Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği \ 1-3
Hakan Tan Fonksiyonel Hareket Görüntüleme (FHG), bir bireyin temel hareket modellerini değerlendirmeye izin veren bir tarama sistemidir. FHG, mobilite ve stabilite dengesi gerektiren yedi temel hareket modelinden oluşur. Bu araştırma, 15-19 yaş aralığındaki futbolcuların Fonksiyonel Hareket Görüntüleme (FHG) skorlarından elde edilen değerlerin hem şut performansları hem de patlayıcı kuvvetleri ile olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Propriyoseptif ve kinestetik farkındalık ilkelerine dayalı olarak temel hareketleri taramak,Temel hareket modellerini normal hâle getirmek veya daha iyi bir hareket kabiliyeti için düzeltici egzersizleri sistematik olarak kullanarak program tasarımına yardımcı olmak, İstatistiksel gözlem için derecelendirme ve sıralama hareketine izin verecek şekilde işlevsel bir hareket temelinin oluşturması açısından önemlidir.
Murat Erdoğan Sağlıklı ve uzun bir ömür için sağlıklı yaşam yöntemlerini benimsemek ve hayat boyu egzersiz alışkanlığını geliştirmek vazgeçilmez önem taşımaktadır. Özellikle metabolizma hızının yavaşlamaya başladığı 40’lı yaşlarda fiziksel aktivite çalışmaları, bireye sağlıklı yaşam adına çok değerli katkılar sunmaktadır.
Bu çalışmamız, günümüz dünyasında sıkça görülen hareketsiz yaşamdan kurtulmak için bireylerin fiziksel aktivitesini artırmasının önemini vurgulamak, böylelikle bireylerin sağlıklı yaşam davranışlarını sergilemesiyle birlikte yaşam kalitelerini artırmalarına bilimsel rehberlik sunabilmek amacıyla kaleme alınmıştır.
Tıbbın babası olarak anılan Hipokrat’ın da söylediği gibi “Sadece gıdalarımız bizi sağlıklı insan yapmaz, sağlıklı olmak için hareket de şarttır.”... Biz de bu sözün bilimsel geçerliliğini ana prensip olarak benimseyerek, ‘’40 Yaş Üzeri Egzersiz Rehberi‘’ kitabımızın, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için fiziksel aktivite alışkanlığını kazanmak isteyen bireylerin aktivite programlarını bilimsel olarak uygulamaları ve yaptıkları aktivitelerden daha fazla verim alabilmeleriyle birlikte fiziksel aktivite ve egzersizin sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olma yolunda toplumsal bilinçlendirmeye katkısı olabilmesinden mutluluk duyacağız.
Jean Whitehead, Hamish Telfer, John Lambert, Routledge Doğası gereği sporun, çocuk ve gençlerin karakter gelişiminde önemli olduğu düşünülmektedir. Spor ahlakı konusundaki güncel araştırmalar, “iyi” spor davranışlarının ve değerlerinin çocuk ve gençlere erken yaşlardan itibaren kazandırılması ve geliştirmesi gerekliliğini savunmaktadır. Dünyadaki birçok ülkede önemli ölçüde zaman ve kaynak harcanarak çocukların spora ve fiziksel aktiviteye katılmaları sağlanmaktadır çünkü sporun, çocukları ve gençleri şekillendiren ve geliştiren doğal bir etkiye sahip olduğu kabul edilmektedir.
“Altyapı Sporlarında ve Beden Eğitiminde Değerler” kitabı spordaki değer kavramına, spor yoluyla değerler eğitimine ve spora ait tutum ve motivasyonlara ilişkin deneysel ve kuramsal anlamda farklı yaklaşımlar getiren bir kitaptır. Bu kitap, başta İngiltere olmak üzere dünyanın belirli ülkelerinde ve kültürlerinde bu konularda son yıllarda yapılan çalışma sonuçlarına yer vermektedir ve oldukça güncel bilgiler içermektedir. Ülkemizde ise sporda ve beden eğitimde değerler konusunda çok fazla çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu kitap, Türkiye'de beden eğitimi ve spordaki değerler konusunda yapılacak çalışmalara kaynak oluşturacak ve derslerde kullanılacak temel bir eser olma niteliğine sahiptir.
Metin Demir Atletizmin bütün yaş gruplarında, vücut eğitimi için amaca en uygun spor olma özelliğinin yanında, sağlıklı bir vücut, irade ve karakter eğitimi ile iyi insan özelliklerinin kazandırılmasına, vücut fonksiyonlarının optimal düzeye gelmesine ve dolayısıyla da insan organizmasını en iyi şekilde gelişmesine yardım etmesi özellikleri onu spor branşları içinde ve eğitiminde temel spor dalı konumuna getirmektedir. Bu konum, beraberinde akademik çalışmaları ve uzman incelemelerini de gerektirmektedir. Atletizmin bu denli gerekli ve önemli bir konu olması ve bu alanda akademik çalışmalara ihtiyaç duyulması bu çalışmanın yapılış gayesini oluşturur. Çalışma, konunun önemine uygun olarak atletizmle ilgili başarılı bir çalışma için sırasıyla koşular, atlamalar, atmalar ve antrenman bölümleri altında teorik, fizyolojik, psikolojik, teknik, taktik ve motorik bilgileri sunmaktadır. Çalışma atletizm sporuna kaynakça olacak niteliktedir.
Özgür Nalbant Basketbol, yoğun bilgi tüketiminin olduğu ve bilgi çağı olarak adlandırılan asrımızda popülaritesi diğer spor dallarına göre hızla gelişen evrensel bir spordur. Bu doğrultuda hazırlamış olduğum bu kitap, basketbol severleri bilgilendirmeye dayalı spor, eğitim ve kültür kitabıdır. Basketbol ile ilgili bilinmesi gereken temel, özel ve genel konular özetle ve anlaşılır bir ifadeyle verilmeye çalışılmıştır.
Genç antrenörler, spor yaparken eğlenmesini istediğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz bu kitapla hem basketbolu hem de kendilerini değerlendirme fırsatı bulabileceklerdir. Bu kitabın bilinçli, disiplinli ve eğlenceli bir çalışmanın faydalı bir parçası olacağına inanıyorum. Bu kitap ayrıca, basketbola yeni başlamış ya da başlayacak çocuklarımıza basketbol sporunu tanıtıcı ve sevdirici bilgiler de sunmaktadır. Bilinmelidir ki bilgi geçmişten gelen ve geleceğe doğru akan bir nehirdir.
Hikmet Aracı Bu kitap genel anlamda ilköğretim 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflar beden eğitimi dersi için hazırlanan programları içermektedir. İlköğretim birinci kademede beden eğitimi derslerinde yapılan çalışmalar 1. sınıftan 5. sınıfa kadar kademeli ve çoktan seçmeli olarak pratik bir şekilde anlatılmıştır. 1’den 3. sınıfa kadar işlenilen düzen alıştırmaları, koşular, atlama ve atmalar, sıralanma, yürüme, sekme ve sıçramalar, yuvarlanma ve dayanmalı aşmalar, kaldırma ve taşımalar, tırmanmalar, asılma ve sallanmalar, denge alıştırmaları, top alıştırmaları ve şarkılı oyun konuları çocukların temel motorik özelliklerini geliştirici ve pekiştirici şekilde, konulara özel eğitsel oyun açıklamalarıyla basamaklandırılarak işlenmiştir. 4. ve 5. sınıflarda işlenmeye başlayan branşlar atletizm, cimnastik, basketbol, voleybol, hentbol, futbol, halk oyunları ve masa tenisi konuları sistemli olarak öğretilmeye çalışılmıştır. Kitapta çocuklara; hareket, beceri, denge ve koordinasyon gibi özellikleri kazanma, ayrıca spor dallarıyla ilgili grupla oynama ve işbirliği yapma, çabuk karar verebilme ve dostça oynayabilme gibi yetilerin kazandırılması amaçlanmıştır.
Bilal Çoban, Alparslan Ünveren, Oğuzhan Zirek İlköğretim çağındaki çocukların bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinde spor ve oyunun önemli düzeyde etkisinin olduğu şüphesizdir. Çocuklarımızın genel eğitiminin yanında, spor bilincinin verilmesi ve bedeni gelişimlerini sağlamada sınıf öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Eğitim fakültelerinde ders olarak okutulan "Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi" dersi ile öğretmenlerimizin spor yaptırma becerilerini ve bilgilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, alanda ilk ve tek kaynak olarak hazırlanmış olan bu kitabımızın sınıf öğretmenliği okuyan öğrencilere ve sınıf öğretmenlerine oldukça faydalı olacağı, kanaatimizcedir.
Ali Niyazi İnal İnsanlığın var oluşuyla birlikte bedensel davranışlar sergilemesi yaradılışının gereğidir. Bedenen sağlıklı insanların zihinsel ve ruhsal açıdan daha güçlü olduğu bilimsel gerçeğinin farkına erken varan toplumlar, beden eğitimi ve spor alanında toplumu eğitebilecek kadrolara ihtiyaç duymuşlardır.
Ülkemizde de bu kadroların eğitilmesi amacıyla üniversitelerimizin büyük bir bölümünde “Beden Eğitimi ve Spor Yük­sek­okul­ları” ile “Beden Eğitimi ve Spor Bölüm­le­ri” açılmıştır.
Adı geçen okullarımızda ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında yer alan “Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş” isimli dersin içeriğine uygun olarak hazırlamış olduğum, aynı isimli yardımcı ders kitabımın altıncı basımı daha da gelişti­rilmiş olarak gerçek­leş­tirilmiştir.
Derse giren değerli meslektaşlarım ile dersi ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında alan genç arkadaş­larımın bu alan­daki ihtiyaçlarına cevap verebilmek umuduyla…
Ali Demirci Beden eğitimi ve spor öğretiminde, öğretme-öğrenme sürecinin temel yapı taşlarından biri de araç gereç ve materyallerdir. Araç gereç ve materyaller öğretme-öğrenme sürecini desteklemek, öğrenmeyi daha kalıcı hâle getirmek, kazanımlara ulaşmayı kolaylaştırmak ve etkinliklerin içeriğini zenginleştirerek öğrenci ilgi ve tutumunu artırmak amacıyla sürece katılırlar.
Eğitim fakültelerinde olduğu gibi beden eğitimi ve spor yüksekokullarında da “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” dersi bulunmaktadır. Bu ders için hazırlanan kaynak kitapların tamamına yakını daha çok kuramsal alana dönük teknoloji araç gereçlerinin kullanımına yönelik olarak hazırlanmışlardır. Araç gereç ve materyal tasarımı ile ilgili bölümler ise beden eğitimi ve spor öğretiminin hareket eğitimi alanını çok fazla ilgilendirmemekte, sadece rehberlik etme düzeyi ile sınırlı kalmaktadır. “Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” başlığı ile hazırlanan bu kitap, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerine kaynak kitap oluşturulurken beden eğitimi öğretmenlerine araç gereç seçimi ile materyal tasarlama, geliştirme ve kullanımı konularında seçenekler sunulmaktadır.
Ayşe Önal, Gülten Hergüner Okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklara hareket etme alışkanlığı kazandırmak; beden eğitimi ve sporu yaşam biçimi hâline getirmek; fiziksel, bilişsel ve duyuşsal alanlarda gelişim sağlamak; çocukların sosyalleşmelerine yardımcı olmak; spor altyapısı oluşturmak ve sporda başarılı nesiller yetiştirmek için beden eğitimi derslerinde ve sporda oyunun kullanılmasına öncelik verilmelidir. Ayrıca motor gelişim ve değer gelişimleri için kritik öneme sahip bu dönemde öğrencilere hareket eğitimi, oyun ve değerlerle ilgili eğitimlerin bilinçli, planlı, yeterli ve doğru şekilde verilmesi gerekmektedir.
Geleceğimizin umudu olan çocuklarımızı yetiştirmedeki önemli rolü düşünüldüğünde, İlkokul kademesinde, güncel ismi “beden eğitimi ve oyun” olan dersi, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin yürütmesinin verimliliği artırıp artırmayacağı sorusunu akla getirmektedir. Kitabımız, bu soruya cevap bulmak için hazırlanmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin bazı motorik, antropometrik özellikleri ile değer gelişimleri kapsamlı şekilde incelenerek beden eğitimi ve spor öğretmeni ve sınıf öğretmenlerinin bu gelişim alanlarına etkisi ortaya konmuştur.
Kitapta, dersin içeriğine, yıllık ve günlük plan örneklerine; fiziksel etkinlik kartlarına; motor gelişim, temel motorik özellikler, bunların ölçüm yöntemlerinden olan Eurofit test bataryası ile ilgili bilgilere ve öğrencilerin değer gelişimlerini ölçen Türkçe uyarlaması yeniden yapılmış Sporcu/Öğrenci Değer Ölçeği'ne ulaşabileceksiniz.
Ayrıca bu dersi branş öğretmeninin işlemesinin gündemde olduğu şu dönemde, bu alanda yapılan ilk deneysel çalışma olan kitabın konuya kaynak ve rehber olacağı düşünülmektedir.
Abdullah Gümüşay İstihdam, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en temel problemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Değişen piyasa koşulları spor sektöründeki istihdam durumunu doğrudan etkilemektedir. Globalleşme ve hızlı teknolojik değişiklikler, iş piyasasındaki yönetim anlayışını da büyük ölçüde etkilemektedir. Bunun sonucunda örgütler çevreleriyle olan ilişkilerinin yanında, çalışanlarıyla olan ilişkilerini de yeniden düzenlemeye başladı. Son yıllarda iş alanlarındaki daralmalar, örgütlerdeki değişiklikler, yeniden yapılanma (iş alanlarının farklılaşması) süreçleri, işveren ve çalışan açısından hassas ve önemli bir konu hâline gelmiştir. İş piyasasında meydana gelen bu değişim, farklı kavramları beraberinde getirerek, iş dünyasının istihdam anlayışını da etkilemeye başlamıştır. Genel anlamda ortaya çıkan piyasadaki bu değişim süreci literatüre ''İstihdam Edilebilirlik'' kavramının girmesine neden olmuştur. Yeni ekonomik düzen içerisinde, artık hiçbir ülkede yaşam boyu iş garantisi kalmamış, yaşam boyu eğitim ve istihdam edilebilirlik kavramları geçerlilik kazanmıştır. Belli bir alandan mezun olan öğrencilerin sayısının fazla olması, bireylerin işe başlama sürecini geciktirmektedir. Bireylerin iş piyasasında ihtiyaç duydukları ilgiyi görüp görmeyecekleri, arzu edilen yaratıcılık ve becerilerinin düzeyleri, zihinsel gelişimlerinin hangi seviyede olduğu ve bunlar için bir diplomanın yeterli olup olmadığı konusunda birçok tartışma yapılmaktadır. BESYO'lar farklı bölümleriyle BES'in gelişimine katkı sağlarken, çeşitli problemleri beraberinde getirmiştir. Söz konusu problemlerin başında ise özellikle öğretmenlik bölümü dışındaki bölümlerden mezun olan ya da olacak BESYO mezunlarının istihdam sorunu gelmektedir. Genel olarak literatüre baktığımızda, öğrencilerin istihdamı ile ilgili pek çok çalışma yapılmasına rağmen çalışmamızın, BESYO'ların farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencileri kapsaması ve birçok parametre açısından değerlendirmesi göz önüne alındığında, öğrencilerin mezun olmadan önce kariyerlerinin ve gelişimlerinin iyileştirilmesi noktasında, spor bilimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Murat Şahin Sporda asıl olan unsurlardan birisi de ortak dilin konuşulmasıdır. Bu çalışma spor alanındaki gelişmelere bağlı olarak sportif kavramların ve tanımlamaların doğru bir biçimde insanlara ulaştırılmasına vesile olmaya çalışmaktadır. Özellikle tıbbi, sportif ve sosyal kavramlar ve tanımlar bu kitapta derlenmiştir. Sporda geçen tüm sportif kavramların ve tanımlamaların A’dan Z’ye açıklamalı olarak ortaya konulduğu önemli bir araştırmadır. Çalışma, bilimsel çalışmalar yapan akademisyen, sporcu, beden eğitimi öğretmeni ve araştırma içinde olan herkese faydalı bir kaynak özelliği taşımaktadır.
Zehra Certel Ülkemizde beden eğitimi derslerinin daha çok yarışmacı ve bireysel hedef yapısına göre işlendiği gözlenmektedir. Ancak daha fazla bedensel gelişime, yüksek seviyede olumlu sosyal katılıma fırsat veren ve aynı zamanda öğrencilerin eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerinin de gelişimine yardımcı olacak çağdaş yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. İşbirlikli öğrenmenin, öğrencinin duygusal, sosyal, bilişsel ve psikomotor öğrenme ürünleri üzerinde olumlu etkileri çeşitli alanlarda ve düzeylerde yapılmış çalışmalarla saptanmıştır. Bu kitabın beden eğitimi ve spor uygulamalarına farklı bir bakış açısı getirip, öğretmenlerin işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin kullanımına yönelik olumlu tutumlarının gelişmesine katkı sağlayacağı umulmaktadır.
Mustafa Buyuruk, Mustafa Karayol Boş zaman tutumu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışının araştırılması günümüzde önemli konu başlıkları arasında yer almaktadır. Günden güne gelişen teknolojik imkânlar ve modernleşen dünya ile yaşam konforumuz ve standartlarımız bizlere daha fazla boş zaman imkânı sunmuştur. Günlük hayatta yapmak zorunda olduğumuz iş ve işleyişlerin dışında hayatımızın kalan kısımlarını devam ettirebilmek için boş zamanları daha kaliteli ve verimli kullanılması gerekmektedir. Böylelikle; mutlu, huzurlu, sosyal, fiziksel ve zihinsel iyileşme, stresten uzak durma vb. gibi kavramların önemini yaşantımızda daha net gözlemleyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık, "Sadece bir hastalığın ya da herhangi bir sakatlığın yokluğu değil, hem fiziksel ve zihinsel hem de sosyal refahın iyi olmasıdır". Sağlıklı yaşamın en önemli koşullarından birinin de spor ve düzenli egzersizler olduğunun da unutulmaması gerekmektedir. Boş zaman tutumu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışının günümüzde önemli bir noktaya gelmesi bu kitabın kaleme alınma amacını oluşturmaktadır. Kitapta, üniversite öğrencilerinin boş zaman tutumu ile sağlıklı yaşam biçimi davranışının bazı değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır.
Murat Aygün 19. yüzyılın ortalarında dünyada, son yıllarda Türkiye'de tanınırlığı artan buz hokeyi sporu; kuvvet, dayanıklılık, çeviklik, hız, refleks ve denge kontrolünü bir arada bulunduran, dünyanın en hızlı takım sporlarından biridir. Toplumda var olan spor algısı sayesinde, fiziksel ve ruhsal açıdan daha iyi olabilmek amacıyla bireylerin spora yöneldikleri bilinmektedir. Spora yönelmede temel eylem olan istek, duygu ve güven kavramları spor içerisinde önemli rol oynamaktadır. Oyun sırasında ani karar verebilme, bakış açısı, oyun ve oyuncu kontrolü, takım ruhu ve yönetim gibi etmenler bireyde liderlik kavramının ortaya çıkmasında önemlidir. Bu kitap, beden eğitimi ve spor, spor yönetimi ve spor psikolojisi kavramlarının geçtiği
alanlarda, çeşitli demografik değişkenler doğrultusunda buz hokeyi sporcularında duygusal zekâ ve liderlik özelliklerini incelerken, bu özelliklerin kendine güven üzerine olan etkisini ortaya koyma amacını taşımaktadır.
Ayşe Atalay Kadının toplumsal eşitlik savaşımı, insanlık tarihi boyunca verilmiş nice savaşımların nice karşı koyuşların da tarihidir. Kadın; barışın, sevginin ve harmoninin hüküm sürdüğü anaerkil düzenin yerini ataerkil dünya görüşünün almasıyla dinsel, siyasal ve ekonomik dayatmalarla karşı karşıya kalmış; başlı başına bir birey, kişilik olarak görülmemiş; bedenine, ruhuna ve aklına yönelik katı toplumsal, geleneksel kısıtlamalarla, yasaklarla, aşağılanma ve baskıyla mücadele etmek zorunda bırakılmıştır. Kadının bu özgürlük savaşımı, içinde yer aldığı toplumun ve çağın özelliklerine, dünyayı kavrayış biçimine göre değişkenlik göstermekle birlikte hep daha ileriye, daha çok eşitliğe ve özgürlüğe yelken açmıştır. Çağımızda artık hemen hemen tüm toplumlar kadın haklarına verdikleri değer ve onlara eşitlik savaşımında tanıdıkları fırsatlar göz önüne alınarak sınıflandırılmakta, kadının özgür ve eşit olmadığı toplumlar gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer almaktadır.
Kadın sadece politik katılımda ve medeni haklarda erkekten aşağı görülmekle kalmamış; sporda da ikinci sınıf muamelesi görmüş, toplumdaki işlevi neslin devamında oynadığı rol ve annelik olarak sınırlandırılmıştır. Kadın sporu da bu görüşler çerçevesinde ele alınmış; sporun kadını erkekleştireceği, onun nazik ve kırılgan yapısına aykırı düştüğü ve kadınsı zarafeti yok ettiği savı öne sürülmüştür. Ne var ki siyasal rejimler, kadındaki bu gizil gücü kendi ideolojileri, dünya görüşleri doğrultusunda spor konusunda da perçinlemek istemişler; bu olgu, Hitler Almanya'sında görüldüğü gibi güçlü, sağlıklı nesiller yetiştirmede kadın sporunun faşizan dünya görüşü doğrultusunda araçsallaştırılmasını da beraberinde getirmiştir.
Doç. Dr. Ayşe Atalay, bu kitabında insanlık tarihinin geçirdiği aşamaları ilk çağlardan itibaren ele almakta , kadın hareketlerini spor ve kadın bağlamında incelemekte ve Eski Türkler, Orta Çağ, Osmanlı, Hitler Almanya'sı ve Genç Türkiye toplumunun kadın hakları ve spor çerçevesinde panoramasını çizerek kadının spor yapmak konusunda karşılaştığı dirençlerin, bir toplumun sosyolojik ve siyasal yapısından ayrı düşünülmeyeceğini ortaya sermektedir.
Sefer Ada, Ayla Taşkıran Hâlihazırda içinde bulunduğumuz eğitim sisteminin gereği olarak okullar ve öğretmenler; öğrencilerini en donanımlı şekilde yetiştirme, faydalı ve sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırma idealindedirler. Eğitim sistemi öğrencileri yalnız bilişsel alanda değil ruh ve beden sağlığının geliştirilmesi ve korunması anlamında da desteklemelidir. Bu anlamda Beden Eğitimi dersleri, içerikleri ve programları son derece önem arz etmektedir.
Bu kitapta, çeşitli boyutları ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programlarını ele alarak kitaptan faydalanmak isteyen eğitimci ve öğrencilerimize bir bakış açısı sunmaya çalıştık. Kitabımız sekiz bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler içerisinde beden eğitiminin önemi, temel faydaları, sporun önemi ve beden eğitimi ve sporun okullarda bir ders olarak okutulmasının gerekçelerine, etkili öğrenme ve öğretimi gerçekleştirmek amacıyla alanla ilgili kuram ve modellere, beden eğitimi ve sporda uygulanan çeşitli öğretim metot ve tekniklere, öğretimi gerçekleştirmekle birinci derecede sorumlu olan öğretmenlerin bilgi-beceri-tutum vb. alanlarda gerekli teorik ve uygulama ile ilgili donanımı konusundaki yeterlilik alanlarının çeşitli düzeylerde performans göstergeleri ile birlikte ifade edilmesine, öğrencilerin gelişim evrelerine, çeşitli yaş kategorilerine göre beden eğitimi uygulamalarına ve eğitim basamaklarına göre beden eğitimi ve spor programlarına yer verilmiştir. Bilindiği gibi kültürel anlamda; her coğrafi bölge ve her okul birbirinden farklı yapılara sahiptir. Bu gerekçeler göz önüne alındığında iyi bir eğitimin verilmesi iyi bir planlama ve programla mümkündür. Kitabımızda yer alan bilgiler doğrultusunda, çeşitli eğitim basamaklarında beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan/çalışacak olan öğretmenlere katkı sağlayacağını umuyoruz.
İyi bir “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” olmak hedefinde iseniz bu kitap sizlere rehberlik anlamında iyi bir kaynak olacaktır.
Canan Gülbin Eskiyecek Bu kitapta; dünyanın en popüler ikinci takım sporu olarak kabul edilen çim hokeyi branşında sıklıkla kullanılan şut atışlarının teknikleri hakkında bilgilere yer verilmiş ve elit düzeydeki çim hokeyi oyuncularının hedefli ve hedefsiz olarak uyguladıkları vuruşlar biyomekaniksel açıdan incelenmiştir.
Bu kapsamda kitapta yer alan bilgiler, antrenör ve eğitmenlerin fikir edinebilmelerinin yanı sıra sporcuların vuruş sırasındaki şut tekniklerinin düzeltilmesi ile birlikte daha iyi bir performans geliştirebilmelerine ve farklı bakış açıları sunarak mevcut performanslarını iyileştirebilmelerine katkıda bulunacaktır.
Özgür Nalbant Geçmişten günümüze oyun; genç, yaşlı, sedanter, sporcu ve özellikle de çocuklar için kendilerini ifade edebilme yolu olmuştur. Çoğunluğu çocuk olan oyuncular birçok oyunda fiziksel olarak aktif olmalarının yanı sıra duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini de desteklemiş olurlar. Çocuğun oynadığı her oyun bir tecrübedir. Elde ettiği birikimlerini kendisini geliştirmek için kullanır. Gelişim olması için öğrenmesi, öğrenmesi için kavraması ve kavraması için de keşfetmesi gerekir. Bu keşif yolculuğu. bilinenden bazen bilinmeyene ve bilinçaltından dışarıya aktarım şeklinde olur. Çocuk için önemli olan oyunun zihninde yarattığı etkidir. Oyunda çocuk çevreyle iletişim kurar, insanları inceler, olayları yorumlamaya ve anlamaya çalışır.
Daha zeki olarak nitelendirdiğimiz günümüz çocukları günlerinin büyük bir kısmını dijital dünyada geçirmektedirler. Ancak çocukların doğal ortamlarda, okullarda, park ve bahçelerde oyun oynamaları gerekmektedir. Bu kitap sizlere pek çok yaş grubu için küçük örneklemeler sunmaktadır. Sizlere uyan oyunları çocuğunuzla oynayabilirsiniz. Ayrıca eğitimciler de bu kitap içerisinde faydalanabilecekleri farklı oyunlar bulabilirler. Bu kitaptaki oyunları farklı ortamlarda, küçük değişikliklerle hem çocuklarınızla oynayabilir hem de öğrencilerinize oynatabilirsiniz.
Sedat Muratlı Bütün spor dallarında sporcuların her aşamada istenilen biçimde yetiştirilmesi, eğitilmesi ancak bilimsel temellere dayalı ve bir sistem içerisinde yetiştirilen bilinçli antrenörlerle mümkün olacaktır.
Bu kitap; ülkemizde ve birçok yabancı ülkede uygulanan antrenör eğitim programlarını inceleyerek, antrenör eğitiminin temel ilkelerini sunmayı amaç edinmiştir.
Türk sporuna katkı getirmesi dileğiyle…
Özgür Nalbant, İsmail Temürçi Cimnastik; fiziksel, sosyal, bilişsel ve psikomotor gelişimi destekleyen temel spor dallarından birisidir. Bu nedenle spor dalında istenen esneklik, kuvvet, koordinasyon, sürat, çeviklik ve dayanıklılık gibi biyomotor özellikleri içerisinde barındırır. Çocuk yaşlarda erken katılımın gerektiği bir spor dalı olan cimnastikle duruş ve dengenin yanı sıra disiplin, paylaşım ve zihinsel odaklanma da sağlanır. Bu kazanımlar, çocukların içinde bulundukları yaş grubunun gelişimini de destekler.
Kendini yetiştirmiş genç cimnastik antrenörleri ve eğitmenleri, bu spor dalının en önemli parçalarıdır. Antrenörler çocuklara yaklaşımı iyi bilmeli, psikolojilerini anlamalı ve bu sporu sevdirmelidirler. Bunun için iyi bir felsefik yaklaşım ve iletişim gereklidir.
Dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda yarışmak ve madalya kazanmak için gerekli kondisyonel çalışmaların yanında devamlılık, hedef belirleme, azim ve adanmışlık gibi yaklaşımlar da gereklidir. Bu bağlamda çocukların sadece rekabetçi anlayışla ne kadar başarılı olacaklarıyla ilgilenen değil sporcu ve insan olarak genel gelişimlerini de destekleyen antrenörlere ihtiyaçları vardır. Bu yüzden özellikle yeni antrenörlerin bu sporun inceliklerini bilmeleri, bilimsel olarak gelişmeleri takip etmeleri ve çocukla çocuk olmaları gerekir.
Yetiştirdiğimiz yeni nesil antrenörler için hazırlanan bu kitap, onlara aynı zamanda farklı bilgi ve bakış açıları da sağlayacaktır.
Faruk Yamaner, Güner Çiçek, Murat Çalbıyık, Rabia Hürrem Özdurak Sıngın, Tuba Denizci Oyun, çocukların gelişim dönemleri boyunca tarihin her evresinde anahtar bir rol üstlenmiştir. Bu anahtarın çocuğun iç dünyasını dış dünyasına açan çok önemli bir değere sahip olduğu birçok bilim insanı tarafından ispatlanmış ve oyunun gelişim üzerine etkisi koşulsuz olarak kabul edilmiştir. Doğru tasarlanmamış oyunlar, çocuğun ilgisini kısa bir süre çekmek ve eğlendirmek dışında ne yazık ki gelişimsel açıdan çocuğa bir fayda sağlamamakta, aksine çocuğun gelişimine engel teşkil etmekte ve genellikle dikkat dağınıklığı, ilgisizlik, motivasyon düşüklüğü, karşı olma durumu dediğimiz istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırdığımız yaratıcılık, iş birliği, iletişim, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri her ne kadar doğru tasarlanmış oyun yöntemleri ile sağlansa da oyun; çocukların bu çağda doğuştan kullanmaya yatkın oldukları mobil araçlar, tablet, bilgisayar, giyilebilir teknolojiler ile zenginleştirilerek yeniden tasarlanmalıdır. Bu kitapta; oyunun çocukların psikomotor gelişimine etkisi ve gelişen teknolojiler ile desteklenmesi, fiziksel egzersizin oyunlaştırılmasına değinilmiş, alanda kabul gören bilgilere farklı bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır.
Özden Tepeköylü Öztürk Eğitim sistemimizin genel amaçları doğrultusunda çocuk ve gençlerimizin bütünsel olarak sağlıklı, yapıcı, yaratıcı ve verimli bireyler olarak yetişmesi için her bir ders ve ders dışı etkinliğin nasıl planlandığı önemlidir. Ders içi müfredatın içeriği öğrenciler için standart bir yapıyı temsil ederken ders dışı etkinlikler programın esnek yönünü oluşturur. Bu nedenle ders dışı etkinlikler ve bu kapsamdaki eğitim çalışmaları öğrencilerin gereksinimlerine göre planlanmalı, ilgilerine göre seçim özgürlüğü sunmalıdır. Bu kitapta tanıtılan sporla ilgili oyunlar bütün oyuncuların en yüksek düzeyde oyuna veya sportif etkinliğe aktif katılımını sağlayan, merak uyandıran, güvenli ortamlar sağlayan, eğlenceli etkinliklerdir. Sporla ilgili oyunlar sayesinde okul sporculuğu bazında fiziksel uygunluğa sahip olmayan, yetersiz olan ya da ilgisi ve ihtiyacı bu yönde olmayan öğrenciler fiziksel aktivite ve spora teşvik edilebilir, yetenekli öğrenciler keşfedilebilir. Spor geçmişi ve yeteneği ileri düzeyde olan bir öğrenciyle, özel gereksinimli öğrencilerin aynı oyun içerisinde oynamasına imkân sağlayabilir.
Bu kitap; öğretmen, antrenör, eğitimciler veya eğitimci adaylarına örnek sporla ilgili oyun uygulamaları sunmanın yanı sıra anahtar ögeleri kullanarak bir oyunu grubun ve/veya bireylerin ilgi, ihtiyaç ve özelliklerine göre tekrar kurgulamada rehber niteliği taşımaktadır. İçeriğindeki uygulama iyi bir oyun gözleminin nasıl yapıldığını anlatarak oyun boyunca sadece öğrencileri değil eğitimciyi de aktif tutmakta ve öğrencilerin motivasyonunu arttırmaktadır.
Zekihan Hazar Bir dünya düşünün; bilinmezliğin içinde süresiz sınırsız kayboluşun yaşandığı bir dünya… Benliğin ve gerçek dünyaya ait ne varsa her şeyin unutulduğu bir kayboluş… Düşüncelerin, duyguların, davranışların esir olduğu, aklın ve mantığın işlemez hâle geldiği bir kayboluş… Bir tutulma… Bir bağımlılık…
Öyle bir dünya ki gündelik hayatta kanun ve kuralların hiçe sayıldığı, insan öldürmenin, gaspçılığın, zorbalığın, hırsızlığın, tacizin, tecavüzün para ve statü kazandırdığı, kısacası bütün olumsuz davranışların ödüllendirildiği bir dünya… Bu dünyalarda kendini bulan ve gerçek dünyada kendini kaybeden çocuklar…
Seslerin, efektlerin ve aksiyonun her türlüsünün baş döndürdüğü bir dünya... Oysaki bütün bunları yaşarken bir koltuğa saatlerce mahkûm olmak, hareketin sadece parmaklarla sınırlı kalması, bu sınırlılığın beraberindeki sınırsız yeme içme ve her geçen gün obezler dünyasına katılan yeni çocuklar…
İnsan bedeninin kutsallığını yitirdiği, inanç ve değerlerin yok sayıldığı, pornografinin özendirildiği ve İslam düşmanlığının körüklendiği bir dünya… Nihayetinde ise bu kutsallara düşman kılınan çocuklar…
Ve başka bir dünya var ki zihnin, bedenin, duyguların gerçek manada karşılığını bulduğu, yaradılışın gereği olan fiziksel hareketlilik ve spor ile zihinsel, bedensel ve psikososyal sağlığın kazanıldığı bir dünya… Bedenin insanlaştırıldığı, ahlak ve erdemin temel yapı taşlarını oluşturduğu, arkadaşlığın, yardımlaşmanın, paylaşmanın, saygının, kısacası iyi insanın inşa edildiği bir dünya… Dijital oyunlarda kaybolan çocukluğun yeniden bulunduğu gerçek bir dünya… Gerçek dünyanın farkına varmanın ve hayata tutunmanın yegâne yolu SPOR.
Günümüz dünyasında çocukları çepeçevre kuşatmış olan dijital oyunların yaratabileceği olumsuz etkiler ve bu etkilerle başa çıkmada fiziksel aktivite ve sporun rolünü bilimsel araştırmalar ışığında ele alarak eğitimciler ve ebeveynlere rehber olabilmesi dileğiyle…
Spor, hayata tutunmanın bir dalıdır…
Emin Ergen, Haydar Demirel, Rüştü Güner, Hüsrev Turnagöl, Sevil Başoğlu, A. Murat Zergeroğlu, Bülent Ülkar, Tahir Hazır, Şenay Akın Bu eser; beden eğitimi ve spor, spor bilimleri ile egzersiz fizyolojisinin yer aldığı müfredat programlarına bir kaynak ve ders kitabı olacak şekilde hazırlanmıştır. Konu başlıkları itibariyle iskelet kasları ve egzersiz, hareket, enerji oluşumu, egzersizde solunum ve dolaşım sistemi uyumu, beslenme, sportif performans, sporda doping, sporda ergojenik yardım, dayanıklılık ve sürat antrenmanlarının fizyolojik temelleri, değişik koşullarda egzersiz, kadın ve spor konuları ile ölçüm yöntemleri bilimsel olarak anlatılmıştır. Bir ders yarıyılı içinde okutulabilecek şekilde, üniteler hâlinde egzersiz fizyolojisinin ana başlıklarının açıklandığı kitap; başta beden eğitimi öğretmenleri olmak üzere spor öğretmenlerinin, antrenörlerin ve insan hareketleriyle ilgili tüm meslek gruplarının yararlanacağı şekilde hazırlanmıştır.
Mehibe AKANDERE Farklı yaş gruplarında bulunan kişilerin arkadaşlarıyla iyi zaman geçirmek için başvurdukları tek yol “oyun” dur. İlk Çağlardan günümüze vazgeçilmeyen bir gerçeği Eflatun “Çocuk oyunla büyümelidir.” sözüyle dile getirmektedir. 3. basımını yaptığımız bu eserde oyun kavramı; oyunun gelişimi, anlam ve önemi; oyunun çocuğun fiziki, psiko–motor, dil, duygu, zihin ve sosyal gelişimine olan etkisi ve öğretimde oyunun kullanılması ele alınmıştır. Kitapta çok sayıda oyun örnekleri yer almaktadır. Bunlar anaokulları, ilköğretim okulları, lise ve dengi okullarla üniversitelerde uygulanabilecek oyunlardır.
Hasan Kasap - İsmet Kemertaş - Sibel Nalbant Eğitim sisteminin kontrolü ve geliştirilmesi; alternatif ve geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerinin bilinmesi, uygulanması ve geri bildirimin zamanında verilmesi ile mümkün olabilmektedir. Ölçme ve değerlendirmeyi kullanacak olan öğretmen ve öğretmen adaylarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanan bu kitapta özetle şu konulara değinilmektedir:
• Eğitimde ölçme ve değerlendirmeye ilişkin temel kavramlar,
• Eğitimde geleneksel yaklaşımlara dayalı ölçme ve değerlendirme araçları,
• Öğrencileri çok yönlü tanımaya dönük alternatif araçlar,
• Spor eğitiminde kullanılabilecek temel ölçme ve değerlendirme araçları,
• Test ve madde analizi ve istatistiksel işlemler,
• Sporda rehberlik ve psikolojik danışma,
• Özel gereksinimli bireyler için uygulanabilecek ölçme ve değerlendirme teknikleri.
Serpil Timurkaan Akçınar • Futbolu kaç farklı şekilde oynayabiliriz?
• Sınıf içerisinde oturarak oynanan bir oyunu koşarak oynatabilir miyim?
• Kulaktan kulağa oyununu işitme engelli bireylere yönelik nasıl oynatılabilirim?
• Oyun ile eğitsel oyun arasında fark var mı?
• İsabetli pası geliştirmek için oynatılan bir oyunu değerler eğitimine yönelik çeşitlendirebilir miyiz?
• Görsel ve dokunsal reaksiyon gelişimine yönelik oynatılan el kızartmaca oyununu sadece dokunsal reaksiyon gelişimine yönelik uyarlayabilir miyiz?
• Oyun sonunda oyuncuları mı oyunu mu oynatanı mı değerlendirmek gerekir?
• Oyun öncesi deneme oyunu süresi ne kadar olmalı?
• Kaynaştırma öğrencim varsa sınıfta ne tür oyunlar oynatabilirim?
• Mendil kapmaca oyununu hem dayanıklılık hem de çabukluk için nasıl uyarlayabilirim?
Etkili bir eğitim-öğretim aracı olan eğitsel oyunlar, iyi planlandığında, iyi oynatıldığında eğitim-öğretimin her aşamasında kullanılabilecek işlevselliğe sahip olacaktır. Eğitsel oyun; oynatan beden eğitimi, sınıf ve okul öncesi öğretmeni, antrenör, araştırmacı vb. ancak oyun oynatma becerisine sahip olduğunda kullanışlı, etkili, motivasyonu yüksek bir eğitim aracına dönüşecektir.
• Amaca yönelik oyun seçme ve oynatma süreçlerinin örnek oyunlar üzerinden anlatımı
• Eğitsel oyun oynatma becerisi kazandırma
• Oyun örnekleri üzerinden konu anlatımı
• Bol oyun içeriği
• Beden Eğitimi dersinde eğitsel oyun
• Antrenmanda eğitsel oyun
• Motor gelişim açısından eğitsel oyun
• Bu kitap, size “oyun”u etkili bir eğitim aracı hâline getirmeyi öğretecek.
Alperen Şanal Başarı duygusu, engelliler sporunun en temel özelliğidir. Hangi engel sınıflamasında olursa olsun her özel gereksinimli bireyin yapabileceği bir spor vardır. Bu eser ile ülkemizde ve dünyada engelli bireylerin yapabilecekleri tüm spor branşlarını en güncel hâliyle ve sistematik bir yaklaşımla ortaya konulmuştur.
Kitabın hedef kitlesi; beden eğitimi ve spor öğretmenleri, öğretmen adayları, özel beden eğitimi ve spor alanında lisansüstü araştırmacılar, antrenörler, antrenör adayları, politika yapıcılar, tüm engelli spor federasyonlarının çalışanları, rekreasyon liderleri ve makro ölçekte engelliler sporu mekanizması içerisinde yer alan ve yer alma hayali olan tüm bireylerdir.
Eser 8 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, engellilik ile ilgili tanımlar ve kavramsal çerçeve; ikinci bölümde engellilik tarihi ve engelliler sporunun tarihi; üçüncü bölümde, engelliler sporunun toplumdaki yeri, engellilerin karşılaştıkları sorunlar; dördüncü bölümde, engellilerin medyada nasıl temsil edildiği, basılı ve dijital medyada engelliler sporu beşinci bölümde, engelliler sporunun uluslararası yapısı; altıncı bölümde, engelli sporlarının organizasyonel yapısı; yedinci bölümde, engelli spor branşlarındaki sınıflandırmalar; sekizinci bölümde, engelli bireylerin yapabilecekleri spor branşları her engel grubu için farklı alt başlıklar altında ele alınarak engelliler sporunun tarihsel çerçevesi özetlenmiş, engelli spor branşlarının kuralları ve uygulanışları somut olarak anlatılmaya çalışılmıştır.
Bu eserin tamamlanması 6 Şubat 2023'te dünyada yüzyılın afeti olarak anılan ve ülkemizde 10 ilimizi doğrudan etkileyen “an itibarıyla” 50.399 insanımızı yitirdiğimiz son derece can yakıcı günlere denk gelmektedir. Bu depremde yitirdiğimiz on binlerce vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileriz. Hayatta olan her birey için spor, bir rehabilitasyon ve yaşama tutunma aracıdır.
Bu eserin spor evrenindeki tüm paydaşlara bir nebze olsun katkı sunmasını temenni ediyoruz.
Okan Gültekin Benlik kavramının alt boyutu olarak belirlenen beden imgesi ve kendini fiziksel algılama, sporcu olan ve olmayan kitleler üzerinde de ağırlıklı olarak incelenmiştir. Benzer spor branşının farklı dalları ile ilgilenen sporcuların beden imgeleri ve kendini fiziksel algılamaları konusundaki farklılıklarının araştırılması; farklı çalışma yöntem ve sürelerinin, sosyoekonomik koşulların ve taraftarların dalları algılayış farklılıklarının sporcuların beden imgelerini ve kendilerini fiziksel yönden algılamalarını nasıl etkilediğinin belirlenmesi açısından önemli görülmektedir.
Bu kitapta; benzer sosyoekonomik ve kültürel yapı içinde yetişen kayak sporcularının farklı dallara yönelimleri ve bu dallarla etkileşimlerinde kendilerinin fiziksel algılama ve beden imgelerinden hoşnut olma düzeyleri ele alınmakta ve aynı sporun iki farklı dalı ile uğraşan sporcular arasındaki bu fiziksel algılama ve beden imgesi farklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Buğra Akay, Bülent Akbaba, Derya Yarımkaya, Ekrem Levent İlhan, Emre Sönmez, Erkan Yarımkaya, Görkem Ceyhan, İrem Türkmen, Mehmet Çetin, Mustafa Yaşar Şahin, Sevim Handan Yılmaz, Ufuk Töman Bu eser ile eğitimin geniş evreni içerisinde sürecin en etkin öznesi olarak değerlendirebileceğimiz öğretmenlerimizin değişen rollerinden argümantasyona, eğitimde çocuk korumadan mesleki sorunlarına kadar bir yelpaze oluşturmaya gayret ettik. Öğretmenliğin ve bilindik boyutlarının yanı sıra farklı boyutları ele aldığımız kitap 13 bölümden oluşmaktadır. Bölümlerin oluşumundaki hareket noktamız, eğitime dair güncel araştırmaların sonuçları ve öncelikli alanlar olmuştur. Eğitim formasyonuna sahip olan bölüm yazarları, dinamik bir kadro oluşturmakta olup aynı zamanda tamamı uzman araştırmacılar olarak akademik hayatlarına devam etmektedirler. Bu yönüyle bölümler aktüel bir içeriğe sahiptir. Kitabın ilk bölümlerinde; (1) bilişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu ve öğretmenin bu süreçteki rolü, (2) öğretmenlik mesleği dünü bugünü ve yarını, (3) kişisel ve mesleki gelişim aracılığıyla değişen ve gelişen öğretmen, (4) kapsayıcı eğitim, (5) teoriden uygulamaya eğitimde akran öğretimi hakkındaki bilgilere yer verilmiş, devam eden bölümlerde ise (6) çocuğun korunmasında öğretmenin rolü (7) sınıf yönetimi, (8) bir lider olarak öğretmen, (9) eğitimde iletişimin rolü, (10) eğitimde ölçme ve değerlendirme, (11) öğretmenlikte 21. yüzyıl becerileri, (12) öğrenme ortamında argümatasyon, (13) öğretmenlik mesleğinde güncel sorunlar konularında bilgiler sunulmuştur. Kitabın hedef kitlesi; öğretmenler, öğretmen adayları, eğitim alanında lisansüstü araştırmacılar, politika yapıcılar makro ölçekte eğitim mekanizması içerisinde yer alan ve yer alma hayali olan tüm bireylerdir. Ayrıca ilgili bölümlerde farklı veri toplama araçları listelenmiş olup karekodlar ile erişimi kolaylaştırılmıştır. Eğitime katkısı olması dileklerimizle takdim ediyoruz…
Güner Çiçek Sedanter yaşam; düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu ya da fiziksel aktivitenin olmadığı bir yaşam tarzıdır ve 21. yüzyılda en büyük halk sağlığı sorunlarından biridir. Sedanter bir yaşam tarzının ve hareketsizliğin yarattığı bedensel güçsüzlüğün çeşitli hastalıklara karşı direnci azalttığı ve kardiovasküler hastalık, diyabet, hipertansiyon, kanser, obezite gibi kronik hastalıklar ve bulaşıcı olmayan hastalıklar da dâhil olmak üzere birçok hastalık riskini artırdığı gösterilmiş ve yaşam süresini kısalttığı yönünde güçlü kanıtlar ortaya konmuştur. Ayrıca fiziksel hareketsizlik, kadın sağlığını ve yaşlı yetişkinlerde yaşlılık süresince yaşamış oldukları birçok olumsuz faktörleri de etkilemektedir.
Fiziksel aktivite, sağlık ve sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Bu yüzden düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak kişinin fiziksel, fizyolojik, psikolojik sağlığının gelişmesinde ve sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesinde önemlidir. Ayrıca birçok hastalık için hem önleyici hem de tedavi edici olması nedeniyle sağlığımız için en etkin ve en iyi ilaç olarak bilinmektedir.
Mehmet Yıldırım Toplumlar gelişen teknolojiyle birlikte pasif bir yaşama doğru sürüklenerek daha az hareket etmeye başlamıştır. İnsanların fiziksel aktivite konusunda bilgi eksikliğinin bulunması, fiziksel aktivitenin fiziksel ve zihinsel sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi sonucunda insanlar sağlık açısından ciddi problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Sonuç olarak toplumda diyabet, osteoporoz, obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların görülme sıklığı artmaktadır.
Fiziksel aktivitenin günlük yaşantıda alışkanlık hâline getirilerek hayat boyu devam ettirilmesi öncelikle birey ve sonra da toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Sağlıklı bir yaşam için fiziksel aktivite, insanların günlük hayatının bir parçası ve yaşam tarzı olmalıdır. Ayrıca fiziksel aktiviteye katılımın bireylerde kendini anlatma ve kendine güveni arttırdığı, iş birliği, birliktelik ve centilmenlik ruhunu pekiştirdiği, zihin yorgunluğu ve gerginliği azaltmada yardımcı olduğu, başarı ve sosyal iletişim becerilerini geliştirdiği düşünülmektedir.
Kitabımda; fiziksel aktivitenin yaşam kalitesi, akademik başarı ve sosyalleşme üzerine etkilerini öğrenerek, çocuk ve gençler başta olmak üzere her yaştan insanın fiziksel, psikolojik, ruhsal ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilecek bilgiler kazanacaksınız.
Mustafa Karataş Bu kitap, fiziksel stres baskısı altında tabanca atıcılığını etkileyen faktörlerle ilgili genel bilgiler sunarken, çatışma gibi yüksek stres barındıran ortamlarda atıcılık performansını arttıran nişangâhsız atış antrenmanlarının faydalarını, polis ve güvenlik kuvvetlerine aktarmayı amaçlamıştır. Genellikle atışın poligonlar gibi durağan ortamlarda geliştirilmesine yönelik kaynaklar bulunurken, stresli ortamlarda atıcılığın nasıl geliştirileceğine yönelik kaynak kitaplar eksik kalmıştır. Bu eksikliği gidermeyi amaçlayan kitabın birinci bölümünde nişangâhsız atış antrenmanlarının katkısı ön plana çıkarken, ikinci bölümde ise polislerde tabanca atıcılık performansı üzerinde yapılan seçme araştırmaların sistematik bir derlemesi yer almıştır.
Kitabın tüm polislere, özellikle özel harekâtçılar gibi özel birimlerde görev yapan güvenlik kuvvetlerine faydalı olacağı düşünülmektedir.
M. Kamil Özer Egzersiz, bireyin niteliklerine uygun düzenlendiğinde fonksiyonel, yapısal, duygusal ve sosyal açıdan oldukça yararlı olmaktadır. İyi planlanmış egzersizin faydalı olduğu kadar, bireye uygun planlanmamış egzersizin çok zararlı sonuçlar doğurduğu bilinmektedir. Egzersizi planlamadan önce, bireyin hastalıklarının, risk sınıflamasının, yaşam biçimi ve egzersiz deneyimi hakkındaki bilgilerin alınması gerekmektedir.
Bu çalışmada; risk faktörleri, yaşam biçiminin ve fiziksel aktivite durumunun belirlenmesi, sağlıklı bir test uygulaması için gerekli kurallar, fiziksel uygunluk unsurlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için yöntemler ele alınarak örneklerle açıklanmıştır.
Turgut Kaplan - H. Murat Şahin - Melike Esentaş - Figen Şahin Futbol, günümüzde farklı boyutları ile değerlendirilmesi gereken sosyal bir olgudur. Uluslararası ilişkilerden edebiyata ve endüstriyel boyuta kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bu sosyal olguya akademik çevre sesiz kalmamış, spor bilimleri bütününde ve futbol özelinde akademik çalışmalar yapılmıştır. Üniversite ortamında yapılan lisansüstü tezlerde; antrenman uygulaması, performans değerlendirmesi, ekonomik, politik, sosyolojik ve benzeri konular çalışılmıştır. Futbolcu, yönetici, antrenör, seyirci, güvenlik gibi futbolun tüm bileşenleri üzerinde tezler üretilmiştir. 1982 yılında yayınlanan ilk tezden çalışmanın tamamlandığı tarih olan 01.01.2017’ ye kadar 34 yıl geçmiştir.
Dan Abrahams Spor psikolojisi alanında bilimsel çalışmaların ön plana çıktığı ve bu çalışmaların özellikle futbola sunduğu katkıların giderek arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu alanda yapılan gerek teorik gerekse uygulamaya dönük eserlerin antrenörlere ve sporculara ışık tutuğu görülmektedir. Dan Abrahams da bu kitabıyla; bilişsel psikolojinin (algı, dikkat, konsantrasyon...vb) temel bakış açısını, en pratik ve en akıcı bir şekilde futbolda olabileceğinin en iyisi olmak isteyen herkesin hizmetine sunmaktadır.
Bu kitabın futbolculara, antrenörlere ve ülke futboluna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu eserde emeği geçen herkese teşekkür eder, özgün bireylerin gelişimini önemseyen, bu gelişime katkı yapmaktan haz duyan herkesin bu kitabı okumasını içtenlikle tavsiye ederim.
Özkan Sümer/Teknik Direktör- TÜFAD Onursal Başkanı

Bu kitap, Türkiye’de futbolun gelişimi için ihtiyaç duyduğumuz beyin ve kas arasındaki uyumu geliştirici, futbolcular için öz güven besleyici ve özellikle eğitimci bir antrenör için tahrik edici bir içeriğe sahiptir. Kreatif ve klas oyunculara gelecekteki futbolun ihtiyacı olacağını düşündüğümüzde, yetiştireceğimiz oyuncuların geleceğini inşa etme ve futbolun kalitesini geliştirme sürecinde yararlanabileceğimiz önemli bir kaynaktır.
Genetiğimizin futbol için yaratılmış olduğuna inanan birisi olarak, bu kitaptaki bilgilerin altın değerinde ve stratejik bir özelliğe sahip olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda her antrenörün, altyapı eğitimcilerinin ve futbolcuların bu kaynaktan yararlanmalarını öneriyorum. Gelişim, bilimi avucumuzun içine alarak yapacağımız çalışmalar sonucu olacaktır. Bu kitabın oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Mustafa Reşit Akçay/Teknik Direktör

Trabzonspor’da futbol oynadığım yıllarda entelektüel insan, sevgili Özkan Sümer hocamın, hem futbolculuk hem de antrenörlük yaşantımda hep rehber edindiğim "Maçı önce zihninizde, beyninizde oynayın." sözlerinin, bilimsel yöntem ve zihinsel tekniklerle sistematik bir biçimde bu kitapta ortaya koyulduğunu gördüğümde heyecanlandım.
Dan’ın bu eserinin, antrenörler ve futbolculara üst düzey gelişimsel farkındalık ve oyun felsefesi kazandıracağını, futbolla ilgilenen herkesin futbol psikolojisini yaşamlarının bir parçası hâline getirmelerine ve bütünsel bir performans ortaya koymalarına rehberlik edeceğini düşünüyorum. Yolu futboldan geçen herkesin bu kitabı zevkle okuyacağını umuyorum.
Hüsnü Özkara/ Teknik Direktör
S. Bora Çavuşoğlu Futbol için uçsuz bucaksız bir deniz benzetmesini yaparsak, dünya futbolu için okyanus dememiz gerekmektedir. Bu kitap, herkes tarafından bilinen ancak dağınık bir şekilde okyanusta gezinen futbola dair bilgi parçacıklarını bir araya toplamakta; geçmişten günümüze sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda farklı ülkelerin futbol algı ve uygulamalarına ışık tutmaktadır.
Ceyda Yerdelen Kaygın, Haşim Bağcı, Tuncer Yılmaz Futbol kulüplerinin sportif başarıları ile finansal performansları arasındaki ilişkiyi tespit etmek sadece spor bilimi açısından değil aynı zamanda finans bilimi açısından da önemlidir. Bu çalışmada söz konusu önem dikkate alınarak Borsa İstanbul'da hisse senetleri işlem gören futbol kulüplerinin sportif başarı ve finansal performans başarıları arasındaki ilişki birçok farklı model, çok sayıda değişken ve uzun bir zaman dilimi ile incelenmiştir. Ayrıca bu araştırmada kullanılan ekonometrik ve istatistiksel analizlere ait formüllü excel hesaplamaları, CD içerisinde ekli olarak okuyuculara sunulmuştur.
Ali Niyazi İnal Futbol, belirlenmiş bir sahada, futbolcuların becerisi doğrultusunda yeteneklerini sergilediği heyecan verici bir koşu, ölçülü bir top sürme, soluk kesici bir şut ve sonrasında mükemmel bir kurtarış veya golle sonuçlanan bir spordur. Dünya üzerinde yaşayan insanların büyük bir bölümü oynayarak ya da seyrederek bu spora katılırlar. Doğru futbol oyunu için futbol eğitimcileri ve antrenörlerin teorik, pratik ve teknik ilkelerden meydana gelen antrenman bilimi ile ilgili bilgilere sahip olmaları gerekir. Bu eserimizde;

● futbol oyununun gereği toplu ve topsuz hareketlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan temel tekniklere,

● bu tekniklerin takımı oluşturan oyuncularca ortak davranışlara dönüştürülmesi için gerekli olan taktik davranışlara,

● taktik davranışların bir bütünlük içinde ortaya konulması için de sistemlere,

● sistemlerle ilgili teorik bilgilere ve uygulamalı eğitimlere yer verilmiştir. Bu kitap, futbol ile uğraşan eğitimciler ve futbol antrenörleri yanında futbola gönül vermiş kişilere de katkıda bulunabilmek amacıyla hazırlanmıştır.
İsmail Topkaya - Tevfik Ata Tekin Futbol, sadece televizyonlarda izlenen, statlarda tezahürat yapılan seyirlik bir eğlenceden ibaret değildir. Tarihi, sosyolojisi, ekonomisi, yönetimi ve özellikle de emek yoğun çalışmalar gerektiren altyapı eğitimi ile
büyük bir dünyadır.
Altyapı eğitiminde ise en önemli nokta futbola ilişkin teknik ve temel taktik öğretimin ne zaman ve nasıl olması gerektiğine ilişkindir.
Kamil Erdem, Tuba Kızılet Bozdoğan, Atakan Çağlayan, Gökhan Hadi Futbolcuların kondisyon gelişimini ve performansını etkileyen birbirleriyle ilişkili uygulamalar, belirlenen taktik ve stratejiler ile takım kenar yönetimi futbol başarısını doğrudan etkilemektedir. Futbolun bu karmaşık yapısını planlamak futbol eğitimcileri için eksiksiz bilgi birikimine sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda futbol eğitimcilerine, antrenörlere ve spor bilimcilerine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu kitap hazırlanmıştır.
Kitabın birinci bölümünde futbolda dar alan çalışmaları, sürat ve çeviklik, ikinci bölümünde futbolda denge, üçüncü bölümde pliometrik antrenman ve koşu ekonomisi, dördüncü bölümde futbol oyun sistemleri ve mevkilere fiziksel, fizyolojik uygunluk, beşinci bölümde ise futbolda takım yönetimi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Mustafa Atlı, Tuğba Mutlu Bozkurt Oyun, insanlık tarihinin en kadim uğraşı olarak varlığını her toplum içinde ve her coğrafyada günümüze dek sürdürmüş bir etkinliktir. Günümüz eğitim sisteminin temelini oluşturan yapılandırmacı yaklaşım gereği öğrenciler, dünyada var olanı algılama ve çevresinden edindiği bilgiyi zihninde yapılandırma sürecinde aktif konumda rol oynamaktadır. Öğrenciyi merkeze alan bu yaklaşımda, öğrencinin ön bilgisine önem verilmekte, fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimi dikkate alınmaktadır.
Geleneksel ve eğitsel oyunlar bedensel, zihinsel, duygusal, dilsel, ahlaki birçok gelişimi sağlaması yönüyle ve çocukların tabii bir uğraşı olmasından dolayı çok eski tarihlerden itibaren eğitimin ilgi alanına girmiştir. Psikolog ve psikanalistler, çocuğun eylemi olarak tarif ettikleri oyunu kullanarak çocuğu keşfetmeye çalışmışlardır. Pedagoglar ve doktorlar, çocuğun gelişimindeki etkisini evrelerini belirleyerek incelemişlerdir. Eğitimciler, oyunun gücünü kullanarak çocuklarda davranış değişikliği oluşturma çabası içine girmişlerdir. Araştırmacılar ise oyunun sadece eğitimde değil çocukları tanımak, kişiliklerini belirlemek için de önemli bir araç olduğu kanısına ulaşmışlardır. Eğitim ortamının eğlenceli hâle gelmesi ve oyuna dâhil olan öğrencilerin bizzat aktif olması, öğretilmesi hedeflenen konunun kolaylıkla anlaşılmasını sağlamaya yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte geleneksel eğitsel oyunlar, sınıf içerisindeki disiplin sorunlarının azaltılmasına öğrencinin başarı seviyesinin artırılmasına yardımcı olmaktadır.
İsmail Topkaya Hareket, beden eğitimi ve spor eğitiminin pedagojik bir temele oturtulması amacıyla hazırlanan çalışmanın iki dayanak noktası vardır. Bunlardan ilki, etkilenen konumundaki çocuk ve genç ile etkileyen konumundaki oyun, beden eğitimi, spor öğretimi ilişkisinin nasıl olması gerektiğine ilişkindir. Bu çerçevede önce insan felsefesi ilişkiyi açıklayan temel unsuru oluşturmuştur. İkincisi ise mesleki deneyim, gözlem ve çıkarımlardan oluşan empirik bir yaklaşım oluşturmaktır. Buna göre oyun beden eğitimi ve spor uygulamalarında bireysel farklılıkların göz ardı edildiği, herkesin aynı uygulamalara tabi tutulduğu, çoğu zaman düzeyinin altında veya üstünde öğretim yaklaşımlarının sergilendiği gerçeğidir. Tüm bunlar gözetildiğinde, günümüz beden eğitimi dersleri ve spor etkinliklerinin her çocuğu kucaklayan, herkese açık ve her çocuğun kendini gerçekleştirebileceği bir öğretim alanı olması amacıyla hazırlanan çalışma beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri, kısaca oyun, beden eğitimi/spor öğretimi ile ilgili herkese yönelik olarak kaleme alınmıştır. Okul öncesinde psikomotor etkinlikler, ilköğretim okulları beden eğitimi dersleri ve spor etkinlikleri ile beden eğitimi ve spor bölümlerindeki özel öğretim yöntemleri yanında okul ve spor kulüplerindeki uygulamalar için hazırlanmıştır.
Hasan Ceyhun Can “Eğitimin Yeni Normali”
Pandemi süreciyle birlikte geleneksel öğrenmeyle ilgili yaşanan problemler, acil çözüm olarak e-öğrenme kullanımının önünü açmıştır. Ayrıca bu süreç, öğretim yaklaşımları üzerine derinlemesine değerlendirme yapma olanağını bizlere sunmuştur. Sürecin normalleşmeye başlamasıyla birlikte her iki yaklaşımın güçlerinin birleştirilebileceği düşüncesi, harmanlanmış öğrenmeyi gündeme getirmiştir. Her iki dünyanın en iyisi olarak nitelendirilebilecek bu kavram, geleneksel öğrenme ve e-öğrenmenin sınırlılıklarının bir diğerinin güçlü yönleriyle hafifletilerek bir arada kullanımını ifade etmektedir.
Harmanlanmış öğrenmenin, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından öğretim sürecinde kullanılması önerildiğinden eğitimin yakın geleceğinde kendisine hatırı sayılır bir yer edinmesi beklenmektedir. Hatta konunun uzmanları tarafından şimdiden, eğitimin yeni normali olarak adlandırılmaktadır. Bu sebeple, popülerliği günden güne artmakta olan harmanlanmış öğrenmeye yönelik basit ve anlaşılır bilgiler içeren kaynak ihtiyacı hissedilmektedir. Bu kitap, aşağıdaki sorular ışığında, harmanlanmış öğrenmeye yönelik pratik bilgiler sunmanın yanı sıra konu hakkında bilgi edinmek isteyen okuyucular için hızlı bir başlangıç kılavuzu niteliğini taşımaktadır.
• Harmanlanmış öğrenme nedir?
• Harmanlanmış öğrenme neden önemlidir?
• Harmanlanmış öğrenmenin tasarımı nasıl yapılır?
• Harmanlanmış öğrenme modelleri hangileridir?
• Harmanlanmış öğrenmenin uygulama sürecinde nelere dikkat edilmelidir?
Kaynak ihtiyacı duyan herkese katkı sağlaması dileğiyle…
Ferrin İlbay Yalnız Yalnızca sporu meslek edinenler değil, genç, yaşlı, yaşam kalitesini sporla arttırma azminde olan herkese; sporun temel bilgileri anlaşılır biçimde sunulmuştur. Yaşamla ilişkilendirilen bilgilerin daha fazla kalıcı olduğu bilinmektedir. Kitap bir antrenman bilgisi hikayesidir. Bilgiler hikayedeki kahramanların yaşadığı olayların içine örülmüştür. Kahramanların yaşadıkları olaylar takip edilerek sağlıklı spor yöntemlerinin öğrenilebileceği ve doğru egzersiz planlamaları yapılabileceği umulmaktadır. Hayatına renk katmak isteyen ve bu rengi SPOR olarak belirleyen tüm okuyuculara kitabın yol haritası olması dileğiyle.
Ferudun DORAK Üniversitelerde, liselerde, ilköğretim okullarında ve kulüplerde farklı öğretim yöntemleri ile Hentbol uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bu kitapta Beden Eğitimi öğretmenlerinin, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerinin ve Hentbol takımı çalıştıran kulüp antrenörlerinin yararlanabileceği; “Doğrudan Öğretim” ve “Taktik Oyun Yaklaşımı” yöntemleriyle tüm Hentbol teknik-taktik uygulamalara yer verildi.
Hentbolde bireysel, gurup, takım hücum ve savunma teknik-taktikleri fotoğraflarla desteklenerek açıklandı.
Plaj Hentbolünün oyun kuraları ve alıştırmaları, Koordinasyon çalışmaları, Stretching hakkında bilgi ve alıştırma örnekleri yine fotoğraflarla sunularak, okuyucular için keyifli bir yolculuk yapmaları hedeflendi.
Uğur Deniz Uğur Deniz’in çalışması, elit sporcuya sahip olmanın; yeteneği bulmak, “yetenekli kuşak yakalamak” veya tesis yapmakla ilgili olmayıp bir ekosistem ve bu ekosistemi yaratacak zihniyet sorunu olduğunu, tüm paydaşları içine alarak son derece açık ve anlaşılır bir biçimde anlatıyor. Her Balık Çağlayan Çıkar, konuya ilgi duyanlar için başucu niteliğinde bir kitap.
Prof. Dr. Acar BALTAŞ
Psikolog,Yazar

Herkes sahanın içine, sahanın içindekiler ise sadece topun olduğu yere bakıyor!.. Hâlbuki işin sırrı; sahanın dışında ve sahada topun olmadığı yerlerde gizli... Uğur Deniz, futbolcu yetiştiriciliğinde buz dağının görünmeyen kısmına ışık tutarak saha dışı bütün unsurları bir kitapta toplamayı başarmış.
Seyit Mehmet ÖZKAN
Altınordu FK Başkanı