İlköğretim Matematik Öğretmenliği \ 1-2
Ahmet Yatkın, Bahadır Köksalan, Bedrettin Özmen, Devkan Kaleci, Dündar Yener, Erhan Yaylak, Erol Koçoğlu, Ezlam Susam, Fatıma Betül Demir, Fatih Mehmet Ciğerci, Gökhan Coşanay, Hasan Aydemir, Mahmut Bozkurt, Mert Şen, Merve Ünal, Munise Duran, Mustafa Yılmaz, Nazlı Nur Durak Kuru, Ömer Varol Palancıoğlu, Özcan Bayrak, Ramazan Özbek, Ramazan Ziya Yamaç, Servet Atik, Tuğrul Gökmen Şahin, Ufuk Erdoğan, Ülkü Ulukaya Öteleş, Yalçın Karalı, Zekai Ayık Bilim ve teknolojideki hızlı değişim hayatın hemen her alnında yeni beklentiler ve gereksinimleri zorunlu kılmıştır. 20. yüzyılda, bireylerin belli bilgi ve becerilere sahip olmaları yeterli görülürken dijital çağ olarak da adlandırılan 21. yüzyılda, bireylerin bu belli bilgi ve becerilerin ötesine geçip “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan becerilere sahip olmaları bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu sayede bireyler, yüzyılımızda yaşanan baş döndürücü değişiklikler ve gelişmelere ayak uydurabilecek ve edindikleri yeni becerileri iş, sosyal ve günlük hayatlarına adapte edebileceklerdir.
Çağımızın eleştirel ve yaratıcı düşünen, iş birliği ve empati yapabilen, öz düzenleme, öz yeterlik, sorumluluk gibi becerilere sahip, bilgi, iletişim ve teknoloji okuryazarı, yenilikçi ve lider bir ruha sahip bireylerini yetiştirmenin yolu 21. yüzyılın gereksinimlerine cevap verecek eğitim sistemlerinden ve bu sistemler içinde en büyük aktörlerden olan öğretmenlerden geçmektedir. Bu çağın öğrencilerini yetiştirebilmeleri ve onlara rehberlik edebilmeleri için öğretmenlerin de öğrenciler için atfedilen becerilere sahip olmaları, kendilerini kişisel, sosyal ve mesleki alanlarda sürekli geliştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir.
Bu kitap, yüzyılımızın öğretmenlerinin sahip olması gereken becerileri farklı başlıklar altında detaylı olarak ele almayı ve bu sayede de alana katkı getirmeyi amaçlamaktadır.
Deniz Tunçer, Nihan Şahinkaya Eğitim, bütün derslerin birbirleriyle olan etkileşimi iyi kurulduğunda başarıya ulaşacak dinamik bir yapıdır. Bu yapının her bir unsuru yani derslerin her biri hem kendi içerisinde yaşamla iç içe olmalı hem de diğer unsurlarla bağlantılı bir şekilde yaşamın içinde yer almalıdır. Çocuklar için çok soyut bir alan olan matematik, 4 Hikâye 4 Şarkı - Hikâye ve Şarkılarla Ondalık Kesirler adlı bu kitapta müzikle yaşama dâhil olurken müziğin neşeli karakteri bilgi ve kavramların anlaşılmasına katkıda bulunuyor. Deniz Tunçer ve Nihan Şahinkaya'nın ortaya koydukları bu güzel ürünün bütün çocuklara ulaşabilmesi dileğimle...
Prof. Dr. Emel Funda Türkmen


Bilindiği gibi müzik ve matematik arasındaki ilişki çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur. Pisagor Okulunun programında müziğin aritmetik, geometri ve astronomi ile birlikte matematiğin dört dalından biri olarak yer aldığı bilgisi, araştırmaların temel dayanakları arasında görülebilir. Diğer yandan amaçları ve alana özgü becerileri arasında yer alan müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak ve müziğin bir bilim dalı olarak da farklı bilimlerle ilişkisini kurabilmek ifadeleri gereği ilköğretim müzik dersleri, kendi özel amaçlarının gerçekleşmesi kadar diğer derslerin amaçlarının gerçekleşmesini de hedeflemektedir. Deniz Tunçer ve Nihan Şahinkaya'nın güzel bir projelerinin ürünü olan 4 Hikâye 4 Şarkı - Hikâye ve Şarkılarla Ondalık Kesirler başlıklı kitapları, müzik eğitimi amaçlarının gerçekleşmesinde değerli bir kaynak oluşturacak nitelikte. Teşekkürlerimle…
Prof. Dr. H. Seval Köse


Müzik yoluyla eğitim/öğretim süreçlerinde kalıcı öğrenmelerin gerçekleştirilmesi, günümüzde çağdaş eğitim yaklaşımları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 4 Hikâye 4 Şarkı - Hikâye ve Şarkılarla Ondalık Kesirler adlı eğitim materyalini hazırlayan meslektaşlarım Deniz Tunçer ve Nihan Şahinkaya'yı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.
Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir
Arif Sabuncuoğlu Bu kitap, üniversitelerin matematik ve matematik öğretmenliği bölümlerinin birinci (veya ikinci) sınıflarında okutulan “Analitik Geometri” derslerinde ders kitabı olarak okutulabilecek niteliktedir.
Bu bölümlerde eğitim alan öğrencilerin ileri sınıflarda okuyacakları derslerde ihtiyaç duyacakları temel konuları kapsamasının yanı sıra öğretmen adaylarının liselerde öğretmenlik yaparken okutacakları konularda da onlara yardımcı olacaktır. Bu konular fazla ayrıntıya girilmeden oldukça öz olarak verilmiştir. Konular arasındaki bağlantılar tam olarak kurulmuş, açık soru kalmamasına özen gösterilmiştir.
Her kavramın arkasından bu kavramı açıklayıcı yeterince örnek verilmiştir. Her kesimin sonuna konuyu kavratmaya yönelik yeterli sayıda alıştırma konulmuştur. Bu alıştırmaların tümünün çözümleri ayrı bir kitap olarak yayımlanmıştır.
Problemler kolaydan zora doğru sıralanmış, soyut problemler sonlara konulmuştur. Kitaba alınan problemler bu alandaki çok özel problemlerden çok, öğrencilerin kolayca anlayabilecekleri, öğrencilere Analitik Geometri dersini sevdirecek ve ileri sınıflarda okuyacakları derslere temel oluşturacak analitik geometri bilgilerini daha iyi kavratacak ve pekiştirecek türde sorulardır. Problemlerin sonuçları ve bu sonuçları elde ederken yapılması gereken işlemler okuyucuyu yormayacak biçimde seçilmiştir.
Ahmet Dernek Dördüncü basımına ulaşan Analiz I isimli bu kitap; Fen ve Mühendislik Fakültelerinin birinci sınıfında verilmekte olan Analiz I-II (Matematik I-II) derslerinin programına uygun olarak hazırlanmıştır ve çok miktarda çözümlü problem içermektedir. Birinci bölümde; reel sayıların tanıtımı, sıralama, sınırlı kümeler, komşuluk kavramı gibi temel konular incelenmektedir. Sonraki bölümlerde; fonksiyonlar, reel sayı dizileri, elemantar fonksiyonlar, seriler, fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral kapsamlı olarak ele alınmaktadır.
Dilek Tanışlı, Sinan Olkun “Matematik nedir?” sorusuna verilebilecek belki de en sade ve en kapsamlı tanım “matematik örüntü ve ilişkiler bilimidir” olacaktır. Örüntüleri okulöncesinden çok ileri düzeylere kadar farklı zorluk ve önem düzeylerinde ele almak mümkündür.
Aslında ileri düzey cebirsel fonksiyonel düşünmenin temellerinin de örüntüler yoluyla daha erken yaşlarda ve daha sağlam atılması söz konusudur.
Bu kitap, böyle bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Kitapta, öğrencilerin okulöncesinden liseye kadar kendi kendilerine yapabilecekleri örnek etkinlikler konu anlatımlı olarak sunulmaktadır.
Örüntülerin hem sayı hem de şekil örüntüleri ele alınarak sayısal ve görsel birlikte düşünmenin sinerjisinden yararlanılmak istenmiştir. Peki, nedir örüntü? Örüntü (pattern) sözcüğünün sözlük anlamı “desen” olarak düşünülebilir ve düzenli dizilmiş, tekrar eden sayı, nesne veya şekillerin oluşturduğu manzume olarak açıklanabilir. Bu düzenliliğin kuralını keşfetmek ve onu matematiksel sembol diliyle ifade etmek ise bir çeşit matematiksel modelleme olarak düşünülebilir.
Arif Sabuncuoğlu Bu kitap, yazarın “Analitik Geometri” adlı kitabındaki alıştırmaların çözümlerini içermektedir. Üniversitelerin birinci (veya ikinci) sınıflarında okutulmakta olan Analitik Geometri derslerinde öğrencilerimizin yararlanması için hazırlanmıştır.
Bu kitaptaki problemler, öğrencilerimizin ileri sınıflarda okuyacakları derslerde ihtiyaç duyacağı konuları kapsamasının yanı sıra, öğretmen adaylarının liselerde öğretmenlik yaparken okutacakları konularda da onlara yardımcı olacaktır. “Analitik Geometri” kitabına alıştırmaların çözümleri konulması hâlinde kitabın hacmi çok artacağından ayrı bir kitapta toplamanın daha uygun olacağı düşünülmüştür.
Problemler kolaydan zora doğru sıralanmış, soyut problemler sonlara konulmuştur. Kitaba alınan problemler, bu alandaki çok özel problemlerden çok, öğrencilerin kolayca anlayabilecekleri, onlara Analitik Geometri dersini sevdirecek ve ileri sınıflarda okuyacakları derslere temel oluşturacak Analitik Geometri bilgilerini daha iyi kavratacak ve pekiştirecek türde sorulardır. Problemleri, sonuçları ve bu sonuçlar elde edilirken yapılması gereken işlemler okuyucuyu yormayacak biçimde seçilmiştir.
Ahmet Sinan Çevik Bu kitap aynı yazarın "Cebire Giriş" ve "Soyut Cebir - Özel Konular" isimli kitaplarının içinde bulunan problemlerin bir çoğunun çözümüyle beraber bazı ek problem ve çözümlerini içermektedir.
Problem seçimlerinde, çoğunlukla temel seviyede cebir ders konularıyla birlikte azımsanmayacak sayıda lisansüstü seviyede problemler de verilmeye çalışılmıştır. Seçilen problemler temsilci niteliğinde olup aynı veya benzer kavramlar hakkında sadece bir veya iki problem ifade edilmiştir. Mevcut Türkçe birçok kaynakta, temel seviyedeki konular olan kümeler, fonksiyonlar ve tamsayıların uygulamaları gibi kavramlara ait oldukça fazla sayıda problem ve çözümü bulunduğundan, bu kitapta değinilen konulara yer verilmemiştir. Bunun yerine denklik bağıntıları ve denklik sınıfları kavramlarıyla başlanılması tercih edilmiştir. Diğer bölümler Yarıgruplar, Gruplar, Halkalar, Cisimler ve Cisim Genişlemeleri ve Modüller başlıkları altında incelenmiştir.
Altun Altun 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti (DP) büyük bir başarı elde etmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 27 yıllık iktidarına son vererek iktidara gelmiştir. Demokrat Parti'nin iktidarda kaldığı 1950-1960 dönemi, Türkiye'nin hem ekonomik anlamda dünya kapitalist sistemiyle bütünleşme hem de dış politika ve savunma alanlarında Batı ile bütünleşme çabalarının yoğunlaştığı bir dönemdir. Türkiye bu yıllarda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Batılı müttefiklerinin oluşturduğu siyasi ve askeri yapıların güvenilir bir parçası olmuştur. Bu dönemde Türkiye-ABD ilişkileri güvenlik temelindeve askeri temelde şekillenmiş, Türk dış politikasının şekillenmesini derinden etkilemiştir. Ancak 1957 yılından itibaren Bloklar arası yumuşama, Menderes'in ABD'den yeterli ekonomik destek görmemesi, Orta Doğu buhranları ve Kıbrıs sorununda ABD'nin kendi lehine izlediği politikalara bağlı olarak DP'nin dış politikasında değişiklikler görülmüştür.
DP'nin son dönem dış politikasına göre, Türkiye'nin ABD dışında başka ittifak alternatifleri de mevcuttu. Zira ABD'den yeterli desteği göremeyen Menderes, SSCB'ye yakınlaşmaya başlamış, Uzak Doğu ziyaretleri gerçekleştirerek NATO benzeri bir güvenlik yapılanması olan “Asya İttifakı”nı oluşturmaya çalışmıştır. Güvenliği sağlamak ve ekonomik kalkınmayı artırmak için Türk dış politikasının etki sahasını genişleten DP, ABD'ye rağmen SSCB, Uzak Doğu ve Avrupa ülkeleri ile ilişkileri çeşitlendirerek, başı dik, çok boyutlu ve daha bağımsız bir dış politika izlemeye başlamıştır. Türkiye'nin ABD ile kurduğu sıkı güvenlik ittifakında ikili ilişkilerin altın çağı DP'nin son döneminde tahribata uğramaya başlamıştır.
Bu çalışma, Demokrat Parti'nin ABD politikasını özellikle 1957-1960 yılları arasında incelerken, arşiv belgeleri ışığında tüm yönleriyle ele alıyor.
Michelle Stephan - David Pugalee - Julie Cline - Chris Cline STEM eğitimine bu denli itibar edilmesinin nedeni, öğrencileri problem çözücülere dönüştürmeye yardımcı olacak özgün bir ders planlama yaklaşımından ileri gelmektedir: Ders kurgulama. Bu yaklaşımda öğretmenler, belirlenen etkinliklerin gerçek zamanda
nasıl ortaya konulacağını, yani öğrencilerin ne gibi çözümlere,
sorulara ve yanlış kavramlara sahip olabileceğini ve öğretmenlerin derinlemesine muhakemeyi nasıl teşvik edebileceklerini ön görmektedirler. Dersten önce ders kurgulama yapıldığında, öğrenciler, ders kazanımlarını daha doğal ve daha güçlü bir şekilde edinirler.
Başarılı bir STEM ünitesi; etkinlikleri, soruları, teknolojiyi ve tutkuyu içerir. Ayrıca, her bir etkinliğin sınıfta nasıl gerçekleştirileceğinin dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde kurgulamasını da içerir. Matematik ve Fen'de Ders Kurgulama, öğretmenlere,
Bir dersin yapısının ve uygulanmasının baştan sona düşünme sürecini,
Öğrencilerin düşüncelerini ortaya çıkarmanın ve onları iş birliğine teşvik etmenin yöntemlerini keşfetmenin bir yolunu,
Gerek “doğru” cevabı zamanından önce vererek, gerek onaylayarak, gerekse de “yanlış cevabı” görmezden gelerek tartışmanın sonlanmasından kaçınma tekniklerinde de beceri kazanma fırsatı sunar.
Sınıf içi örneklerle, ders kurgulama şablonlarıyla ve sürecin nasıl başlatılacağına dair ipuçlarıyla dolu olan bu kitap, öğretmenlere, öğrencilerin fikirlerini ve sorularını öngörmede ve fen, matematik, mühendislik ve teknolojide daha derinlemesine öğrenmeyi teşvik etmede yardımcı olacaktır.
Bülent Ayanlar Diferansiyel Denklemler, modern matematiğin temel taşlarından biridir ve Lineer Cebir ile birlikte, mühendislik, doğal bilimler, ekonomi, fiziksel ve sosyal bilimlerdeki pek çok problemin çözümü için gerekli bir disiplindir. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili olarak yapılan ar-ge çalışmaları, diferansiyel denklemlerin çözümü için yeni teknikler ortaya çıkarmıştır. Bu sayede Diferansiyel Denklem Sistemleri ile modellenen problemlerin çözümleri mümkün olmuştur.
Bu kitap, Üniversitelerin Akademik Programında yer alan Diferansiyel Denklemler dersinde okutulmak üzere hazırlanmıştır. Kitap; Diferansiyel Denklemlerin temelini oluşturan bilgilerin yanı sıra, ilgili Mühendisliklerin Akademik Programında okutulan alan derslerindeki uygulamalara yönelik konuları da içermektedir.
Kitap; Birinci Basamaktan Diferansiyel Denklemler, Birinci Basamaktan Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları, Yüksek Basamaktan Lineer Diferansiyel Denklemler, Laplace Dönüşümü, İkinci Basamaktan Diferansiyel Denklem Uygulamaları ve Değişken Katsayılı Lineer Diferansiyel Denklemler başlıklarından oluşmaktadır.
Hüseyin Bereketoğlu Bu kitap, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde okutulan Diferensiyel Denklemler dersi için yıllarca kullanılan ders notlarının güncel literatürle harmanlanıp yeniden gereken genişlikte ve derinlikte özgün bir şekilde düzenlenmesiyle meydana gelmiştir. On beş bölüm ve 554 sayfadan oluşan bu kitabın matematik lisans programlarında iki dönem boyunca okutulması tasarlanmıştır.
Bu kitapta, diferensiyel denklemlerin olmazsa olmazları olan tem el kavramlar, teoremler ve çözüm metotları üzerinde durulmuş ve diferensiyel denklemlerin gerçek hayata dair uygulama alanlarına dikkat çekilmiştir. İşlenen kavram, teorem ve çözüm metotlarının kolaylıkla anlaşılmaları için grafikler çizilmiş, tablolar kurulmuş, yeterli sayıda örnek çözülmüş ve çok sayıda alıştırma verilmiştir. Ayrıca, diferensiyel denklemlerin farklı uygulama alanlarına yönelik örnek problemler incelenmiş ve bu bağlamda bir dizi alıştırma hazırlanmıştır. Son olarak, okuyucuya bırakılan alıştırmaların önemli bir kısmının cevapları, öz kontrol sağlansın diye kitabın sonunda paylaşılmıştır. Bu bakımdan, bu kitap sadece matematik bölümlerinde değil aynı zamanda fizik, astronomi ve uzay bilimleri ile mühendislik bölümlerinde de bir ders kitabı olarak izlenebilecek ve okutulabilecek genel normlara sahiptir. Özetle, temel bilimler, mühendislik, iktisat ve sağlık alanlarında lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenim gören ve diferensiyel denklemlere ihtiyaç duyan herkes bu kitaptan istediği ölçüde kolaylıkla yararlanabilir.
Richard BRONSON, Gabriel B. COSTA Sınav Soruları mı Zor? Dersleri mi Kaçırdın?
Yeterli Zamanın mı Yok?
Neyse ki sizin için Schaum Serisi var.
40 milyondan fazla öğrenci derslerde ve sınavlarda başarılı olmak için yardımcı olarak Schaum’a güvendi. Schaum, her konuda yüksek başarının ve daha hızlı öğrenmenin anahtarıdır. Her kitapta bütün konu bilgileri konuya göre kolay takip edilir bir şekilde verilir.
Ayrıca yüzlerce örnek, çözümlü problem ve uygulamalı alıştırma da edinirsiniz.
Bu Schaum kitabı size;
• 563 adet tamamı çözümlü problem,
• Tüm temel konuların tamamını gözden geçirme fırsatı,
• Birinci basamaktan, ikinci basamaktan ve n’inci basamaktan
diferensiyel denklem konularıyla ilgili kapsamlı bilgi verir.
R. Kent NAGLE, Edward B. SAFF, Arthur David SNIDER, Pearson Bu kitap, diferensiyel denklemlerin temel teorisi ve bu teorinin ihtiyaç duyduğu birçok alandaki boşluğun bir kısmını dolduracağını ümit ettiğimiz ve diğer bilim dallarında da yer alan, konularla diferensiyel denklemlerin ara kesitinde bulunan oldukça kapsamlı ve güncel bir içeriğe sahip olan, alanlarında uzmanlaşmış bilim insanlarının yorum ve çabalarıyla açık ve sade bir dille Türkçeye çevrilmiştir. Ayrıca bu kitap, içeriği bakımından sadece fen ve eğitim fakültelerinin Matematik bölümlerinde değil, Fizik, Kimya, Biyoloji, İstatistik ve Astronomi gibi diğer bölümlerdeki bilhassa da mühendislik ve mimarlık fakültelerinin ilgili bölümlerindeki öğretim üyeleri ve öğrencilerimiz için detaylı bir kaynak niteliğindedir.
Arzu Küçük, Asiye Şengül Avşar, Ayşe Çi̇ftçi, Demet Baran Bulut, Fazilet Taşdemir, Hakan Şevki Ayvacı, Hasan Bağ, Mehmet Küçük, Mehmet Küçük, Mustafa Sami Topçu, Ömür Kaya Kalkan, Serkan Sevim, Sinan Bülbül, Yılmaz Kara Bilgi üretmenin araçlarından biri olan bilimsel yöntemin kişi ve/veya kurumlar tarafından kabul edilebilmesi için büyük bir mücadele verilmiştir. Bugünlerdeki esas tartışma ise bilimsel yöntemin ne ölçüde işe yarar olduğuna değil 7'den 77'ye topluma nasıl öğretileceğine yöneliktir. Bu amaçla hem yurt içinde hem de yurt dışında çok sayıda yöntem kitabı yayımlanmıştır. Bu kitaplarda; kendilerini akademide konumlandıran yazarların, okuyucuyla empati kurarak işi kolaylaştırmak yerine öğreticilik rollerinin doğası uyarınca yöntem bilgisinin klasik sunumuna odaklandığı açıktır. Buna karşın 21. yy.'da bile toplumun büyük bir kısmının bilimsel yöntem hakkındaki bilgilerinin ve inançlarının sınırlı olması, işe koşulan eylem stratejilerinin -en azından yeterince- başarılı olmadığını ortaya koyar. Bu kitabın yazarları ise farklı olarak, okuyucuyla empati kurarak bilimsel araştırmanın tasarımından uygulanmasına, veri analizinden raporlanmasına kadar tüm süreç boyunca neler yapılacağından çok neler yapıldığını, kendi öğrenme yaşantılarına da atıf yaparak popüler bir dille açıklamaya çalışmışlardır. Dolayısıyla okuyucuya yalnızca bilimsel bir şeyler yapmasını söylemek yerine bunun nasıl yapılacağını açıkça göstermeyi ilke olarak benimsemişlerdir. Bu bağlamda farkı ilk bölümle birlikte hemen hissedilecek eser, bilimsel bir şeyler yapma hedefi olan çocuklardan yetişkinlere kadar önemli bir kitlenin bilimsel araştırma sürecine katılmasını kolaylaştıracaktır.
Aylin Sop, Aylin Sözer Çapan, Banu Aktaş, Binnur Yıldırım Hacıibrahimoğlu, Feride Gök Çolak, Gonca Uludağ, Hülya Tokuç, Mehmet Mart, Menekşe Boz, Meryem Çelik, Oğuz Serdar Kesicioğlu, Perihan Tuğba Şeker, Türker Sezer, Yıldız Güven, Zeynep Topcu Bilir Erken çocukluk dönemi, yaşamın sihirli yılları olarak anılmaktadır. Bir çocuğun dünyaya ilişkin her bilgiyi öğrenme gayretinde ve merakında olduğu bu dönemde, dikkat çeken konulardan biri de matematiktir. Peki, matematik nedir? Matematik ne işe yarar? Matematik zor mudur? Matematik öğrenilemez ya da öğretilemez midir? Erken çocukluk döneminde matematik eğitimi neyi ifade etmektedir? Matematiği seven, matematik ile barışık çocuklar yetiştirmek mümkün müdür? Bu konuda neler yapılabilir? İşte tüm bu soruların yanıtı göz önünde bulundurularak hazırlanan bu kitapta, “erken çocukluk döneminde matematik eğitimi”ne ilişkin teorik bilgi ile teorik bilginin uygulamadaki yansımalarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Erken çocukluk döneminde matematik eğitimi alanında yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmaları yürüten, bu konuda akademik çalışmaları ve/veya uygulama deneyimi bulunan alan uzmanı yazarlar tarafından hazırlanan ve bilimsel bir kitap olan bu yayında, aşağıdaki konu başlıkları ele alınmıştır:
• Matematik Nedir?
• Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi
• Erken Çocukluk Döneminde Matematik Kavramlarının Gelişimi
• Erken Çocukluk Dönemi Matematik Becerileri
• Sayı, Sayma, İşlem
• Ölçme
• Veri Analizi, Grafik Oluşturma ve Olasılık
• Geometri, Uzamsal Düşünme ve Şekil
• Erken Çocukluk Döneminde Matematiği Öğrenme
• Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik Programları
• Erken Çocukluk Dönemi Matematik Eğitiminde Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme
• Erken Çocukluk Dönemi Matematik Eğitiminde Ailenin ve Öğretmenin Rolü
• Etkinlik Örnekleri
Kitabın, başta erken çocukluk dönemindeki çocuklar olmak üzere, erken çocukluk eğitimi alanında çalışan araştırmacılara, öğretmenlere, öğretmen adaylarına, ebeveynlere ve tüm okurlara katkı sağlaması dileğiyle…
Aslı Temiz Çağlar, Ayşe Öztürk Samur, Ayşegül Akıncı Coşgun, Ayşegül Ergül, Çağlayan Dinçer, Durmuş Aslan, Ebru Aydın, Esra Betül Kölemen, Feyza Aydın Bölükbaş, Gözde İnal, H. Elif Dağlıoğlu, Hande Arslan Çiftçi, Hasibe Özlen Demircan, Hasret Köklü-Yaylacı, Hatice Dağlı, Hilal Karakuş, İlkay Ulutaş, İrem Gürgah Oğul, Kadriye Selin Budak, Kevser Koç, Mehmet Ceylan, Melek Merve Yılmaz, Oğuz Serdar Kesicioğlu, Perihan Tuğba Şeker, Rahime Çiçek, Rukiyye Yıldız Altan, Serap Erdoğan, Seray Demir, Şengül Pala, Yusuf Koç Erken Çocukluk Matematik Eğitiminde Güncel Konular kitabı Galileo'nun evrenin dili olarak tanımladığı, günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız ve birçok bilim dalının temeli olan matematiğin önemini vurgulayarak yola çıkmış ve erken çocukluk eğitimi programlarında güncel yaklaşımlar ve yöntemler ile matematiğin nasıl daha nitelikli ve eğlenceli hale getirileceğine ilişkin öğretmen adaylarına, öğretmenlere, araştırmacılara ve politika geliştiricilere yol gösterici olmayı hedeflemiştir. Bu amaçla içeriğinde: Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi; Temel Matematik Becerileri; Erken Sayı ve İşlem Becerisi; Şipsak Sayma; Matematik ve Teknoloji; Erken Çocukluk Döneminde Ölçme; Grafik, Veri Analizi ve Olasılık; Geometri ve Uzamsal İlişkiler; Erken Çocukluk Matematik Eğitiminde Bütünleştirme; Ailelerle ve Ev Ortamında Matematik; Erken Matematik Becerilerinin Değerlendirilmesi; Matematik Eğitim Ortamı, Planlama ve Uygulama; Matematik Okuryazarlığı; Erken Çocukluk Matematik Eğitiminde Bireyselleştirme; Erken Çocuklukta STEM ve Matematik Eğitimi; Matematik Konuşmaları; Çocuk Edebiyatı Yoluyla Matematik; Yürütücü İşlevler ve Erken Matematik Becerileri; Kodlama ve Matematik; Araştırma Temelli Matematik Eğitimi Programları; Doğada Matematik konularına ve etkinlik örneklerine yer verilmiştir. Kitap bu geniş ve farklı içeriği ile erken matematik eğitiminde güncel konuları takip etmeyi sağlayacak, matematiği yaşamla ilişkilendirmenin temel kaynağı olacaktır.
Ahmet Tekbıyık, Aykut Emre Bozdoğan, Bayram Coştu, Behzat Bektaşlı, Betül Demirdöğen, Duygu Sönmez, Engin Karahan, Evrim Ural, Ferah Özer, Gökçe Top, Gökhan Kaya, Gültekin Çakmakcı, Gülten Şendur, Metin Şardağ, Murat Sağlam, Mustafa Ürey, Nihal Doğan, Orhan Ercan, S. Nihal Yeşiloğlu, Sedat Uçar, Sedef Canbazoğlu Bilici, Sıddık Doğruluk, Süleyman Yaman, Şengül Atasoy, Tuğba Ecevit, Yalcin Yalaki Uluslararası değerlendirmelerdeki mevcut durumumuz, öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarının değişimi, toplumda bireylerden beklenen yaşam becerilerini kazandırmaya yönelik alternatif öğrenme yaklaşımları arayışı; ülkemizin ekonomik ve teknolojik alanda diğer ülkelerle rekabet edebilmesi gibi sebepler fen bilimleri alanındaki öğretim programlarında önemli güncellemeleri beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarının bütünleşik ve günlük yaşam problemlerini çözmek için yaratıcı çözümlerin uygulanmasını hedefleyen bir STEM eğitimi anlayışının özellikle gelişmiş ülkelerde yaygınlaştığı görülmektedir. Bu gelişmelerin öğrenme ortamlarına yansıtılmasına yönelik fırsatların artırılması için hem hizmet içindeki hem de hizmet öncesindeki öğretmenlere rehber olabilecek alternatif yayınlara duyulan ihtiyaç ile ortaya çıkan bu eser; Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan alanında uzman akademisyenler, eğitimciler ve öğretmenler tarafından hazırlanmıştır. Kitapta; teoriden pratiğe, pratikten ürüne yönelme anlayışı benimsenerek okuyuculara “Etkili bir Fen Bilimleri Öğretimi ve STEM eğitimi nasıl olmalıdır?” sorusunun yanıtı ve daha fazlasının sunulması hedeflenmiştir.
Ahmet DERNEK Genel Matematik kitabı, Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik Bölümleri dışında Matematik, Genel Matematik, Yüksek Matematik gibi isimler altında verilen dersler için hazırlanmıştır. Teknik Eğitim Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin yanı sıra İktisat ve Ekonomi Bölümlerinde verilen Matematik dersi programlarına da uygun bir içeriğe sahip olan çalışma, öğrencilerin konuları daha iyi öğrenebilmeleri için anlaşılır bir üslupla kaleme alınmıştır.
Tanım, teorem ve sonuçların çok yalın ifadelerle verildiği çalışmada, yeteri kadar örnek çözülmüş ve reel sayılar, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, integral, matris, diziler ve seriler konuları kapsamlı olarak işlenmiştir.
İsmail Naci Cangül Kitabın temel amacı, kendini geliştirmek isteyenlere bir başlangıç noktası oluşturabilmektedir. Kitaptaki sorular üç başlıkta toplanmıştır. Matematiksel Düşünme bölümünde, basit matematik bilgilerinin kullanılmasıyla çözülebilecek sorulara ağırlık verilmiştir. Yorumlama bölümündeki sorular okuyucunun matematiksel yöntemlerden daha çok pratik hesaplama ile çözebileceği sorular olarak düşünülmüştür. Üç Boyutlu Düşünebilme bölümünde ise şekilsel algılama ile ilgili sorulara ağırlık verilmiştir. Her bölümün sonunda o bölümdeki tüm soruların çözümleri de verilmiştir. Bunun amacı okuyucunun, takıldığı soruların çözümlerini öğrenmesinin yanı sıra, çözdüğü soruların alternatif çözüm metotlarından da haberdar olmasıdır. Kitap yediden yetmişe matematiğe ilgi duyan, problem çözmeyi seven herkese beklentilerini sunacaktır.
Abdullah Özkale As a critical concept for modern world, financial literacy has rational popularity, especially in developed countries. However, it is essential that it should be focused on financial literacy education to expand the domain. This book aims to present educational tasks focusing on financial literacy skills related to mathematics courses. The tasks indicate how mathematical skills have relations with financial literacy and develop a financial understanding.
Neither mathematics nor finance consists only of numbers. The tasks aim not only to solve financial problems with mathematical tools but also to realize mathematical and financial understanding by internalizing financial concepts. This book gives an opportunity through the tasks to understand how the financial literacy framework was formed at an early age, and how the financial understanding of children develops.
This book targets teachers, children K-12, and their parents. You can follow the financial development of the children while you are trying to handle the tasks enjoyable. It is a more rational way to expect individuals to develop their financial literacy skills from early ages, and make optimal financial decisions by spreading their financial behaviors in conscious into their lives.
John A. Van de Walle, Karen S. Karp, Jennifer M. Bay Williams Elementary and Middle School Mathematics Teaching Developmentally adlı kitabın 10. basımından Türkçeye çevrilen bu eser; öğrenmeyi merkeze almakta, güncel araştırma sonuçlarını yansıtmakta, farklı ve özgün teknolojilerin kullanımını önemsemekte ve bağlama dayalı olan/olmayan problem durumlarından hareket etmektedir. Eserde, üst düzey matematiğe doğru gelişimin nasıl olacağı, felsefi temeller ve zengin etkinliklerle somutlaştırılmaktadır.
Kitabın, Matematiğin hayatımızı zenginleştiren insani bir çaba olduğuna inanan araştırmacılar, öğretmenler ve öğretmen adayları için önemli bir başvuru eseri olduğunu, Matematik eğitimi alanında ülkemizde yayımlanmış kaynak kitapları destekleyen, tamamlayan ve farklılaşan yönleriyle önemli açılımlar sunduğunu ve
Matematiğin değerini takdir etmenizi sağlayacak önemli bir kaynak olduğunu, düşünmekteyiz.
Derslerinde matematik öğretimlerini geliştirmeyi düşünen sınıf ve matematik öğretmenleri için önemli bir kaynak olma potansiyeline sahip olan eser, ayrıca, eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği ve matematik öğretmenliği lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrenciler için de değerli bir kaynak olma özelliği taşımaktadır.
Güncel araştırmaları yansıtan ve ele alınan konularda yaşanan zorluk ve kavram yanılgılarını ve bunlara yönelik önerileri içeren bu eserin; ilkokul ve ortaokul matematik derslerinde etkin olarak kullanılması sırasında matematiğin daha iyi nasıl öğrenileceğine/öğretileceğine yönelik bir anlayışın gelişmesine katkı sağlaması bizleri mutlu edecektir. Ümidimiz, bu eserin matematik eğitimi alanına katkı sağlamasıdır.
Birsen Berfu Akaydın, Burcu Durmaz, Derya Can, Emel Çilingir Altıner, Ezgi Akşin Yavuz, Fatma Gül Uzuner, Gülşah Batdal Karaduman, Hakan Çetin, Halil Çokçalışkan, Halil Önal, Halit Karalar, Hanna N. Haydar, Hasan Zühtü Okulu, Hilal İlknur Tunçeli, Neşe Uygun, Özkan Çelik, Sabri Sidekli, Sıtkı Çekirdekçi, Volkan Sarıboğa İlkokulda matematik eğitiminin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinde, matematik derslerini yürüten sınıf öğretmenleri, öğretmenlik eğitimi alan öğrenciler ve ilkokul matematik eğitimi alanında çalışan araştırmacılar önemli bir yere sahiptir. Bu eser ile ilkokulda matematik eğitimi sürecinde yer alan bütün paydaşlara farklı bakış açıları sunmak, farklı yöntem ve tekniklerin kullanılmasına yönelik örnekler ortaya koymak amaçlanmıştır. Kitabın içeriğinde; okul öncesi eğitimden ilkokula matematiksel beceriler, sayı hissi ve geliştirilmesi, temsil kullanımı, matematiksel kavram yanılgıları ve hatalar, matematiksel kavramların öğretimi, matematiksel öğrenme güçlüğü ve matematikte özel yetenekliler konuları yer almıştır. Ayrıca kitapta; öğrenme yörüngeleri, özdüzenlemeli öğrenme, argümantasyon, drama, çocuk edebiyatı, STEM eğitimi, artırılmış gerçeklik, Web 2.0 araçları, oryantring ile ilkokul matematik eğitimi arasında ilişkiler kurularak uygulama örneklerine yer verilmiştir. Belirtilen bu içerikleri; ilkokulda matematik eğitimcilerinin paydaşlarına ve eğitim alanında çalışan, eğitime ilgi duyan siz okuyuculara sunmak biz yazarlar için heyecan vericidir.

Serhat ŞEKER, Tahir Çetin AKINCI Bu kitap; Mühendislik Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Fen Fakültelerinde okutulan Olasılık ve İstatistik dersleri için temel kaynak niteliğindedir. Kitap, lisans düzeyinde temel istatistik konularını ele aldığı gibi, içeriğindeki Zaman Serileri Analizi, Rastgele Sayı Uygulamaları ve Rastlantısal Similasyon konuları ile lisansüstü araştırmacıların da faydalanabileceği bir kaynaktır. Kitapta; temel istatistik konuları çok sayıda örneklerle anlatılmış, ayrıca bilgisayar uygulamaları için özellikle MATLAB kullanıcıları için program parçacıklarının da yer aldığı birçok örneğe yer verilmiştir.
İstatistik ve Rastgele Sayılar ile ilgili yabancı dilde çok sayıda kitap bulunmasına karşılık Türkçe kitap sayısı oldukça azdır. Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin temel ders kitabı olarak yararlanacakları kitabın, bilgisayar tabanlı istatistiksel analizler yapan araş-tırmacılar için de önemli bir kaynak olacağı düşüncesindeyiz.
Sadık Çökelez İstatistik biliminin temel unsurlarından olan binom ve normal olasılık dağılımı gibi konulara içgüdüsel bir yaklaşım getirip kolay anlaşılmasını sağlayacak yöntemleri kullanarak ve çok kapsamlı Excel bilgisayar uygulamalarına ve ekran kopyaları içeren görsel yaklaşıma yer vererek hazırlanan bu kitap her ne kadar istatistik konusuna giriş mahiyetinde olsa da temel hususlara ilaveten, öğrencilerin nedenini ve faydasını sorguladığı, başka kaynaklarda pek açıklanmayan bazı önemli formüllerin içgüdüsel temel mantığını ve kitabın normal dağılım bölümünde proje yönetimi, envanter yönetimi, kalite yönetimi gibi gerçek hayat problemleri ile bağlantılarını da vurgulamakta olup eğitim sektöründe bazı alanlarda kısmi bir rehber olabilir.
Marvin L. Bittinger, Judith A. Beecher, David J. Ellenbogen, Judith A. Penna Bu kitap, kalkülüsün temel kavramlarını günlük hayattan kopmadan oldukça sade bir dille görsellerin gücünden de faydalanarak anlatmaktadır. Matematiğin soyut kavramları; beslenme, sağlık, spor, turizm, eğitim, öğretim, tarım, ticaret, tıp, astronomi, ekonomi, kimya, biyoloji gibi birçok farklı alanda dünyanın çeşitli ülkelerinden toplanan veriler yardımıyla örneklendirilerek sunulmaktadır. Bu anlatımıyla kitap, ezber üzerine kurulmuş bir öğretimden uzak, tamamen matematiksel yapıların anlaşılmasına yönelik bir fırsat yaratmaktadır. Matematik ezberleyerek değil, üzerinde düşünülerek, yorum yapılarak ve kavramlar arasında ilişki kurularak başarılabilecek bir bilim dalıdır. Ancak bu şekilde amacına ulaşır ve insana mantıklı ve analitik düşünmeyi, analiz ve sentez yapmayı, problemlere çözüm bulmayı, yenilikleri keşfetmeyi, teknolojiyi kullanmayı öğretir. Bu kitapta bütün bunları yapabilmenin ne kadar da kolay olduğunu görecek ve kalkülüs derslerine en iyi şekilde hazırlanmış olacaksınız…
Abdullah Özkale, Arzu Aydoğan Yenmez, Ayça Akın, Ayşe Bağdat, Deniz Eroğlu, Duygu Arabacı, Ebru Korkmaz, Emine Nur Ünveren Bilgiç, Gülşade Savaş, Mehtap Taştepe, Mustafa Gök, Neslihan Usta, Okan Arslan, Osman Bağdat, Rahime Çobanoğlu, Rüveyda Karaman Dündar, Selçuk Alkan, Semirhan Gökçe, Serap Büyükkıdık, Şahin Danişman, Tuğba Yulet Yılmaz Her ülke kendi vatandaşını nitelikli ve çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde eğitmekle yükümlüdür. Bu durum, ülkelerin hem kendi içinde hem de farklı ülkelerde uygulanan eğitim durumlarını takip etmeyi ve karşılaştırmayı gerekli kılmaktadır. Bu ifade ise bilimsel literatürde “karşılaştırmalı eğitim” olarak karşımıza çıkmaktadır. Karşılaştırmalı eğitim, bir öğretim yöntemi ile başka bir öğretim yönteminin, bir sınıf ile başka bir sınıfın ya da bir okul türü ile başka bir okul türünün ve benzeri ögelerin karşılaştırılması şeklinde olabileceği gibi bir ülkenin eğitim ile ilgili bir ögesinin başka bir ülkenin ya da başka ülkelerin benzer eğitim ögesi ile karşılaştırılması şeklinde de yapılabilir.
Bu kitapta, eğitim alanında başarılı olarak kabul edilen ülkelerin matematik öğretim programları Türkiye ortaöğretim programı ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu bağlamda seçilen ülkelerin eğitim felsefeleri, ortaokul matematik öğretim programlarının tarihsel gelişimi, hedefleri, içerikleri, öğrenme ve öğretme yaklaşımları ve ölçme ve değerlendirme durumları ele alınmış ve Türkiye ortaokul matematik öğretim programları ile karşılaştırılmıştır.
Bu kitabın; karşılaştırmalı eğitim, öğretim programı, eğitim felsefesi, öğretim ilke ve yöntemleri, ölçme ve değerlendirme ve matematik eğitimi çalışan akademisyenlere ve özellikle ilköğretim matematik öğretmenliğinde okuyan öğrencilere yararlı olacağı düşünülmektedir.
Dennis G. Zill, Patrick D. Shanahan Bu kitap; üniversitelerimizin Matematik Bölümlerinde “Kompleks Analiz” ya da “Karmaşık Analiz” derslerinde okutulacak en uygun kitaplardan biridir. Ayrıca mühendislik fakültelerinde verilen “Mühendislik Matematiği” derslerinde de kullanılabilir. Bunun için her bölümün sonunda fizik ve mühendislik problemlerinin işlendiği “Uygulamalar” kısmı vardır.
Kitap yedi bölüm ve eklerden oluşmakta; her bölümde temel kavramlar işlenmektedir. Her bölümün son kısmında temel fizik ve mühendislik problemlerinin çözümlerine örnekler verilmektedir. Ayrıca, problemlerin “Mathematica” ile çözümlerine dair örnekler vardır. Her kısım sonunda konunun daha iyi anlaşılmasını amaçlayan alıştırmalar ve bölüm sonunda genel alıştırmalar bulunmaktadır.
Derek Haylock, Anne D. Cockburn Küçük yaştaki çocukların anlamakta zorlandığı ve onlara aktarmakta zorlandığımız sayılardan, geometriye, ölçmeden, veri analizine kadar bir çok karmaşık matematiksel kavramı olay ve anlaşılır şekilde anlatan bir başvuru eseri. Alanında uzman eğitimci ve akademisyenlerin çalışması ile Türkçeye çevrilen bu kitap, ülkemizde ilk yıllar matematiğinin öğrenimi ve öğretimi alanındaki mevcut ihtiyacın giderilmesine, şu ana dek yayınlamış olan eserleri tamamlayarak, geliştirerek ve mevcut bakış açılarına farklı boyutlar ekleyerek önemli katkılar sağlayacaktır.
Bu kitap, ileri düzey matematik konularının temelini oluşturan ilk yıllar matematiğinin öğretimi ve öğreniminin nasıl olması gerektiğini öğrenciyi merkeze alarak, sınıf ortamından uygulamalar, güncel araştırmalar ve somut etkinlikler ile açıklamaktadır. İnanıyoruz ki, bu kitap 3-8 yaş aralığındaki çocuklara matematiği öğreten veya öğretmek için eğitim alan kişiler için matematiği nasıl daha iyi anlayıp, öğreteceklerine dair yol gösteren temel bir kaynak olacaktır.
Fügen Torunbalcı Aydın Bu kitap, üniversitelerin Matematik, Matematik Mühendisliği ve Matematik-Bilgisayar Bölümleri ile tüm Mühendislik bölümlerinin birinci sınıfları için bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Kitabın amacı, lisans öğrencilerine Lineer Cebir konularında temel tanım ve sonuçların nasıl kullanıldığını göstermek için bir yaklaşım kazandırmaktır. Her konu için, temel tanım ve sonuçlar, örnekler ile desteklenerek verilmiştir.
Kitabın Lineer Cebir derslerinde öğrencilerimizin problem çözmelerine katkıda bulunabilmesi dileğiyle...
Seymour Lıpschutz, Marc Lars Lıpson, Mc Graw Hill Sınav Soruları mı Zor? Dersleri mi Kaçırdın?
Yeterli Zamanın mı Yok? Neyse ki sizin için Schaum Serisi var.
40 milyondan fazla öğrenci derslerde ve sınavlarda başarılı olmak için yardımcı olarak Schaum’a güvendi. Schaum, her konuda yüksek başarının ve daha hızlı öğrenmenin anahtarıdır. Her kitapta bütün konu bilgileri konuya göre kolay takip edilir bir şekilde verilir.
Ayrıca yüzlerce örnek, çözümlü problem ve uygulamalı alıştırma da edinirsiniz.
Bu Schaum kitabı size;
• Bilgilerinizi pekiştirmek için çözümlü 612 problem,
• Lineer cebirdeki bütün kavramların kısa ve öz açıklamalarını,
• Cebirsel sistemler, polinomlar ve matris uygulamalarıyla ilgili
en son gelişmeleri kapsayan güncel bilgileri verir.
Ali Erdoğan Bu kitap, teori ve pratiğin uyumlu bir bileşkesiyle Matematik disiplinini kazanmak isteyen kişilere hitap edecek formatta hazırlanmıştır. Kitapta yer alan soruların çözümünde çözüme ait her bir
adıma yer verip bu adımları "sınıfta öğrencilere
sözlü anlatım" tarzında yazarak açıklama metodu uygulanmıştır. Kitapta "Sayı Teorisi, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Mutlak Değer Kavramı, Çarpanlara Ayırma, Oran-Orantı, Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler, Kümeler, Bağıntı, Fonksiyonlar,
İşlem, Polinomlar, Modüler Aritmetik, Koordinat Sistemi, İkinci Dereceden Denklemler, Üçüncü Dereceden Denklemler, Paraboller, Eşitsizlik
Sistemi, Toplam Sembol ve Çarpım Sembol, Sayı Dizileri ve Seriler, Trigonometri, Karmaşık Sayılar, Permütasyon ve Kombinasyon, Limit ve Türev" konularına yer verilmiştir.
İçerdiği 24 konu; teori anlatımı ve yaklaşık 900 açıklamalı-çözümlü soru ile desteklenmiş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde okutulan "Matematik I ve Matematik II" ve Meslek Yüksek Okullarında okutulan "Matematik" derslerine temel kaynak olacak biçimde ve seviyede yazılmıştır. Bununla birlikte, diğer tüm fakültelerin birinci sınıf Matematik derslerinde yardımcı kitap olarak okutulabilir ve içerdiği temel konular itibarıyla üniversiteye giriş sınavına, ALES ve KPSS’ye girecek olan öğrenciler de bu kitaptan istifade edebilir.
Dennis G. Zill, Warren S. Wright Bu kitap, Dennis G. Zill ve Warren S. Wright tarafından yazılmış olan “Calculus: Early Transcendentals” isimli kitabın dördüncü basımının geniş bir çeviri ekibi tarafından uzun bir süreçte hazırlanan iki ciltlik tercümesinin ilk cildidir.
Üniversitelerde matematik, istatistik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, mühendislik ve ziraat bölümlerinde gelenekselleşmiş Analiz I-II, Temel Matematik I-II, Genel Matematik I-II, Kalkulüs I-II gibi adlarla verilmekte olan derslere yönelik hazırlanmış olan bu kitapta, teorinin yanı sıra doğadan ve yaşamdan sunulan modern, somut ve alana özgü örnekler ve problem setleri, her seviyeden öğrencinin kolayca anlayacağı bir dilde sunulmuştur.
Ana konular; fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, türev uygulamaları, integral, integral uygulamaları, kutupsal koordinatlar, dizi ve serilerdir.
Dennis G. ZILL, Warren S. WRIGHT, Jones Bu kitap, Dennis G. Zill ve Warren S. Wright tarafından yazılmış olan “Calculus: Early Transcendentals” isimli kitabın dördüncü basımının geniş bir çeviri ekibi tarafından uzun bir süreçte hazırlanan iki ciltlik tercümesinin ikinci cildidir.
Üniversitelerde Matematik, İstatistik, Fizik ve bazı Mühendislik Bölümlerinde gelenekselleşmiş Analiz III-IV, Matematik III-IV, Diferansiyel Denklemler gibi adlarla verilmekte olan derslere yönelik hazırlanmış olan bu kitapta teorinin yanısıra doğadan ve yaşamdan sunulan modern, somut ve alana özgü örnekler ve problem setleri, her seviyeden öğrencinin kolayca anlayacağı bir dilde sunulmuştur.
Ana konular birinci mertebeden diferansiyel denklemler, yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, vektörler ve 3-uzay, vektör değerli fonksiyonlar, kısmi türevler, katlı integraller ve vektörlerde integral hesabıdır.
Menekşe Seden Tapan-Broutin, Hatice Büşra Şahin Matematik, soyut bir bilim olduğundan matematiksel nesneler de soyuttur. Soyut işlem dönemine henüz geçmiş öğrenciler için matematiğin bu soyut nesnelerini anlamlandırmak ancak onların temsilleri ile mümkündür. Soyut bir kavramla karşı karşıya kalan çocuk, kavramı anlamlandırmak için fiziksel somut bir aktiviteye katılmalıdır. Materyal kullanımı, bu perspektifte, matematiksel bir kavramın somut temsillerinden biri olarak ele alınmalıdır. Materyal, matematiği daha "somut" hâle getirir ve soyut kavramların somut bir temsilini sağlar. Ayrıca matematik, yapıldığı bağlam dâhilinde yapılandırılabilmektedir. Materyal, matematik kavramların bir bağlam dâhilinde yapılandırılmalarına ve çocuğun kendi bilişsel gelişimine uygun olarak matematiksel bir deneyim yaşamasına olanak tanır.
Bu kitap, matematik eğitiminde materyal tasarımı için bir kılavuz kaynak kitap olması amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın ilk kısmında, matematik öğretmen adayları ve matematik öğretmenlerinin kendi materyallerini tasarlayabilmeleri, hazır materyalleri kendi öğretimlerine uyarlayabilmeleri için temel kavramlar açıklanmıştır. Kitabın ikinci kısmında ise altı yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıkan kazanımlara göre hazırlanmış örnek matematik öğretim materyalleri, bu materyallerin hazırlanışı, kullanım alanları, kulanım şekil ve amaçları sunulmuştur.
Ayşe Simge Aydoğdu, Ayşe Tekin Dede, Bülent Nuri Özcan, Deniz Eroğlu, Elif Nur Akkaş, Elif Türnüklü, Emre Ev Çimen, Esra Aksoy, Mehmet Ertürk Geçici, Mehtap Kuş, Mustafa Zeki Aydoğdu, Okan Arslan, Özlem Çeziktürk, Özlem Turan, Serkan Narlı, Şevval Gökcen, Ümmügülsüm Cansu, Zehra Taşpınar Şener Matematik öğretimi sadece sınıf içinde değil aynı zamanda okul dışı ortamlarda da büyük bir potansiyele sahiptir. “Matematik Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları” adlı bu kitap, matematik eğitimine yeni bir bakış açısı getirmek amacıyla kaleme alınmıştır. Kitapta; okul dışı öğrenme ortamlarının matematik öğretimine nasıl entegre edilebileceği, bu ortamlarda karşılaşılabilecek zorluklar ve çözüm önerileri, matematiksel modelleme ve problem çözme konuları ele alınmıştır.
Bu kitap, okul dışı öğrenme etkinliklerinin tasarlanması sürecinden başlayarak teknoloji destekli öğrenme, STEM eğitimi, kültür ve tarih ile matematik ilişkisi gibi geniş bir yelpazede konuları incelemektedir. Her bir bölüm, kuramsal temeller ve ilgili çalışmalarla desteklenerek pratik yaklaşımlar sunmaktadır.
Öğretmenler, eğitimciler ve araştırmacılar için bir kaynak olması amacıyla yazılan bu kitap, matematik eğitiminde daha etkili ve ilgi çekici bir yaklaşım sunmayı hedeflemektedir. Örnek okul dışı öğrenme etkinlikleriyle zenginleştirilmiş olan bu kaynak matematik öğretimine yeni bir boyut kazandırmak için tasarlanmıştır.
Ali Özkaya, Ayten Pınar Bal, Dilşad Güven Akdeniz, Feride Özyıldırım Gümüş, Gözdegül Arık Karamık, Gülfem Sarpkaya Aktaş, Nadide Yılmaz, Nejla Gürefe, Nilüfer Zeybek Verimli bir matematik eğitimi için sınıf içinde ve dışında doğru ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanabilmek önem arz etmektedir. Bu yöntemler konuya, öğrenciye ve ortama göre geleneksel ya da alternatif yöntemlerden biri ya da her ikisi birden olabilir. Bu eserde matematik eğitiminde kullanılabilecek geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler incelenirken; öğrenciyi çok yönlü tanımaya el veren alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden performans değerlendirme, araştırma projeleri, gözlem, kontrol listeleri, poster, afiş, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, grup değerlendirme, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, dereceli puanlama anahtarları, öğrenci ürün dosyası, kavram haritaları, kelime ilişkilendirme testi, görüşme, tutum ölçekleri, ilgi ölçekleri, kaygı ölçekleri, yeterlilik ölçekleri bu eser kapsamında ele alınmıştır. Ayrıca eserin ilk bölümünde ölçme ve değerlendirme ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme konularına yer verilmiştir. Son iki bölümde de matematik eğitiminde öğrenmelerin değerlendirilmesi sürecinde teknoloji kullanımına ve matematik eğitiminde öğrenmelerin değerlendirilmesi sürecinde oyun kullanımına yer verilmiştir. 1. - 8. sınıflar güncel matematik öğretim programında yer alan kazanımlara yönelik de sunulan ölçme araçları için uygulama örneklerine de yer verilmiştir. Matematik eğitimi üzerine çalışan tüm eğitimciler için faydalı bir kaynak olması dileğiyle.
Servet DEMİR, Mehmet Fatih ÖZMANTAR, Erol KARAKIRIK, Emin AYDIN, Mustafa DOĞAN, İlyas YAVUZ, Derya ÇELİK, Ali DELİCE, Yılmaz AKSOY, İbrahim BAYAZİT, Hakan ŞANDIR, Serkan ÖZEL, Zeynep Ebrar YETKİNER ÖZEL Bu kitabın hazırlanmasındaki öncelikli amaç matematik eğitimcileri ile öğretmen ve öğrencilerimizi matematik eğitiminde kullanılan teknolojilerinden haberdar etmek ve etkin kullanımlarına fırsat sağlamaktır.
İkincil amaç ise matematik eğitiminde teknoloji kullanımında görülen eksikliği eğitim camiasına fark ettirmek, duyurmak ve bir nebzede olsa uygulamalarla gidermeye çalışmaktır.
Elinizdeki eser, teknolojinin matematik eğitimine entegrasyonu konusunda bir bilinç oluşturması, özellikle Türkçe ara yüzlü yazılımlar geliştirilmesine ve mevcut yazılımların Türkçeye uyarlanmasına hız kazandırması ve tüm matematik eğitimi camiasına faydalı olması temennisiyle…
Aslıhan İstanbullu, Ayten Erduran, Bahadır Yıldız, Berna Tataroğlu Taşdan, Burçin İnce Muslu, Ceylan Şen, Çiğdem Kılıç, E. Gül Çelebi İlhan, Esra Yıldız, Eyüp Sevimli, Gonca Kızılkaya Cumaoğlu, Koray Akdeniz, Kübra Açıkgül, Lütfi İncikabı, Melike Nur Köroğlu, Mustafa Gök, Nur Esra Sevimli, Perihan Ayanoğlu, Ramazan Uysal, Selay Arkün Kocadere, Selen Galiç, Selin Urhan, Serdal Poçan, Şerife Sevinç, Utkun Aydın, Zeynep Sonay Ay Alanında uzman akademisyenleri bir araya getiren bu kitabın amacı; bilim insanlarını, araştırmacıları, öğretmenleri, öğretmen adaylarını ve öğrencileri matematik eğitiminde kullanılan son teknoloji ve uygulamalardan haberdar etmektir. Bu kitap; matematik eğitiminde TPAB, 21. yüzyıl becerileri, ters yüz edilmiş sınıflar, artırılmış gerçeklik, dijital oyun tabanlı öğrenme, STEM, mobil öğrenme, sosyal medya ve sosyal ağlar, dinamik yazılımlar, web tabanlı araçlar, dijital öyküleme, okul dışı öğrenme ortamları, programlama, yapay zekâ ve MOODLE kullanımı konularını kapsayan 16 bölümden oluşmaktadır. Bu kitapta; yenilikçi teknolojilerin matematik eğitimine entegrasyonu için ihtiyaç duyulan teorik bilgi, uygulamaya yönelik avantajlar, sınırlılıklar ve fırsatlar ele alınarak ilgili tüm paydaşların bilgisine sunulmaktadır. Her bölümün başında sunulan hedef kazanımlar ile okuyucu içerikten haberdar edilmekte ve değerlendirme soruları ile okuyucuya performans değerlendirme fırsatı sunulmaktadır. Bölümlerdeki uygulama örnekleri ile hedef kitlenin teknolojik uygulamalara yönelik bilgi ve deneyim kazanmaları hedeflenmektedir. Bölüm sonu özetleri ile konunun en önemli noktalarına dikkat çekilerek konunun pekiştirilmesinin amaçlandığı bu kitap, lisans ve lisansüstü derslerde kaynak kitap olarak kullanılabilir. Kitabın, matematik eğitimde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması dileğiyle.
Alfred S. Posamentier Son yıllarda insanlar, önemli konular hakkında söylenen sevimli şeylere yönelmiş gibi görünüyor. Matematikten kaçınma eğiliminde olmaları ise sır değil, bunun büyük ölçüde okuldaki öğretmenlerinin maalesef konuya ilgilerini uyandırmak için pek çaba sarf etmemelerinden kaynaklandığını biliyoruz. Dahası, daha yakın yıllarda ortaokul öğretmenleri, mesleki öğretim değerlendirmelerinin öğrencilerinin çeşitli standart testlerdeki performansına dayandığı için “test odaklı öğretim”e meyilli olmuşlardır. Bu eğilim, öğretmenlerin eğitimlerini zenginleştirmek ve öğrencileri matematiği keyifle öğrenmeye teşvik etmek için kullanabilecekleri zamanı gasp etmiş gibi görünüyor. Yazar yıllardır matematik konularıyla okuyucuları büyülemeyi amaçlayan kitaplar geliştirmiştir, ancak çoğunlukla gözden kaçmış veya hiç sunulmamış konular üzerinde durmuştur. Bununla birlikte şimdiye kadar matematik alanında anlaşılması kolay, sunulması kolay ve tekrarlanması kolay hileler sunan bir kitap geliştirilmemiştir. Bu kitap, sadece dört işlem yapabilme yeteneği, cebir ve geometrinin temel kavramlarını anlama ve olasılıklara açık bir zihin gerektirir. Kitapta sunulan hiçbir şey, lise matematiğinin ilk birkaç yılını aşmamaktadır.
Yazarın umudu, burada sunulan birçok matematik hilesinin kolayca anlaşılabilir ve tekrarlanabilir olmasıdır, böylece okuyucu matematiğin muhteşem harikalarıyla etkileyici bir şekilde tanışabilir ve ardından bu hileleri arkadaşlarına ve meslektaşlarına etkileyici bir şekilde gösterebilir. Ne yazık ki bu hilelerin birçoğu bugüne kadar maalesef iyi saklanmış sırlar olarak kalmıştır. Bu nedenle kitap okuyucunun bu hileleri kişisel bir “hile çantası” olarak kullanabileceği ve hoş sohbetlerde veya profesyonel toplantılarda ortamı yumuşatacak ilginç yöntemleri sunmaktadır. Belki de bu hilelerin en önemli kısmı sunumdur, çünkü çoğu insan matematikten kaçınmaktadır. Bu nedenle, sadece her hilenin ne olduğunu ve neden olduğunu açıklamakla kalmayacak, aynı zamanda bunları matematikle ilgili olmayan bir kitleye en iyi nasıl sunabileceğimizi de açıklamaya çalışacağız. Doğal olarak sunum tarzı önem arz etmektedir. Bu nedenle hilecinin belirli bir kitle için en uygun hileleri nasıl ve ne zaman en iyi şekilde sunacağı konusunda bir süre düşünmesi önemlidir- bu bir büyük bir grup veya sadece bir kişi bile olabilir.
Bu kitap, her yaştan okuyucunun ilgisini çekmelidir. Buradaki anahtar nokta, matematikle eğlenmek ve bunun yan ürünü olarak okuyucuların konuyla daha derinlemesine ilgilenmelerini teşvik etmek ve böylelikle daha fazla araştırmayı desteklemektir. Matematik hilelerini sunmanın temel niyeti, izleyicilerin matematiğin gücünü ve güzelliğini tanımasını ve takdir etmesini sağlamaktır.
Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz Türk kültürünün bir parçası olan geleneksel çocuk oyunları, nesilden nesile bir miras olarak aktarılsa da unutulma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Bu nedenle gelecek kuşaklara bir köprü oluşturacak bu oyunların eğitimde kullanılması, çocukluğun son dönemi olarak kabul edilen ortaokul düzeyindeki öğrencilere mirasımızın aktarılmasını sağlayabilir. Geleneksel çocuk oyunlarıyla matematik öğretme fikrinden yola çıkılarak hazırlanan bu kitabın amacı; bu oyunların 5. ve 6. sınıf düzeyine göre matematik kavramlarına nasıl uyarlanacağını ve süreçte nasıl uygulanacağını göstermektir. Oyunlar; “Sayılar ve İşlemler”, “Cebir”, “Geometri ve Ölçme” ve “Veri İşleme” öğrenme alanlarında yer alan bazı kavramların öğretimi 5E öğrenme modeline uygun ders planlarıyla okuyucuya sunulmuştur. Kitabın bir amacı da akademisyen/öğretmen/ öğretmen adayının seçtiği oyunları; öğrencilerinin sınıf düzeyine, akademik başarısına, bulunduğu coğrafi koşullara, doğal ortamın uygunluğuna göre uyarlamasına ve uygulamasına yol gösterici olmaktır. Bu kitapta, sınıf ortamında herhangi bir hazırlık ve malzeme gerektirmeyen, çok kısa bir sürede tasarlanarak oynanan Bom, Deve Cüce, İsim Şehir, Kulaktan Kulağa, Nesi Var? Tren gibi oyunların yanı sıra bahçede oynanan; Aç Kapıyı Bezirgânbaşı, Aliler, Ebe Beni Kurda Verme, Kutu Kutu Pense gibi oyunlar yer almaktadır. Bu kitabı kullanan öğretmen, dersin dikkat çekme aşamasında öğrencileri güdüleyebilir, dersin sonunda da öğrendiklerini değerlendirebilir. Mevcut kitabın; oyun oynadıkça matematik öğrenen öğrencilere, matematiği sevdiren ve öğreten öğretmenlere, gelecekte göreve başlayacak öğretmen adaylarına ve akademisyenlere esin kaynağı olması umulmaktadır.
Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz Türk kültürünün bir parçası olan geleneksel çocuk oyunları, nesilden nesile bir miras olarak aktarılsa da unutulma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Bu nedenle gelecek kuşaklara bir köprü oluşturacak bu oyunların eğitimde kullanılması, çocukluğun son dönemi olarak kabul edilen ortaokul düzeyindeki öğrencilere mirasımızın aktarılmasını sağlayabilir. Geleneksel çocuk oyunlarıyla matematik öğretme fikrinden yola çıkılarak hazırlanan bu kitabın amacı; bu oyunların 7. ve 8. sınıf düzeylerine göre matematik kavramlarına nasıl uyarlanacağını ve süreçte nasıl uygulanacağını göstermektir. Oyunlar; “Sayılar ve İşlemler”, “Cebir”, “Geometri ve Ölçme”, “Veri İşleme” ve “Olasılık” öğrenme alanlarında yer alan bazı kavramların öğretimi 5E öğrenme modeline uygun ders planlarıyla okuyucuya sunulmuştur. Kitabın diğer bir amacı akademisyen/öğretmen/
öğretmen adayının seçtiği oyunları; öğrencilerinin sınıf düzeyine, akademik başarısına, bulunduğu coğrafi koşullara, doğal ortamın uygunluğuna göre uyarlamasına ve uygulamasına yol gösterici olmaktır. Ayrıca kitabın bir amacı da akademisyen/öğretmen/
öğretmen adayının bu kitapta seçtiği oyunları, dersine girdiği öğrencilerinin; sınıf düzeyine, akademik başarısına, bulunduğu coğrafi koşullara, çevrenin ya da doğal ortamın uygunluğuna göre uyarlamasına ve uygulamasına yardımcı olmaktır. Bu kitapta neredeyse bütün çocukların bildiği ve çok severek oynadıkları Arapsaçı, Dokuz Kiremit, Körebe, Menekşe, Mendil Kapmaca, Sandalye Kapmaca, Sıçratan Top, Yerden Yüksek gibi oyunlar yer almaktadır. Bu kitabın, oyun oynadıkça matematik öğrenen öğrencilere, matematiği sevdiren ve öğreten öğretmenlere, gelecekte göreve başlayacak öğretmen adaylarına ve akademisyenlere esin kaynağı olması umulmaktadır.
Abdulkadir Erdoğan Matematiği oluşturan kavramlar, işlemler, temsiller ve çalışma alanları bir ağdaki düğümler gibi birbirine bağlıdır. Matematik, sahip olduğu bu ilişkisel yapının yanında günlük yaşamdan diğer disiplinlere, sanat, spor ve müziğe kadar farklı alanlarla da uygulamaları sayesinde bir bağ kurmaktadır. Matematik; bu alanlara ihtiyaç duydukları temsil, problem çözme ve modelleme gibi araçları sunmanın yanı sıra bu alanlardan taşıdığı bağlamlar ve problemler aracılığıyla gelişmektedir.
Matematiğin dışarıdan bakıldığında dahi kolaylıkla görülebilen bu ilişkisel yapısı, matematik öğrenme ve öğretme süreçleri söz konusu olduğunda çarpıcı şekilde bulanıklaşmaktadır: Öğretmenler matematiği ilişkisel bir yaklaşımla sunmakta, öğrenciler ise matematiği ilişkilendirerek öğrenmekte çoğunlukla zorlanmaktadır. Bu kitap; matematiğin ilişkisel yapısını ortaya koyan kapsamlı incelemeler ışığında, matematik öğretimine bu ilişkilerin nasıl yansıtılabileceğini gösteren somut örnek ve önerilere dayalı olarak hazırlanmıştır.
Matematik eğitiminin yanı sıra farklı disiplinlerden uzman ve akademisyenlerin katkıları, matematiğin kendi kavramları arasındaki ilişkilerden müzik, mimari, sanat ve oyunla ilişkisine kadar oldukça kapsamlı ve zengin içerikli bir eser ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu eser, başta lisans ve lisansüstü öğrencileri ile matematik öğretmenleri olmak üzere matematiğin ilişkisel dünyasına girmek isteyen tüm okurlara hitap etmektedir.Birol Tekin Örüntüler problem çözme stratejilerinden biri olarak; hem doğanın hem de beşeri yapıların incelenmesi ve araştırılması süreçlerinde hızlı gelişen teknolojik imkânların da yardımıyla her geçen gün önemini artırmaktadır. Matematik disiplininin ihtiva ettiği ve Fibonacci dizisinden altın orana dek pek çok matematiksel prensibin bünyesinde temsil kazanan örüntü kavramı hem teorik hem de pratik anlamda kavramlar arası ilişkileri tanımlamakta kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, örüntüler matematiğin diğer bilim dalları ve akademik disiplinlerle olan ilişkisi söz konusu olduğunda da önemli bir öğrenme alanı olarak ortaya çıkmaktadır.
Ülkemizde, örüntü kavramını konu edinen akademik çalışmalar, her ne kadar azımsanamayacak bir düzeyde olsa da yazılmış kitaplar söz konusu olduğunda genellikle ilköğretim düzeyine odaklanmış oldukları dikkatleri çekmektedir. Ortaöğretim ve yükseköğrenim düzeylerinde örüntülerin anlamı ve kullanımı üzerine yazılmış Türkçe kitap sayısının yeterli düzeyde olmadığının fark edilmesi bu kitabın yazılma sebeplerinden birini teşkil etmektedir. Bu çerçevede, elinizdeki kitap tüm öğrenim düzeyindeki öğrencilere matematiksel örüntünün önemini ve diğer bilimlerle olan ilişkisini kavratmayı amaç edinmiştir. Ayrıca, örüntünün; matematik, cebir ve diğer bilimlerle olan ilişkisi ayrıntılı bir biçimde anlatılmış, söz konusu kavramın daha iyi anlaşılabilmesi için gündelik hayattan örnekler verilerek konunun daha kolay ve anlamlı öğrenilmesi amaçlanmıştır.


David M. Burton Öğretmen yetiştirme programlarına matematik tarihi ve matematik felsefesi dersleri eklenerek, matematik eğitiminin bu derslerle birlikte düşünülmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, yeni yayınlar üretilmekte ve bu alanın uzmanları meseleleri ayrıntılı olarak ele almaktadırlar. Matematik tarihi içinde farklı dönemlerde matematik üreten insanlar ve/veya medeniyetler, farkında olsun veya olmasınlar, matematiğe, matematik felsefesine ve matematik öğretimine katkıda bulunmuşlardır. Günümüze kadar üretilmiş olan matematiğin nasıl bir tarihsel süreç içinden geçtiğini bilmek matematiğin insanî bir çaba olduğu olgusunu anlamamıza katkıda bulunacaktır. Matematik yaparken bu bilgi bize rehberlik edecektir. Bu bağlamda David Burton’un The History of Mathematics-An Introduction adlı kitabı matematik tarihini ele alış tarzı açısından matematik öğretimine katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. Salt kişi, dönem, konu veya medeniyet değil o kişinin, dönemin, konunun veya medeniyetin matematiği öğrenmemize etkisi somut örneklerle ele alınmıştır. Bu kitabın matematik eğitimi üzerinde düşünen akademisyenlere, öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve matematikle ilgilenen herkese fırsatlar sunacağı düşüncesiyle çevrilmesine karar verilerek çeviri ekibi oluşturulmuş ve Nobel Yayıncılık'tan Nevzat Argun’un da desteği ile bu çeviri eser ortaya çıkmıştır. Matematiğin tarihi insanlığın tarihi demektir. Matematiğin tarihinde sizleri bizlerle birlikte bir gezintiye davet ediyoruz. Umarız bu gezinti, matematiğe bakış açınızda olumlu izler bırakır."
Hülya Gür Bu kitap; ilkokul, ortaokul öğretmen ve öğrencilerine, sınıf öğretmenliği ve ilköğretim matematik öğretmenliği bölümündeki öğretmen adaylarına, çocukları ile kaliteli zaman geçirmek isteyen ailelere büyük bir kaynak olacaktır.
Bu kitap eğitim fakültelerinde seçmeli dersler için, ilkokul ve ortaokuldaki seçmeli dersler için bir kaynak niteliğindedir.
Sonuç olarak bu kitabın, matematik ve sınıf öğretmeni adaylarına, geometri öğrenenler, matematik ve geometri ilişkisini görmek isteyenlere yararlı olması dileklerimle.
Fahrettin Arslan Matematiksel Analiz, matematik, istatistik, fizik bölümü ve ilgili mühendislik bölümleri öğrencileri ve araştırmacıları için uygulamaya dönük olarak hazırlanmıştır. Yedinci bölümde ilave olarak dinamik sistemlerinde optimizasyon ve Hamilton-Jakobi (Maksimum Prensipler) teorisi kısaca anlatılmış ve örneklerle izah edilmiştir. Bütün amacım öğrenciler ve araştırmacılar için temel anlamda matematiksel analiz konularında kolay anlaşılır bir Türkçe kaynak sunmaktır.
Ahmet Sami Konca, Bahar Uyaroğlu, Berna Aygün, Bilal Özçakır, Buket Demir Mertek, Duygu Arabacı, Duygu Özdemir, Hilal Genç Çopur, İbrahim Burak Ölmez, Muhammet Arıcan, Oğuz Köklü, Okan Kuzu, Osman Raşit Işık, Raziye Yüksel Doğan, Tuğba Uygun, Ufuk Özkubat, Yasemin Sipahi Matematikte üstün yetenekli öğrenciler, matematiksel anlamda akranlarından farklılaşan çok özel bir potansiyele sahiptirler ve bu potansiyelin farkına varılması, açığa çıkarılması ve maksimum düzeyde faydalanabilmesi için onlara sunulacak olanakların zenginleştirilmesi ve farklılaştırılması çok önemlidir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak kitap içeriğinde birçok farklı üniversiteden akademisyenlerin ve eğitimcilerin uzun uğraşları ve emekleri ile kaleme alınan çok değerli teorik bilgiler ve bu bilgilere ek olarak “Bu çocuk için daha fazla ne yapabilirim?” diyen öğretmenlerimizin elinden tutmak, “Haydi, bu yolda birlikte düşünelim, birlikte yürüyelim.” diyebilmek amacıyla sınıf içinde kullanabilecekleri stratejiler, uygulama önerileri ve örnekleri de sunulmuştur.
On üç bölümden oluşan kitabımızda; üstün yetenekli öğrenci çerçevesinden başlayarak matematikte üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri ile matematik eğitimi adına ihtiyaç duyabilecekleri öğrenme alanlarına yönelik önerilere, sınıf içi örnek etkinliklere ve farklılaştırılabilecek, zenginleştirilebilecek matematiksel görevlere vurgu yapılmıştır.
Matematikte üstün yetenekli öğrenciler ve eğitsel ihtiyaçları anlamında hem uluslararası hem de ulusal alanda var olan bu önemli boşluğu doldurabilmek adına bir adım da biz atalım diye çıktığımız bu yolda, oturduğu sırasında gözleriyle “Bana biraz daha bir şeyler ver, ben almaya hazırım öğretmenim.” der gibi bakan çocuklarımızın matematik derslerinde gözlerinin içini güldürmek dileğiyle…
Maide Orçan Kaçan Araştırmalar; çocukların erken yıllardaki matematik bilgisinin sonraki okul yaşamlarındaki matematik başarısını etkileyen en güçlü etmen olduğunu hatta sadece matematikle kalmayıp okuma başarılarını da etkilediğini, dahası zekâ veya hafıza yeteneklerinden bile daha güçlü olduğunu ve bu nedenle matematiğin, bilişin temel bir bileşeni ve akademik odak noktası olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bunlarla birlikte erken matematik eğitiminin, üniversitenin tamamlanması, daha yüksek kazanç ve sağlıklı yaşam kararları ile ilgili olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur. Özetle, okul öncesi dönemde çocuklara sunulacak yüksek nitelikli, zorlayıcı ve erişilebilir matematik eğitimi hayati bir öneme sahiptir.
Bu kitap, uluslararası düzeyde kabul gören erken matematik standartları doğrultusunda ve 2013 MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile uyumlu etkinliklerden oluşmaktadır. Bu nedenle, kitapta yer alan etkinlikleri okul öncesi öğretmenleri, sınıflarında doğrudan uygulayabilirler. Kitabın; okul öncesi öğretmenlerine, öğretmen adaylarına ve matematik öğretimi konusunda çocuklarına destek olmak isteyen anne babalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
George ROUSSAS, Elsevıer “Olasılığa Giriş” başlıklı bu kitap başta istatistik olmak üzere matematik, mühendislik, bilgisayar bilimleri, yöneylem, aktüerya, ekonometri, fizik ve olasılığa ihtiyaç duyan diğer bilimlerde olasılık dersini ilk kez alan ve matematik altyapısı olan öğrencilerin yararlanacağı biçimde hazırlanmıştır. Farklı alanlara yönelik sayısız uygulamalara ait ilgi çekici örnekleri ve çözümlü alıştırmaları, kitabın konularını daha anlaşılabilir kılarak hem öğrencilere hem de dersi veren öğretim elemanlarına büyük kolaylık sağlayacaktır.
Seymour LIPSCHUTZ - Marc LIPSON Sınav Soruları Zor mu Geliyor? Dersleri mi Kaçırdınız?
Zamanınız mı Yok? Çözümlü Sorular mı Arıyorsunuz?
Şanslısınız, çünkü Schaum Serisi var.
40 milyondan fazla öğrenci derslerde ve sınavlarda
başarılı olmak için yardımcı olarak Schaum’a güvendi.
Schaum, her konuda yüksek başarının ve daha hızlı
öğrenmenin anahtarıdır. Her kitapta bütün konu bilgileri
konuya göre kolay takip edilir bir şekilde verilir.
Ayrıca yüzlerce örnek, çözümlü problem ve uygulamalı
alıştırma da edinirsiniz.
Bu Schaum kitabı size
• 430 adet tamamı çözümlü problem,
• Sonlu ve sayılabilir kümeler, binom katsayıları, olasılık aksiyomları
ve daha birçok konuda ekstra pratik imkânı,
• Olasılık derslerinde kullanılan bütün ana ders kitapları için destek verir.
Ders notlarınızla tamamen uyumludur, bilmeniz gereken tüm önemli gerçekleri vurgular.
Çalışma sürenizi kısaltmak ve sınavlarda yüksek puan almak için Schaum Serisi kullanın!
Schaum Serisi – Problem Çözümlü