Tarım Makineleri ve Teknolojileri \ 1-1
Birol Kayişoğlu, Türkan Aktaş Biyokütle Enerjisi Dönüşüm Teknolojileri kitabı ile günümüzde uygulanmakta olan önemli biyokütle dönüştürme teknolojilerine genel bir bakış sunulmaya ve bu teknolojilere ilişkin temel esaslar verilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, işlenmemiş ya da atık durumda olan biyokütle kaynaklarının dönüştürme teknolojileri tanıtılmış ve bu dönüştürme sonucu oluşan çıktıların ısı, buhar ve elektrik üretimi vb. için yenilenebilir, yerel enerji kaynakları olarak veya fosil yakıtlar yerine geçmeye uygun katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak değerlendirilme potansiyelleri ele alınarak bu çıktılara yönelik temel bilgiler verilmiştir. Kitabın içeriğinde yer alan bölümler, sırasıyla Biyokütle, Fiziksel İşlemler, Biyokütlenin Doğrudan Yakılması, Torrefaksiyon, Piroliz, Hidrotermal Dönüşüm Teknolojileri, Biyokütlenin Gazlaştırılması, Biyogaz, Biyoetanol, Biyodizel, Ön İşlemler bölümleridir. Kitabın, ilgi duyan tüm kişi ve kuruluşlara faydalı olması dileğiyle...
Alaettin Sabancı - Alim Işık Tüm üretim sektörlerinde uygulanan teknolojilerden biri üretimde makine kullanımıdır. Anılan teknolojinin uygulanabilmesi için kullanılan enerjinin büyük çoğunluğu hâlâ petrol ürünlerine dayalıdır ve bu enerjinin istenen enerjiye dönüştürülmesi için de içten yanmalı motorlar kullanılmaktadır.
Önümüzdeki onlu yıllarda dünyadaki rezervlerinin tükeneceği belirtilen petrol ürünlerinin belki doğal gaz belki farklı enerji kaynakları ile devam edeceği tahmin edilmektedir. Özetle her sektörde üretim için gerekli olan enerjinin elde edilmesini sağlayan içten yanmalı motorlara olan ihtiyaç devam etmektedir.
Bu kitabın amacı; katı, sıvı ve gaz haldeki farklı petrol ürünlerinin saklı tuttuğu kimyasal enerjinin mekanik enerjiye dönüştürülmesi için kullanılan içten yanmalı motorların teorik esaslarını, çevrim için temel sabit ve hareketli parçalarını, yakıt ve hava sistemlerini, soğutma, yağlama ve elektrik sistemlerini, bunların çalışma düzenini ve motorların bu parçalara ve sistemlere dayalı sorunlarını tanıtmak ve sorunların çözümü konusunda yardımcı olmaktır.
Diğer bir deyişle bu kitap; Ziraat Fakülteleri, Tarım Makineleri Bölümleri ile Teknoloji Fakültelerinin ve Meslek Yüksekokullarındaki ilgili bölümlerin öğrencilerine derslerinde yardımcı olması için hazırlanmıştır.
Erkan Dokumacı Makine dinamiği, çeşitli endüstri sektörlerinde uygulama alanı olan bir bilim dalıdır. Makine mühendisliği öğrencileri için yazılmış olan bu kitabın amacı, öğrenciye bu sektörlerden herhangi birindeki bir makine dinamiği problemini teşhis etmek ve incelemek için lüzumlu olan temel formasyonu kazandırmaktır.
Kitap dört bölümden oluşup, düzlemsel mekanizma kinematiğiyle çalışan makinelerdeki hız, ivme, kuvvet, gerilme, dinamik hareket, volan, dengeleme ve titreşim hesaplarını özgün bir bütünlükte sunmaktadır. Bölüm içeriklerine doğrudan hitap eden bir bilgisayar yazılımı (MAKDIN) da mevcuttur.
Kitabın içeriği, lisans düzeyinde yarıyıllık bir ders için düzenlenmiş olmakla beraber, makine mühendisliği bölümlerinin hedeflerine uygun programlara destek vermek için de kullanılabilir.
Abdulkadir Yağcıoğlu, Ali Kasap, Fikret Demir, Gazanfer Ergüneş, Hasan Yumak, İsmet Önal, Muzaffer Hakan Yardım, Oğuz Tekelioğlu, Sedat Çalışır, Sefa Tarhan, Tamer Uçar Tarım alet ve makinaları, tarımsal üretimde işlerin belirlenen zamanda, daha az iş gücü ve girdi ile yapılması yanında verim artışına doğrudan etkili olan ileri tarım teknolojilerinin ana bileşenidir. Diğer taraftan, tarım alet ve makinaları imalatı ve pazarlamasının ülkemiz sanayinde, ticaretinde ve ihracatında önemli bir yeri vardır.
Tarım Makinaları kitabında, bitkisel üretimde kullanılan tarım alet-makinaları ve tarımsal mekanizasyon sistemleri ele alınmıştır. Paylaşımcı bir yaklaşımla, farklı üniversitelerden konularında uzman akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan bu eser, temel olarak on bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra enerji kaynakları, içten yanmalı motorlar, tarım traktörleri, toprak işleme alet ve makinaları, ekim-dikim ve gübreleme makinaları, bitki koruma makinaları, sulamada pompaj tesisleri, hasat-harman makinaları ve hasat sonrası işlemler teknolojisi konularını içermektedir. Kitabın hazırlanmasındaki konu derinliği, ziraat fakülteleri ve bu konuda öğretim veren diğer kurumlardaki öğrencilerin yanında konuya ilgi duyan herkesin temel bilgi ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak belirlenmiştir.
Abdullah Sessiz, Adem Comart, Ahmet Kürklü, Ali Bayat, Ali Musa Bozdoğan, Arzu Yazgı, Ayten Onurbaş Avcıoğlu, Aziz Özmerzi, Can Ertekin, Davut Akbolat, Davut Karayel, Deniz Yılmaz, Emin Güzel, Erdem Aykas, Ergin Dursun, Erkan Urkan, Fazilet Alayunt, Haşan Hüseyin Öztürk, Hüseyin Güler, Hüseyin Kürşat Çelik, Hüseyin Yürdem, İbrahim Akıncı, İlknur Alibaş, İsmail Boyar, Kamil Alibaş, Mehmet Hakan Sonmete, Metin Güner, Mustafa Şehri, Nuri Çağlayan, Osman Yaldız, R. Cengiz Akdeniz, Recep Külcü, Sait Muharrem Say, Sarp Korkut Sümer, Türkan Aktaş, Türker Saraçoğlu, Vedat Demir, Zeliha Bereket Barut, Tarım Makinaları Çözümlü Problemleri kitabı, Ziraat Mühendisliği alanında çalışan meslektaşlarımıza tarım makinalarının tasarımı, kullanılması ve işletilmesi hakkında uygulamada da karşılaşılan çeşitli problemlerin çözümlerini sunmaktadır. Tarım makinalarının kullanıldığı her alana ilişkin çözümlerin bulunabileceği temel bir kaynaktır. İçeriği; toprak işleme makinaları; ekim, dikim, gübreleme ve bakım mekanizasyonu; bitki koruma mekanizasyonu; sulama makinaları; hasat-harman makinaları; taşıma ve iletim tekniği; ürün işleme tekniği; termik motorlar; tarım traktörleri; hayvancılıkta mekanizasyon; tarımsal mekanizasyon işletmeciliği; tarımsal elektrifikasyon; sera mekanizasyonu; mekanizma tekniği; hareket iletim elemanları ve birimler, simgeler ve boyutsuz sayılar bölümlerinden oluşmaktadır. Tüm meslektaşlarımıza faydalı olması dileğiyle...
Abdullah Sessiz, A. Konuralp Eliçin, M. Murat Turgut, F. Göksel Pekitkan Son yıllarda ülkemizde sulu tarımın gereği olarak ürün çeşitliliği artmış, ekonomik getirisi yüksek tarım ürünlerinin tüm üretim aşamalarında tarım işçisi bulma sıkıntısı ve işçilik tutarlarının artması nedenleriyle çiftçiler her ürün için makine kullanımına ağırlık vermeye başlamışlardır. Bu sayede özellikle yeni tip ve teknoloji ürünü olan makinaların üretimi, var olanların geliştirilmesi, bilgi teknolojilerinin üreticilere aktarılması gibi çalışmalar hız kazanmaya başlamıştır. Buna paralel olarak makina üreten firmaların AR-GE çalışmalarda aktif görev alacak teknik bilgilerle donatılmış personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaçları karşılamak için bu ders kitabı 11 temel bölümden geniş kapsamlı ve ayrıntılı olarak ve günümüz koşullarına uygun olarak hazırlanmıştır.