Tekstil Teknolojileri ve Mühendisliği \ 1-1
Donald F. Young, Bruce R. Munson, Theodore H. Okiishi, Wade W. Huebsch Akışkanlar mekaniği, mühendisliğin temel alanlarından birisidir. Akışkanlar mekaniği bilgi tabanının genişlemiş olması ve ders kitaplarına daha çok konuyu dâhil etme isteği nedeniyle, ders kitaplarının içeriği artmıştır. Geniş kapsamlı içeriğe sahip kitaplar, başlangıç dersinde temel prensipleri anlamada zorlanan öğrencilerin gözünün korkmasına ve detaylar arasında kaybolmasına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla temel kavramları ve prensipleri içeren modern stilde daha öz fakat kapsamlı bir kitaba ihtiyaç olduğu düşüncesiyle hazırlanmıştır.
Kitapta, yeni başlayan öğrenciler için yararlı olacak temel konular sade ve içeriğe odaklanmış bir yaklaşımla sunulmuştur. Giriş kitabı niteliğiyle konuların sunumu, akışkanlar mekaniği problemlerini çözmede öğrencinin kendine güvenini adım adım geliştirmesi amaçlanmıştır. Her bir önemli kavram veya düşünce, önce basit ve anlaşılır bir şekilde ele alınarak açıklanmış daha sonra detaylar anlatılmıştır. Ayrıca akışkan ve akışlar ile ilgili temel kavramlar ve prensipler; şekil, fotoğraf ve videolar kullanılarak sunulmuştur. Kavramların ve prensiplerin anlatımı, çözümlü örneklerle ve örnekler içindeki yorumlarla desteklenmiştir.
Son olarak, akışkanlar mekaniğinin heyecan verici ve yararlı bir alan olduğunu yansıtmak amacı ile öğrencinin ve öğretim üyesinin kolayca bağlantı kurabileceği günlük hayattan çok sayıda akışkan akışı olayının analizi kitaba dâhil edilmiştir.
Fatma Nur Başaran Basit Yapılı Dokuma Teknikleri kitabında tek katlı kumaş yapıları; genel özellikleri ve çizim teknikleri ile ele alınmıştır. Özellikle armürlü tezgâh veya basit düzeneklerle tasarlanabilecek tek katlı dokumalar için gerekli olan dokuma örgüsü, tahar ve armür düzenlemeleri hakkında bilgi verilmiş, kullanılan tezgâh ve parçaları tanıtılmış; temel dokuma örgüleri, bu örgülerden yeni örneklerin geliştirilmesinde yararlanılan türetme yöntemleri ve belli başlı türev örgüler çizim aşamaları ile açıklanmıştır. Kitabın son bölümünde ise bu zengin doku çeşitleri tasarım elemanlarından biri olan renk ile birleştiğinde daha engin bir düzeye ulaşmaktadır. Tasarımların temel malzemesi olan ipliklere renk unsurunun eklenmesi, dokuma örgülerinin farklı desen etkileri ile çalışılmasını sağlamaktadır. Tüm örnekler ve çizimler yazar tarafından yapılmıştır, simülasyonları NedGraphics CAD programında hazırlanmıştır.
Fatma Nur Başaran Bileşik Yapılı Dokuma Teknikleri kitabı; üniversitelerin sanat ve tasarım fakülteleri, güzel sanatlar fakülteleri, meslek yüksekokulları ve orta öğretim meslek liselerinde "tekstil tasarımı" eğitimi alan öğrencilere yönelik hazırlanmıştır. Her dokuma türü genel özellikleri ile tanıtılmış, kullanım alanları ve sınıflandırmalarıyla ele alınmıştır. Bu tür karmaşık dokuma yapılarının üretilebilmesi, doğru hazırlık aşamaları gerektirdiğinden her dokuma türü; sahip olduğu özellikler doğrultusunda örgü diyagramları, tahar ve armür planları ile hazırlanmalıdır. Dolayısıyla bu kitapta bileşik yapılı dokumalar tek yüzü ve iki yüzü kullanışlı olarak sınıflandırılmış; bu sınıflandırma içerisinde kuvvetlendirilmiş ve çok katlı dokuma çeşitleri incelenmiştir. Sahip olduğu hacimsel etkilerle tek katlı dokuma yapılarından ayrılan diğer bileşik yapılar ve özel tezgâh gerektiren dokumalar da kendi başlıkları altında ele alınmıştır. Tüm örnekler ve çizimler yazar tarafından yapılmıştır, simülasyonları NedGraphics CAD programında hazırlanmıştır.
Arzu Evecen, Yeliz Kendir - Gök Bu kitapta, giysilerdeki aleni ve dolaylı cinsiyet kodlarının değişik dönemlerdeki ilk kullanımlarına yönelik anlatısal tutumdan beslenilmiş ve Batı toplumlarını referanslayan örneklere başvurularak bu kodların okunmasına daha güçlü bir anlam kazandırılmasına kaynaklık edilmiştir. Giysiler ve kimi tamamlayıcılarının cinsiyetlendirilmesi, toplumsal davranış içinde konumlandırılan sosyal rollerle ilintilidir ve çoğu kültürde roller, cinsiyetçi giyimi imleyen bir gösterge olarak belirmiştir. Bu sözlerden hareketle burada, cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin geçmişe dönük incelemesi yapılarak seçilen başlıklarda sunulan giysi ve tamamlayıcılarının cinsiyet koduna ulaşmalarındaki düşünsel ve davranışsal edimler açıklanmıştır.
Yusuf Yakut Kitapta, yetiştirilmekte olan kalifiye iş gücü için anlama ve öğrenme, yetişmiş olan
akademik ve teknik personeller için de tamamlayıcı olma niteliğini taşıma amacı
bulunmaktadır. Bu amaç ve özelliklerin kazandırılmasının esas alındığı bir yayın
olarak tamamlanmaya çalışılmıştır.
Bu amaçlar eşliğinde genel hatları ile aşağıdaki konular üzerine yoğunlaşılmıştır;
Çoraplarda Kullanılan İplikler, Çorap, Örgü Oluşumu, Çorap Makineleri,
Çorap Bölümleri, Çorap Çeşitleri, Çorapta Hatalar ve Nedenleri, Çorap Burun
Dikiş İşlemleri, Çorap Ütü İşlemleri, Çorap Paket İşlemleri, Kalite, Çorapta Laboratuvar
İşlemleri, Çorapta Teknik Terimler, Çorap Makinesinde Karşılaşılan Bazı
Problemler, Çorap Makinesi Bazı Ayarları ve Makine Bilgileri, Tasarım vb. konular
işlenmiştir.
Singiresu S. Rao, Pearson Modern teknolojik gelişmeler, hassas üretim ihtiyacı ve gittikçe artan enerji giderlerini azaltma çalışmaları, mekanik sistem ve gereçlerin titreşim analizinin daha derin bir şekilde incelenmesini gerektirmiştir. Türkçe de sanayinin bu ihtiyacına teorik temelleri açıklamak ve pratik uygulamaları göstermek şeklinde cevap verecek eser son derece azdır. Bu eserde kullanılan yöntemlerin açıklanması ve modern uygulama alanlarının tanıtılması bakımından literatürümüze önemli bir katkı sağlayacağını ve de üniversitelerimizdeki lisans ve yüksek lisans eğitimi çerçevesinde okutulan mekanik titreşimler dersinde kullanılabilecek temel referans eserlerden birisi olacağını ümit ediyoruz.
Singiresu S. Rao, Pearson Modern teknolojik gelişmeler, hassas üretim ihtiyacı ve gittikçe artan enerji giderlerini azaltma çalışmaları, mekanik sistem ve gereçlerin titreşim analizinin daha derin bir şekilde incelenmesini gerektirmiştir. Türkçe de sanayinin bu ihtiyacına teorik temelleri açıklamak ve pratik uygulamaları göstermek şeklinde cevap verecek eser son derece azdır. Bu eserde kullanılan yöntemlerin açıklanması ve modern uygulama alanlarının tanıtılması bakımından literatürümüze önemli bir katkı sağlayacağını ve de üniversitelerimizdeki lisans ve yüksek lisans eğitimi çerçevesinde okutulan mekanik titreşimler dersinde kullanılabilecek temel referans eserlerden birisi olacağını ümit ediyoruz.
Özgür Turhan Bu kitap, temel olarak, mühendislik lisans eğitiminde verilmekte olan Mekanik Titreşimler dersi için ders kitabı olarak hazırlanmıştır.
Bununla birlikte, çerçevesi böyle bir dersin olası kapsamıyla sınırlı tutulmayıp titreşim biliminin Ayrık Lineer Sistemler başlığı altında yer alması gereken nispeten ileri konularına da yer verecek biçimde çizilmiştir. Böylece kitabın yalnızca öğrencilere değil, aynı zamanda mühendis ve bilim insanlarına da hitap etmesi hedeflenmiştir.
Bu kitabın dışarıda bıraktığı Sürekli ve Nonlineer Sistemler konuları ise bu kitabı bütünleyecek ikinci bir kitaba bırakılmıştır.
Kitap, içerdiği 113 şekil, 13 tablo ve amaca yönelik olarak seçilmiş 90 çözümlü problemle kolay anlaşılır kılınmaya çalışılmış, verilen 30 yanıtı belli çözümsüz problemle de okuyucunun kendini sınamasına olanak sağlanmıştır.
J. L. Meriam, L. G. Kraige, Geçtiğimiz 50 yıl boyunca Meriam ve Kraige tarafından yazılmış olan "Mühendislik Mekaniği: Dinamik" kitabı, çok saygın bir mükemmeliyet geleneği yaratmıştır. Kitapta yazılanların doğruluğu, yazımın anlaşılırlığı, konunun ele alınışındaki sağlamlık ve uygulamalar bu geleneği oluşturmuştur. Yeni örnek problemler, yeni ödev soruları ve güncellenmiş içerik kitabı daha erişilir kılmaktadır. Bu basımda da, çok kapsamlı, kaliteli ve gerçek uygulamalara ilişkin problemler ile öğrenciler motive edilmekte ve problem çözme yetenekleri geliştirilmektedir. Öğrencilerin problemleri gözlerinde canlandırabilme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek için kitapta yine serbest cisim diyagramlarından kapsamlı bir biçimde yararlanılmaktadır.
Sanem Odabaşı Sürdürülebilir moda, sosyal adaletle birlikte ekolojik bütünlüğü sağlayan, tekstil ve moda endüstrisinde süregelen üretim ve tüketim biçimlerini değiştirmeyi teşvik eden bir kavramdır. Sosyal, çevresel ve ekonomik esenlik günümüzün önemli başlıkları olurken sürdürülebilir modanın temel ögeleri arasında da yer alıyor. Mevcut moda sisteminin değişimi için farklı uygulamaların ve alternatif düşünmenin gerekliliği, etik ve adil bir moda sisteminin inşasını da gerekli kılıyor. Sürdürülebilir moda tasarımına giriş niteliğinde olan bu kitapta, sürdürülebilirlik kavramının moda sektörü için ne ifade ettiği anlatılırken hammaddeden başlayıp kullanım sonrasına kadar ilerleyen moda üretimi ve tüketimi süreçleri de tartışılıyor. Sürdürülebilir moda tasarımı yöntemleri detaylı açıklamalarla incelenirken moda tasarımcısının sürdürülebilir moda için farklı uygulamalar geliştirebileceği çeşitli örneklerle aktarılıyor.
Meliha Oktav Bulut Tekstil, Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri ülkemizin kalkınma ve refahının gelişmesinde en büyük katkıyı sağlayan sektörlerin başında yer almaktadır. Tekstil terbiye işletmelerinde, su tüketimi fazladır ve suyun belli özelliklere sahip olması istenir. İşlem düzgünlüğü, yaş haslıklar gibi kalite isteklerinin karşılanmasında çok önemli bileşen olan su ile ilgili güncel ve uygulamaya yönelik bir kaynak eldesi ise zordur.
Bu kitapta; sürdürülebilir su yönetimi, suyun genel özellikleri ve tekstil terbiye işlemlerindeki önemi ve kontrolünde kullanılan iyon tutucular ve su arıtım/yumuşatma yöntemleri ve kazan sistemleri incelenmiştir. Konuların işlenmesinde güncel teknolojik bilgiler, sektörde yaşanan tecrübeler ve uygulanması kolay temel analizler verilmiştir. Bu yönüyle eserden, tüm tekstil eğitimi alan mühendislik fakültesi ve meslek yüksekokulu öğrencileri ile birlikte tekstil endüstrisinde çalışan teknik personelin de yararlanabilmesi amaçlanmıştır.
Raşit Arsoy, Gabil Abdulla Teknik resim, hayatımızda önemli bir yere sahip olan ve birçok farklı alanda kullanılan bir görsel iletişim aracıdır. Bu resimler, mühendislik, mimarlık, endüstriyel tasarım ve üretim gibi alanlarda sıklıkla kullanılır. Teknik resimler, bir nesnenin boyutları, ölçüleri, şekli ve diğer detayları hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Bu resimler, tasarım aşamasından üretim sürecine kadar birçok farklı aşamada kullanılır. Bir ürünün nasıl yapılacağına dair talimatları içerir ve farklı kişiler veya ekipler arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırır. Teknik resim kitapları da bu alanda eğitim ve bilgi kaynakları olarak büyük bir öneme sahiptir.
Bu amaçla, mevcut kitap, teknik resimleri oluşturmak, okumak ve yorumlamak için temel bilgileri sağlamanın yanı sıra çizim kuralları, semboller, ölçeklendirme, perspektif, kesit alma gibi konuları kapsamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin, profesyonellerin ve hobi amaçlı bu işlerle uğraşan insanların bu kitaptan büyük ölçüde fayda sağlaması hedeflenmiştir. Bu nedenle, kitapta çeşitli mühendislik alanlarında kullanılabilecek temel mühendislik çizim ilkeleri anlatılmıştır. Buna ek olarak, konular çok sayıda uygulama örneği ile zenginleştirilmiştir ve bu örneklerin mümkün olduğunca sade, doğru ve anlaşılır olması sağlanmıştır.
Sibel Eser, Mehmet Selami Yıldız Son zamanlarda gelişmiş ülkelerde, gelir düzeyinin de yükselmesi ile beklentileri artan tüketiciler sürekli yenilik arar hâle gelmişlerdir. Bu da beraberinde modayı ve stili doğurmuştur. Sürekli değişen moda, tekstil sektöründe hızlı değişikliği ve esnek üretim sistemini gerektirmektedir.
Bu kitabın temel amacı, denim sektörünün klasik yöntemlerden sıyrılarak yalın üretim sistemleri ile süreçlerdeki problemleri belirlemek, daha etkin çalışma yöntemi oluşturmaktır. Bu sayede daha az kaynakla müşteri için değer teşkil edecek faaliyetlere odaklanmak mümkün olacaktır. Tekstil yönetimi açısından yalın ilke ve yöntemlerin hazır giyim endüstrisine nasıl fayda sağlayabileceğini keşfetmek, böylece yalın üretim tekniklerini nasıl kullanılabileceğini öğrenmek ve uygulamaktır.
Çalışanların ve yöneticilerin klasik yöntemlerden sıyrılıp yalın uygulama adına yaptıkları değişim ve uygulamaların, denim ve hazır giyim sektöründe örnek teşkil edip kılavuz olacağı umulmaktadır. Araştırmadaki uygulama çalışmaları sadece teoride olmayıp pratiğe dökülmüş çalışmalar olduğu için elde edilen veriler sağlıklı ve güvenilirdirler.
Henry Ford'un dediği gibi “Hep ileriyi düşünmek, hep daha fazlasını yapmayı düşünmek öyle bir ruh hâli oluşturur ki bu durumda hiçbir şey imkansız değildir”. Hiç bitmeyecek ilerleme arayışımız için…
Kenan Yıldırım, Kadriye Kutlay, Ayşe Senem Kaya Literatür araştırması, kumaş test ve analizleri alanında uzun yıllar edinilen tecrübe ve uzun zaman diliminde verilen derslerden edinilen bilgi birikimi ile oluşan verilerin yoğrulmasıyla meydana gelen bu eser; hem sektörün hem de akademik camianın kumaşlara uygulanan test ve analizlerle ilgili ihtiyaç duydukları bilgileri bulabileceği bir kitap olmuştur. Kitabın ilk kısmında genel kalite ve kalite kontrole yönelik bilgiler verilmiştir. İkinci kısımda, kumaş kalitesinin bağlı olduğu faktörlere kısaca temas edilerek kalitenin belirlenmesi için uygulanan test ve analizler verilmiştir. Üçüncü kısımda ise her bir test analiz metodu ISO, EN, TS orjinli metot bazında anlatılmıştır. Her bir test metodu; uygulaması, kullanılan ekipmanlar ve prensibi bazında açıklanmıştır. Bu açıklama; bir laboratuvarın test metodunu uygulaması için ihtiyaç duyduğu tüm verileri içerecek şekilde yapıldığından, standart metot olmaması hâlinde bile metodu uygulanabilir kılmıştır. Üniversitelerin Tekstil bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin test süreçleri hakkında geniş bir bilgi temin etmesi de amaçlanmıştır.
Alper Elitok, Avukat Ferman Kaya, Esma Durukal, Gökçe Çiçek Ceyhun, Hale Fulya Yüksel, Hilal Yıldırır Keser, İlkin Yaran Ögel, Mücahid Yıldırım, Nagehan Akoğlu, Oya Eru, Şakir Özüdoğru, Tolga Torun, Zeki Atıl Bulut, Zeki Atıl Bulut Tekstil ürünleri için dijital ortamda pazarlama son derece önemli hâle gelmektedir. Tüketiciler artık daha fazla online yanı sıra mobil alışverişi ve benzersiz yeni deneyimleri tercih ederken, tekstil ürünleri için de interneti kullanarak arama ve araştırma yapmakta, yeni ürünleri keşfedip satın almaktadır. Bu durum beraberinde tekstil ürünlerinin dijital ortamda pazarlanabilmesi için büyük bir potansiyel yaratmaktadır.
Bu kitap, sadece dijital ortamda pazarlama konularını tekstile yönelik örneklerle ele almayıp aynı zamanda;
Tekstil ürünleri için dijital ortamda görüntü oluşturmayı,
Türkiye'de öne çıkan e-pazaryerleri yoluyla ürün pazarlamayı ve satışını,
E-ihracat ve global anlamda önemli pazaryerlerine ürün yerleştirmeyi ve satışını,
Sosyal medya ve diğer dijital pazarlama araçları aracılığı ile ürün pazarlamayı ve satışını da ele almaktadır.