Orman \ 1-1
C. Barry Cox, Peter D. Moore, Richard J. Ladle Bu kitap, bugün yerkürede gördüğümüz yaşam örüntülerinin dünyanın iki büyük mühendisi tarafından nasıl oluşturulduğunu ortaya koyar: Bunlardan jeolojik mühendisler - levha tektoniği - yerküre üzerindeki yaşamın koşullarını değiştirmiş, biyolojik mühendisler - evrim - ise bu değişikliklere reaksiyon olarak yeni yaşamsal örüntüleri ve yeni yaşam formları oluşturarak yanıt vermiştir. Bu kitap, biyocoğrafik araştırmaların üç alanını kapsayan tek ders kitabı olmayı sürdürmektedir: kıtasal biyocoğrafya, ada biyocoğrafyası ve denizel biyocoğrafya.
40 yıldan daha fazla bir süre içinde sekiz başarılı basımı sayesinde, Biyocoğrafya: Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım kitabı, konuları anlamak için gerekli olan ve çeşitli bilimsel disiplinlerin kapsamlı ve ayrıntılı araştırmalarını sağlamıştır. Bu ders kitabı, güncel araştırma tartışmalarıyla zenginleştirilmiş ve geliştirilmiştir. Bu nedenle temel biyolojide ve tarihsel biyocoğrafyada sağlam bir alt yapıya sahip olması nedeniyle övgüyü hak etmiştir.
Bu temel üzerine inşa edilen dokuzuncu basım, moleküler araştırma metotların yükselişi gibi son gelişmeleri içermekte ve dünyanın biyocoğrafya konusundaki anlayışımızı değiştiren araştırma ve tartışmaların detaylı bir keşfini sunmaktadır. Mevcut bölümleri güncellemesinin yanında, türlerin dağılışı üzerine veri toplamak ve birleştirmek için yeni teknikleri tartışan Richard Ladle tarafından yazılan koruma biyocoğrafyası üzerine yeni bir bölüm vardır.
ÖNCEKİ BASKILAR HAKKINDA DÜŞÜNCELER
“Öğrencilerin çekici ve erişilebilir olan birçok disiplini kavraması için belirli bir deneyim ve isteklilik arzusu gerektiren bir konuyu hazırlamalarından dolayı yazarları bir kez daha tebrik ediyorum… bu kitap öğrenciler için vazgeçilmez bir ders kitabı olmayı sürdürecektir”.
Dr. Malcolm Greenwood, Loughborough Üniversitesi, İngiltere.

“Bu kitap biyocoğrafya biliminin geniş bir özetidir fakat detaylarla doludur… yeni referansları ve güncel gelişmeleri içermektedir. Denizel sistemler de dâhil olmak üzere çoğu büyük biyomları dengeli bir şekilde kapsaması gerçekten takdire şayandır”. Profesör George Robinson, Albany Suny, Amerika.
“Biyocoğrafyanın son baskısı biyocoğrafyanın geçmişinin ve ilgili bilimlerin ve biyocoğrafyadaki en son gelişmelerin nasıl sonuçlandığına mükemmel bir bakış açısı sunar”. Blumea, Haziran 2005.
“Biyocoğrafya üzerine mükemmel bir başlangıç kitabı… açık ve düzgün bir şekilde yazılmış, çok iyi yapılandırılmış ve etkili bir şekilde resimlenmiştir… bir kez daha söylemek gerekirse yazarlar klasik metinlerini çok başarılı bir şekilde canlandırmışlar ve bu kitabın gelecek yıllarda çok satan bir kitap olacağından eminim”. Martin Kent (Plymouth Üniversitesi).
Mehmet Hakkı Alma, Tufan Salan, Alperay Altıkat, Sefa Altıkat Biyokütle enerjisi; oksijen, karbon ve hidrojen molekülleri arasındaki kimyasal bağlarda mevcut enerjinin biyolojik ve termokimyasal işlemler sonucu açığa çıkmasıyla oluşur ve gerçekte tüm canlılarda kimyasal enerji biçiminde depolanan güneş enerjisini ifade eder. Biyokütle ve biyokütle temelli doğal kaynaklar; bolluk, ekonomiklik, kolay erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve karbon ayak izini azaltma potansiyeli gibi çok sayıda avantaja sahiptir. Kaleme aldığımız bu kitapta; Türkiye'nin biyokütle ve enerji potansiyelinin yanı sıra yakma, yavaş piroliz, hızlı piroliz, kısmi piroliz, gazlaştırma, sıvılaştırma ve hidrotermal işleme gibi termokimyasal dönüşüm süreçleri ve bu amaç doğrultusunda kullanılan reaktörler detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca biyokütleden üretilen biyoyağ özellikleri, biyoyağın ayrıştırma prosesleri ve biyoyağ yükseltme yöntemleri de ele alınmıştır. Kitap bu hâliyle biyokütle enerjisi alanında yapılacak çalışmalara veya bu alanla ilgilenenlere kaynak niteliği sunmaktadır.
Charles J. Krebs Ekoloji öğrencileri için güncel ve klasik bir ders kitabı !
İklim değişikliği ve davranış ekolojisi konularında iki yeni bölüm içeren Charles Krebs'in en çok satanlar arasında yer alan bu ders kitabı, ekolojiyi; empirik kanıtları veri analizi ve nicel düşünce uygulamaları yoluyla değerlendirerek anlaşılabilen, yayılım ve bollukla ilgili bir dizi problem olarak ele alır. Öğrenciler için anlaşılır bir tarzda analitik, nicel ve istatistiksel ekolojik bilgi sunan bu ders kitabının yeni basımı; ekolojik problemler ile ilgili gerçek uygulamaları anlatır, ekolojik fikirleri test etmede deneylerin rolünü vurgular, yayılım ve bollukla ilgili birçok güncel ve tartışmalı sorunu ele alır. Her bölümün başında yer alan anahtar kavramlar ve anahtar terimler, öğrencilerin her bölümdeki en önemli noktalara odaklanmasına olanak tanır. Matematiksel analizlerin, “Veri ile Çalışalım” kutularında adım adım açıklandığı bu kitapta kavramlar, metin boyunca literatürden örneklerle pekiştirilir, bölüm sonu soruları ve problemler ise ekolojik problemler ile ilgili uygulamaların önemini vurgular. “Ekoloji Bilimi”, “Coğrafi Yayılımlar”, “Bolluk Meseles: Popülasyonlar” ve “Komünite Düzeyinde Yayılım ve Bolluk” olmak üzere dört ana başlık içeren bu kitap, ekolojinin temellerini öğrenmek isteyenler için hazırlanmıştır.
Resul Gerçekcioğlu, Şükriye Bilgener, Arif Soylu “GENEL MEYVECİLİK” kitabı; 13 bölüm olup, konularında uzman akademisyen ve araştırıcıların katkılarıyla yoğun emek verilerek hazırlanmıştır.
Baştan sona gözden geçirilerek ilave bilgiler ile eksiklikleri giderilmiş, şekil ve çizelgeler ile daha da zenginleştirilmiştir. Yeni bilgi ve teknolojiler, kitabın yeni basımlarında yer almaya devam edecektir.
Alanında tek kitap olma özelliğindedir. Değerli akademisyen ve araştırıcıların görebildikleri eksiklik ve ilaveler paylaşılırsa, sonraki baskılarda mutlaka dikkate alınacaktır.
“BİR İŞİ; bilen YAPAR, az bilen AKIL VERİR, bilmeyen ELEŞTİRİR ve yapamayan ÇAMUR ATAR”
Bu eserin öncelikle, "GENEL MEYVECİLİK" dersi alan öğrencilere ve meyvecilikle ilgilenenlere yararlı olacağı inancındayız.
Meyveciliğe emeği geçen tüm meslektaşlarımıza ithaf olunur.
Donald L. Grebner, Pete Bettinger, Jacek P. Siry Ormancılık ve Doğal Kaynaklara Giriş kitabı; orman sağlığı, ekonomisi, politikası, kullanımı ve ormancılık ve doğal kaynak kariyerleri dâhil olmak üzere ormancılık ve doğal kaynaklarda yeni nesil bir anlayışı içermektedir.
Temel ormancılık bilimi teorisini gerçek dünya uygulamalarıyla ilişkilendiren, ekolojik ve pratik kavramların dengeli bir şekilde ele alınmasını sağlayan Ormancılık ve Doğal Kaynaklara Giriş, ormancılık ve doğal kaynakların temelleri hakkında fikir edinmek için ideal bir kitaptır.
Bu kitapta ele alınan konular arasında; ormancılığın kısa bir tarihi ve dünyanın dört bir yanından orman bölgelerinin tanımı, ortak ormancılık hedefleri ve uygulamaları, orman hasat sistemleri, ağaçlardan ve diğer doğal kaynaklardan elde edilen ürünler hakkında geniş bir değerlendirme ve irdeleme yer almaktadır. Buna ek olarak kitapta, ormancılıkla ilgili ölçümleri toplamak ve bunları uygulamaya geçirilebilir verilere dönüştürmek için kullanılan yaygın yöntemler de örnekleri ile açıklanmaktadır. Kitap; orman ve doğal kaynak ekonomisi, orman hastalıkları, orman sağlığı, yaban hayatı-habitat ilişkileri, hava, su ve karbon ilişkileri, ağaç anatomisi ve fizyolojisi, orman dinamikleri, ormancılık politikası bölümlerinden sonra ormancılık ve doğal kaynaklar kariyerini derinlemesine açıklayan bir bölümle tamamlanmaktadır.
KİTABIN ANA ÖZELLİKLERİ
• Fotoğraflar, çizimler, grafikler, tablolar ve haritalar dâhil olmak üzere 500 orijinal resimle geniş formata ve tam renkli sayfa düzenine sahiptir.
• Ormancılık ve doğal kaynaklarla ilgili temel terminoloji ve kavramların yanı sıra ormanların aktüel yapıları ve orman sağlığıyla ilgili güncel konular hakkında değerlendirmeler, irdelemeler ve öneriler de yer almaktadır.
• Orman ve doğal kaynak yönetim politikalarını ve bunların yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki etkilerini araştırmaktadır.
• Yer verilen bölümler; hedeflerle başlamakta, bir özet ve bölüme ilişkin sorularla bitmektedir.
İsmet Daşdemir Ormancılık, toplumun orman kaynaklarından beklediği mal ve hizmetleri sürekli ve optimal sunmak amacıyla yapılan biyolojik, teknik, ekonomik, yönetsel, sosyal ve kültürel çalışmaların tümünü kapsayan çok yönlü ve sürdürülebilir bir etkinliktir. Ormancılıkta sağlıklı kararlar verilebilmesi ve başarılı bir yönetim sağlanabilmesi için çağdaş planlama yöntemlerinden ve proje değerlendirme tekniklerinden birer araç olarak yararlanma gereği vardır.
Ormancılıkta planlama ve proje değerlendirme çalışmalarında ve dolayısıyla yönetim ve karar verme süreçlerinde gerekli olan planlama ve proje değerlendirme yöntemleri/teknikleri hakkında bilgiler vermek amacıyla hazırlanan bu çalışma, 2000 yılından beri bazı orman fakültelerinde öğrencilere bir ders kitabı olarak okutulmaktadır. Kitapta, yaygın olarak kullanılan planlama ve proje değerlendirme yöntemleri/teknikleri teorik olarak açıklanmış, çeşitli alanlardan ve ormancılıktan örnek problem çözümleriyle desteklenmiş ve kullanım alanları verilmiştir. Bu kapsamda sırasıyla plan ve planlama kavramları ve ülke kalkınmasının planlanmasından hareketle ormancılıkta planlama konuları hakkında bilgiler verilmiştir. Plan-proje ilişkisi, yatırım ve yatırım projesi kavramları açıklanarak, yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve bu amaçla kullanılan ticari kârlılık kriterleri, ulusal kârlılık kriterleri ve çok boyutlu proje değerlendirme teknikleri (yöneylem araştırması teknikleri, çok amaçlı karar verme teknikleri) örnek problem çözümleriyle anlatılmıştır. Ayrıca ormancılığa özgü proje değerlendirme kriterleri açıklanmıştır. Böylece hem planlamaya hem de proje değerlendirmeye ilişkin en önemli konular tek bir kitapta toplanarak, lisans öğrencilerinin yanı sıra lisansüstü öğrenciler ile genç araştırmacılara yararlı bir kaynak hâline getirilmiştir. Konular sade ve anlaşılır bir dille, örneklerle, çizelge ve şekillerle anlatılmış ve açıklanmıştır.
Birsen Durkaya, Tuğrul Varol Öğrenci odaklı bir ders kitabı olarak düşünülen “Ormancılıkta Temel İstatistik ve R Uygulamaları”nda temel seviyede istatistik yöntemler ile R yazılımının birlikte sunulmasının orman mühendisliği başta olmak üzere çok çeşitli disiplinlerdeki okuyucular için faydalı olacağını umuyoruz. Kitabın içeriği araştırmalarda uygulamalı istatistiksel yöntemlerin kullanılmasında okuyuculara kavramsal bir temel sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu yapılandırma okuyucuların; (1) Matematik geçmişine bakmaksızın istatistiksel analiz ilkelerini kavramalarını, (2) İleri seviye istatistiksel analizler için hazırlanmalarını, (3) Araştırma yapmak için gereken aktarılabilir analitik becerileri, (4) Verilerin görsel olarak sunulmasında gerekli teknik becerileri öğrenmelerini ve (5) R kullanımında temel bir yeterlilik kazanmalarını sağlayacaktır. Başka bir deyişle verilerin elde edilmesinden başlayarak regresyon analizine kadar istatistiki bilgileri içeren ve bu bilgilerin R ile kombine edildiği bir kitapla karşınızdayız. Mevcut güçlü ve esnek istatistiksel yazılım paketlerinden biri olan R ile ilk kez karşılaşanlar için; komutlar işlem sırasına göre listelenerek öğrenilenlerin uygulanması kolaylaştırılmıştır.
Ahmet Ertek Bitkilerin su tüketimlerinin doğru olarak belirlenmesi, suyun toprak ve bitki yüzeylerinden buharlaşmasının yanı sıra bitkiler tarafından terleme yoluyla nasıl tüketildiğinin bilgisini gerektirir. Bu iki sürecin kombinasyonu, evapotranspirasyon (ET) olarak adlandırılır. Bir alanda meydana gelen ET miktarını ölçmek, su ve sulama yöneticilerine su tüketimini değerlendirmek için önemli bilgiler sağlar.
Agronomik yönetimin temel hedeflerinden biri, su kullanım verimliliğini artırmak için evaporasyon ve transpirasyon yoluyla oluşan su kaybını yönetmektir. Böyle bir yönetimde başarılı olabilmek için bitki su tüketimi bilgisinin yanı sıra onunla doğrudan bağlantılı olan bitki morfolojisinin, bitki fizyolojik olgu ve tepkilerinin de çok iyi bilinmesi gerekir. Sonuçta, başarı için sulama mühendisliğine ek olarak botanik ve bitki fizyolojisi konularına da hâkim olmak önemlidir.
Bu kitapta suyun; bitkilerin yaşamındaki önemi, bitki kökleriyle topraktan nasıl alındığı ve tüm bitki gövdesine nasıl taşındığı, bitki tarafından hangi işlevlerde kullanıldığı ve atmosfere nasıl geçtiği detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca bitkilerin stres koşullarından kaçınmak için bünyelerinden çok fazla su kaybını nasıl kontrol edebildiği ve bitkilerin su kaybında çevrenin nasıl bir rol oynadığı konusunda da bilgiler sunulmuştur. Kitabın son bölümlerinde ise bitki su tüketimini belirleme ve toprak su içeriğini ölçme yöntemlerine yer verilmiştir.
Ömer SAYA - Emrullah GÜNEY Coğrafya, botanik, sınıf öğretmenliği dallarında öğrenim gören üniversitelilerin ve lise
öğretmenlerinin gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanan bu yayın, dizinin ikinci kitabıdır.
Ülkemiz bitki örtüsü, büyük bir özgünlük, korunması gereken bir varsıllık sergiler. İzmir'den Iğdır'a; Anamur'dan Sinop'a; Kırklareli'nden Hakkari'ye; Datça'dan Hopa'ya yapılacak bir yolculuk bize bu konuda fikir verebilir. Maki ve garig topluluklarından bozkır bitkilerine; kızılçam ormanlarından tuzlu bataklıklara değin, Avrasya'nın tüm bitki örtüsü, yükselti basamaklarına göre çeşitli ağaçlar, otlar, çalılar, göz önüne serilir.
Türkiyemiz relikt (kalıntı) ve endemik (yerli, yalnız oraya özgü) bitkiler açısından da üstün özelliklere sahiptir.
Ancak, turizmde ortaya çıkan gelişmeler, kentleşme, konut sitelerinin çoğalması, çayların
susuzlaşması, akarsuların akmaz olması, her koya HES yapma isteği, barajlar ve ortaya çıkan yapay göller, sanayi tesislerinin büyümesi, ulaşımın kolaylaşması için özellikle kara yollarının genişletilmesi zorunluluğu, orman ve anız yangınları, her ile havalimanı yapma isteği, kıyılarda liman ve petrol damıtmevleri, depolar...doğal bitki örtüsüne zarar vermekte; sonuçta birçok bitki ortadan çekilmektedir.
Toprak aşınımı (su ve rüzgâr erozyonu), ilkel ve yanlış tarım yöntemleri, verimsiz ve baskıcı hayvan yetiştirme çalışmaları ve bunlara bağlı olarak ilerleyen bitkisizleşme, doğal ortam yozlaşması da gündemdeki yerini koruyan sorunlardandır.
Kitapta, her bölüme okuma parçaları eklenmiştir. Özenle seçilen bu bölümler okuma isteğini
artıracak, konunun daha iyi öğrenilmesini sağlayacaktır.