Felsefe Gurubu Öğretmenliği \ 1-1
A. Pınar Vural, Ayhan Öztürk, Belma Doğan Güngen, Cem Gökçen, Fatih Dağdelen, Gülis Kavadar, İdris Kaya, İsmet Melek, Murat Güntel, Pınar Karadeniz, Selenay Yücel, Sevda Dolapçıoğlu Eğitim alanında yaşanan değişimlerin hızlı yükselişi, öğrenme konuları üzerinde farklı disiplin bakış açılarına ihtiyaç duyulmasını ortaya çıkarmıştır. Değişim; anne-baba ve eğitimcilerin bazı konularda çözüm yolu bulmak için zorlanmalarına neden olmuştur. Ayrıca öğretmenler pandemi döneminden sonra öğrenme sorunlarının farklılaştığı üzerine görüş bildirmektedir. Tüm bu ihtiyaçlardan dolayı bu kitapta, farklı disiplinlerden gönüllü birçok uzman, bir araya gelerek eğitim konuları üzerine çözüm önerilerini, görüşlerini ve tecrübelerini sunmuşlardır. Kitap, öğrenme konuları içerisinde en çok ihtiyaç duyulan konuların neler olduğu üzerine öğretmen ve öğrencilerden görüş alınarak oluşturulan başlıkları kapsamaktadır. Kitabın amacı, bu öğrenme konularını birden fazla uzman hekim ve eğitimcinin iş birliği ile değerlendirmektir. Ayrıca eğitim fakülteleri öğretmenlik uygulamaları dersi için fayda sağlayabileceği düşünülmektedir. Anne, baba ve eğitimcilerin iyi nesil yetiştirme gücünü artırmak üzere yazılan bu kitabın “çocuklara” fayda sağlaması dileğiyle...
Aysun Turupcu, Derya Evran, Durmuş Aslan, Emel Çilingir Altıner, Ezgi Akşin Yavuz, Hüseyin Kotaman, İbrahim Yıldırım, İrem Gürgah Oğul, Meltem Emen Parlatan, Merve Ersal Üncü, Nihal Özdemir, Ömer Şahin Aslan, Reyhan Basık, Salih Göcen, Sedat Şen, Seval Ördek İnceoğlu, Yakup Burak Bu kitap, erken çocukluk eğitiminde ölçme ve değerlendirmeye gereksinim duyan tüm eğitimcilere yönelik hazırlanmıştır. Erken çocukluk döneminde ölçme ve değerlendirme, çocukların henüz okuma yazma bilmemesi ve dikkat sürelerinin kısalığı gibi nedenlerden dolayı diğer kademelerden farklı şekilde yapılmalıdır. Kitabımızda, küçük çocukların gelişimsel ve eğitsel süreçlerinin ve öğrenme çıktılarının nasıl yorumlanabileceğine yönelik kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme uygulamalarına; araç, yöntem ve tekniklerine yer verilmiştir. Her bölümde ele alınan konular hem kavramsal olarak açıklanmış hem de örnek durumlar üzerinden uygulamaları ile birlikte yorumlanmıştır.
Ekrem Ziya Duman Felsefe grubu eğitimi alanında son yıllarda yeni ve farklı bakış açıları ile yapılan çalışmalar dikkat çekmektedir. Bu tür çalışmaların eğitim öğretim ortamlarındaki uygulamaları çeşitlendirdiği ve zenginleştirdiği bilinmektedir. Aynı zamanda ilgili çalışmalar bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılara çalışma alanı olarak yeni yollar açmaktadır. Dolayısıyla bu tür çalışmaların devamlılığının sağlanması daha da değerli hâle gelmektedir. “Felsefe Grubu Eğitimi Alanında Çalışmalar” kitabı hem bu devamlılığın sağlanmasına katkı sağlayacak hem de sonradan yapılacak çalışmalara ışık tutacak niteliktedir.
Kitapta; felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık alanında çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmaların içerisinde WebQuest, resfebe gibi alan eğitiminde alternatif öğretim tekniği olarak kullanılabilecek örnekler yer almaktadır. Bununla birlikte kitapta ders kitaplarında yer alan değerlere dair tespitlerin ortaya konulduğu, ders kitaplarında belirli kavramların söylemleri üzerine içerik analizinin yapıldığı çalışmalara da yer verilmiştir. Türkiye'de mantık öğretimi üzerine yapılan çalışmaların analizi başlıklı çalışma ise bu konuda okuyucuya kapsamlı bir bakış açısı sunmaktadır. Eğitimde Sosyal Duygusal Gelişim: Yonca Modeli çalışması ise çocukların eğitim ortamında bütüncül olarak desteklenmesi gerektiğine yönelik bakış açısı sunmakla birlikte bu yönde yapılacak olan yeni çalışmalara temel oluşturma özelliğine sahiptir.
James S. Cangelosi “Öğrencilerinizin, planladığınız etkinliklere istekli bir şekilde yoğunlaşmasını nasıl sağlayabilir ve onlarla nasıl iş birliği yaparsınız?” Bu soru, Sınıf Yönetimi Stratejileri: Öğrencilerin İş Birliği Yapmalarını Sağlama ve Bu İş Birliğini Devam Ettirme (7. Baskı) kitabının cevap aradığı sorudur. James Cangelossi'nin yedinci baskı yapan kitabı, öğretmenlerin öğrencileri derslere ilgili olmaları ve odaklanmaları için başarılı bir şekilde kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri ile ilgili bol miktarda bilgi içerir. Bu stratejiler, geniş öğretim tecrübeleri ile öğrenme teorisi, sosyal etkileşim, iletişim, gelişimsel psikoloji, çok kültürlü eğitim, davranışçı psikoloji, motivasyon, öğrencilerin etkinliklere yoğunlaşmaları ve şiddet önleme gibi konular temelinde hazırlanmıştır.
Sınıf yönetiminde kuram ile uygulamayı bütünleştiren, daha çok uygulamadan kurama giden bir yol izleyen James Cangelossi'nin bu kitabı, ülkemizde öğretmen adayları, öğretmenler ve akademisyenlere yol göstericidir. Bu kitap, üniversitede lisans ve yüksek lisans düzeyi dersler için tasarlanmış olup; öğretmen adaylarının ve öğretmenlik yapanların öğrencilerini iş birlikçi, ilgili ve prososyal davranışlara yönlendirebilmelerine yardımcı olabilmek hedeflenmiştir.
Numan Sait Eren Bu kitapta, Türkiye'nin ekonomik gelişmesinde ve ihracatının ilk sırasında yer alan otomotiv ana sektörünün ve yan sanayisinin Dünya-AB-Türkiye üçgeninde yeri incelenerek rekabet gücü araştırılmıştır.
Asırlık geçmişe sahip küresel dev otomotiv firmalarının tekelinde olan ana sanayide önemli pay almak ancak milyar dolarlar seviyesinde yatırımlar yapmakla mümkün olabilmektedir. Otomotiv ana sanayisini destekleyen altyapı ise otomotiv yan sanayisinden gelmekte olup araçlar üzerinde yer alan binlerce parçanın her birinin üretilmesinde ihtisaslaşma nedeniyle çok daha küçük yatırımlarla büyük sayılarda üretim ve ciro yapabilmektedir. Bu durum yan sanayide daha da gelişerek ve ihtisaslaşarak dünya genelinde söz sahibi olmayı, Türkiye için daha mümkün kılmaktadır.
Türkiye'de otomotiv yan sanayisinde ihracat imkânları, özellikle dünyaya ve coğrafi yakınlık avantajı olan Avrupa Birliği'ne gümrük birliği anlaşması çerçevesinde, büyük gelişme potansiyeline sahiptir. Bu amaçla Avrupa Birliği ve üyeleri ile Türkiye için otomotiv ve yan sanayi 2016-2020 yılları AKÜ değerleri hesaplanmış ve Türkiye'nin kuvvetli rekabet gücü tespit edilmiştir. Ayrıca seçilmiş yan sanayi firmaları ile yapılan çevrim içi inceleme ile de çalışma desteklenmiştir.
Çalışmada ele alınan yan sanayi yedek parça kategorisi, otomotiv sanayisinde her araçta kullanılmakta olduğu gibi özellikle yıpranma nedeniyle uzun yıllar yedek parça olarak da talep edilecektir. Hâlen dünyada yollarda olduğu varsayılan 1,4 milyar aracın, 2035 yılına kadar 2 milyar adede ulaşmasının beklenmesi dünya ölçeğinde üretim yapıldığında ihracat imkânlarının büyüklüğünü göstermektedir.
Türkiye gerek tedarik zincirindeki stratejik konumu ve gerekse bu ürünlerin üretiminde uzun yıllardır üretim yapma tecrübesi ile uluslararası pazarlarda önemli yer tutmakta olup büyük bir gelişme potansiyeline de sahiptir.
Dolayısıyla günümüzde üretimde ihracata dayalı büyümenin en önemli ve istikrarlı ekonomik faaliyet olduğu göz önüne alınarak bu çalışma hazırlanmış ve Türkiye'nin gelişmesi için yol göstermesi amaçlanmıştır.