Elektrik ve Elektronik Mühendisliği GÜNCEL YAYIN KATALOĞU 6.06.2020
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği \ 1-2
Mehmet UZUNOĞLU, Ozan ERDİNÇ “Akıllı şebeke (smartgrid)” nedir? Bu konu son zamanlarda neden bu kadar ilgi çekici hale gelmiştir? “Akıllı Şebekelere Giriş” isimli bu kitap; günümüzde sıklıkla irdelenen bir konu olan akıllı şebeke kavramı hakkında özellikle ülkemizdeki yerli kaynak ihtiyacına katkıda bulunmak için, yazarların konu üzerindeki bilgi birikimi ve deneyimlerini aktarmak gayesiyle hazırlanmıştır.
Kitap içerisinde öncelikle akıllı şebeke kavramı, konvansiyonel elektrik şebekesi ile mukayeseli olarak tanıtılmaktadır. Akabinde akıllı şebekelerin üretim, iletim ve dağıtım sistemleri açısından irdelenmesi gerçekleştirilmektedir. Akıllı şebekeler için haberleşme yaklaşımları, akıllı sayaçlar ve gelişmiş ölçüm altyapısı, talep yönetim stratejileri, akıllı evler ve siber güvenlik hususları kitap içerisinde ayrı bölümlerde ele alınmaktadır. Son olarak da akıllı şebekeler açısından mevcut zorluklar ve akıllı şebekelerin geleceği irdelenmektedir.
Akıllı şebekeler ile ilgili kapsamlı bir Türkçe kaynağın bulunmayışı ve bu konudaki gereksinim, kitabın hazırlanmasında önemli bir etken olmuştur. Kitaptaki konuların işlenişi ve örneklemeleri; konu ile ilgili mühendislere, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile tüm teknik elemanlara hitap edecek düzeyde hazırlanmıştır. Kitapta konuların işlenişinin meslek ile ilgili herkes tarafından anlaşılır biçimde olmasına özen gösterilmiştir.
Robert Sedgewick - Kevin Wayne “Bilgisayar biliminin bilgisayarlarla bağlantısı, astronominin teleskoplarla bağlantısından fazla değildir.” E. W. Dijkstra
Bilgisayar bilimlerinin özünü oluşturan algoritma analizi, insanlığın tarih boyunca geliştirdiği, bilgisayar donanımından, programlama dillerinden veya yazılım projelerinden bağımsız, bir işin farklı şekillerde nasıl yapılacağını anlatan, bilgi birikimini oluşturmaktadır. Herhangi bir dilde veya ortamda, herhangi bir amaçla program yazmak isteyen birinin, yazdığı programı daha iyi nasıl yazabileceğini veya yazılabilecek en iyi algoritmayı geliştirdiğini anlaması ancak algoritmayı doğru şekilde analiz etmesi ile mümkün olur. Bu kitap, algoritma analizi kavramlarına giriş yapmanın yanında, programlama ile uğraşan herhangi birinin ihtiyaç duyabileceği çok klasik problemler için de çözüm yollarını sunmakta ve hatta bu çözümlerin Java gibi güncel bir dil üzerinden kodlaması ile ilgili örnekler de vermektedir.
Bilgisayar bilimlerinin ve programlamanın en gizemli ve ilgi çekici konusu olan algoritmalara bu kitapla giriş yapan biri için programlama artık çok farklı bir olguya dönüşecektir.
Mustafa ACAROĞLU Enerji, bir cismin veya bir sistemin kendisi dışında etkinlik üretme yeteneğidir. Başka bir tanımla, bir cismin veya sistemin iş ve ısı üretmesidir. Enerji ve enerji kaynakları dünyadaki gelişmelerin temel anahtarı olmuş, ülkelerin kaderlerini belirlemiş ve savaşlara neden olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Doğa ve evrenin ayrılmaz bir ögesi olan enerjinin tarihi, bir bakıma insanlık tarihi kadar eskidir.
Bir ülkenin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişiminin belirleyici faktörlerinin başında, enerji ve enerji kullanımı gelmektedir. Enerji ve enerji kaynakları; toplumların yaşam kaynağında ve yaşamın her aşamasında en önemli girdilerdir.
Dünyada; nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte, küreselleşme sonucu artan ticaret ve üretim imkânlarına bağlı olarak, doğal kaynaklara ve enerjiye olan talep giderek artmaktadır.
Bu kitapta, özellikle alternatif enerji kaynaklarından güneş, rüzgâr, hidrojen, doğal gaz, LPG, biyokütle enerjisi, bitkisel yağlar, biyo yakıtlar-biyometanol, biyomotorin ve biyoetanol, bor enerjisi ile ilgili temel esaslar verilmeye çalışılmıştır. Bu kitabın, özellikle üniversitelerimizde enerji, yakıtlar ve alternatif enerji kaynaklarını içeren ilgili derslerde öğrencilerimize bir başvuru kaynağı olması hedeflenmiştir.
Hwei P. Hsu Erkan Afacan Shaum’s serisi kitaplarımız arasında yer alan bu çalışma, elektrik mühendislerinin kullandığı iletişim teorisi konusundaki kaynak olan ders kitaplarının tamamlayıcısı olarak tasarlanmıştır. Kendi kendine uygulama yapabilmek için de yeterli bilgi ile donatılmıştır. Kitap; sinyaller ve sistemler, genlik modülasyonu, açı modülasyonu, analog sinyallerin sayısal iletimi, olasılık ve rastgele değişkenler, rastgele sinyaller ve gürültü, iletişim sistemlerinin gürültünün varlığındaki performansı, enformasyon ve kodlama konularından oluşmaktadır. Her konu çok sayıda çözümlü problemle birlikte ayrı bir bölüm hâlinde okuyucuya sunulmuştur. Çözümlü problemler metnin tamamlayıcı parçalarını oluşturmaktadır. Özellikle iletişim konusunda çeviri yapılırken, çevirinin bilinen zorluklarının dışında ek zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bunun nedeni ülkemizde terminoloji açısından ortak bir tavır belirlenmemiş olmasıdır. Kitabın çeviri çalışması sırasında Türkçede bulunan ve erişilebilen kitap ve sözlükler taranarak yaygın kullanıma uygun terim karşılıklarına ulaşılmaya çalışılmıştır.
Constantine A. BALANIS, Wıley Bu kitap, temel mühendislik dersleri almış öncelikle lisans öğrencileri ile lisansüstü öğrenciler olmak üzere farklı uygulamalarda anten seçimi, tasarımı ve üretimi sürecinde yer alan uygulama mühendisleri ile birlikte radyo amatörü düzeyinde kullanıcıların da dâhil olduğu geniş bir kitle tarafından kullanılacak içerik ve düzeyde bileşenler içermektedir. Ülkemizdeki özellikle elektrik, elektronik, elektrik-elektronik ve haberleşme mühendis-liği gibi bölümler ile birlikte diğer mühendislik alanları ile bir çok temel bilim alanlarında lisans ve lisansüstü ders kitabı veya yardımcı kitap olarak kullanılabilecek bu alandaki en kapsamlı kitaptır.
Anten Teorisi: Analiz ve Tasarım kitabı ile, öncelikle klasik temel anten temelleri ve teorik alt yapı verilmekte; ardından analiz ve tasarım süreçleri ile ölçüm yöntemleri, pratikte karşılaşılan temel yapılar olan dipoller, halka antenler, dizi antenler, geniş bant ve frekans bağımsız antenler, açıklık antenleri, huni ve mikroşerit antenler ve yansıtıcı antenler detaylı bir şekilde işlenmektedir.
Anten Teorisi: Analiz ve Tasarım kitabı, bir taraftan antenler için ihtiyaç duyulacak temel elektromanyetik kavramları ile analiz yöntemlerini ilgili matematiksel araç ve teknikler ile verirken diğer yandan akıllı antenler ve anten ölçüm yöntemleri gibi pratik alanlarda önemi artan konuları da üç boyutlu grafiksel ve görsel unsurlar ile multimedya destekli olarak sunmaktadır. Bu kitap, her bir konu ve bölüm için yeterli bir miktarda problem ve bilgisayar kodları sunarak kullanıcıların bilgisayar destekli anten tasarımı konusunda temel düzeyde beceri kazanmalarını sağlaya-bilecek niteliktedir.
İlhami Çolak Bu kitap, mühendislik fakülteleri ve teknik eğitim fakültelerinin lisans seviyesindeki öğrencilerinin bilgi düzeyi baz alınarak hazırlanmıştır. Çalışmada, asenkron motorun tork, akım, güç ve hız gibi değerlerinin, denklem sistemi kurularak açıklanmasına özellikle dikkat edilmiştir. Asenkron Motorlar kitabında; her konuyu ele alan çözümlü örnek ve çalışma sorusuna yer verilmesi uygulamaya koyma noktasında önemlidir. Ayrıca rotor yapısının motorun tork-hız karakteristik eğrisi üzerindeki etkileri üzerinde durulmuş ve rotor yapılarına göre sınıflandırma yapılmıştır. Kitap; üç fazlı asenkron motorlara giriş, asenkron motorların yapısı, asenkron motorun bir faz eşdeğer devresi, asenkron motorlarda güç analizi, asenkron motorlarda tork, asenkron motor parametrelerinin hesaplanması için gerekli deneyler, asenkron motorlara yol verme ve asenkron motorlarda hız kontrolü bölüm başlıklarından oluşmuştur.
Douglas E. Comer Bilgisayar Ağları ve İnternet kitabı, oldukça geniş bir okuyucu hedef kitlesine sahiptir. Bu kitle içerisinde Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerde önlisans - lisans - lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler, sektörde bilgisayar bilimi alanında çalışan profesyoneller, ağ ve telekomünikasyon teknolojileri konusunda kendisini geliştirmeye çalışan, bu sektörde çalışmak isteyen ve bu amaçla CCNA (Cisco Certified Network Associate) vb. sertifikaları almayı hedefleyen kişiler ve bilgisayar teknolojilerini günlük işleri için kullanan amatörler yer almaktadır.
Bu kitap, ağ iletişiminin temel kavramlarından, İnternette sayısı her geçen gün artan güncel uygulamalara; farklı haberleşme teknolojilerinden ağ programlama tekniklerine kadar farklı yelpazedeki konuları gerek genel konseptleri gerekse teknik detayları ile açıklamaktadır. Ayrıca Nesnelerin İnterneti ve Bulut Bilişim gibi günlük hayatta sıkça kullanılan ancak çoğu kimse tarafından tam olarak anlamları bilinmeyen kavramları da ele almaktadır. Tüm bu özellikleri ile bu kitap, gerek derslerde gerekse iş hayatında yararlanılabilecek ve konu ile ilgili Türkçe kaynak eksiğini önemli ölçüde giderebilecek bir kitap niteliği taşımaktadır.
J. Glenn Brookshear - Dennis Brylow Bilgisayar Bilimine Giriş kitabı, gerek Bilgisayar Mühendisliği gerekse diğer mühendislik alanlarındaki öğrenciler ve alana ilgi duyan diğer okuyucular için Bilgisayar Bilimleri hakkında kapsamlı bir bakış kazandırmak için yazılmıştır.
Okuyuculara bilgisayar bilimlerine dair işlevsel bir anlayış kazandırmak amacıyla yazılan bu kitap, her bölüm ile ilgili olarak okuyucuların kendilerini deneyebilecekleri Sorular ve Alıştırmalar, Bölüm Tekrar Problemleri ve Sosyal Konular olmak üzere üç farklı kapsamda sorular içermektedir.
Orijinali J. Glenn Brookshear ve Dennis Brylow tarafından kaleme alınan ve on ikinci baskısı yapılan bu kitap, Bilgisayar Mühendisliğine Giriş, Bilgisayar Bilimlerine Giriş gibi mühendislik alanlarında okutulan temel bilgisayar derslerinde yararlanılabilecek önemli bir kaynaktır.
Faruk Ünsaçar - Ahmet Naci Çoklar CNC sektörü ve eğitim – öğretim kurumları için pratik bir kaynak teşkil edeceğini düşündüğümüz bu kitabın başvurulacak ilk çalışma olacağını düşünüyoruz.
Adnan Görür Çözümlü Örneklerle Mikrodalga Tekniği kitabı, mikrodalga teorisi ve tekniği alanındaki temel konuları kapsayan yardımcı ders kitabı niteliğinde hazırlanmıştır. Kitapta yer alan konular, elektrik-elektronik mühendisliği alanında eğitim almakta olan lisans düzeyindeki öğrencilere uygun tarzda sunulmaktadır. Öğrencilerin elektromanyetik alanlar ve dalgalar konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi oldukları varsayımıyla elektromanyetik teorinin çok kısa bir özetiyle başlanmıştır. İletim Hatları, Empedans Dönüşümü ve Empedans Uyumlama, Smith Diyagramı, Dikdörtgen ve Dairesel Dalga Kılavuzları, Mikrodalga Oyuk Rezonatörleri ve İki Kapılı Devre Analizi konuları; lisans öğrencilerinin anlama, kavrama ve uygulama yetenekleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Her bölümün sonunda yeterli sayıda ve çeşitlilikte olmak üzere kitapta toplam 120'den fazla çözümlü örnek verilmiştir.
Mustafa Ergin Şahin Bu kitap üniversitelerin çeşitli bölümlerinde ‘Devre Analizi’ ya da ‘Temel Elektrik ve Ölçme Bilgisi’ adı altında okutulan ders konularını ve buna ait deneyleri içermektedir. Bu kitapta devre analizi ve temel elektrik ölçme bilgilerini içeren ve iki dönemlik ders müfredatına uygun olarak hazırlanmış 20 adet deney bulunmaktadır. Deneylerden önce kısa konu anlatımları ve hazırlık soruları ile öğrencilerin konuyu araştırması ve deneye hazırlanması sağlanmıştır. Deneylerde kullanılan malzemeler piyasada uygun fiyata kolayca bulunabilen ve tüm laboratuvarlarda yer alan ortak malzemelerden seçilmiştir. Bu deneylerin kullanılan elemanlar ile laboratuvar ortamında düzgün çalıştığı test edilmiştir. Uygulamada yaşanabilecek aksaklıklar ve deneyler kurulurken dikkat edilecek önemli noktalar özellikle belirtilmiştir.
Bu kitap, aynı zamanda laboratuvar eksiği olan bölümlerde düşünülerek bilgisayar ortamında bu deneylerin benzetimleri yapılabilecek ve tekrarlanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu amaçla bu kitapta ‘Multisim’ benzetim programının nasıl kullanılacağı detaylıca anlatılmış ve deneylerle birleştirilmiştir. Deneylerde ve ölçme işlemlerinde kullanılacak osiloskop, sinyal jeneratörü, güç kaynağı ve avometre gibi cihazların kullanımları da öğrencilere pratiklik kazandırmak için detaylıca ele alınmıştır.
Kitaptaki deneyleri tam olarak gerçekleştiren kişi temel elektrik bilgisi, devre analizi, temel ölçme bilgisi ve ‘Multisim’ programını kullanma bilgi ve becerisini kazanır.
Halit Pastacı Bu kitap, 12 ayrı bölümden meydana gelmiştir. İlk olarak, dijital ölçme tekniklerinin temel karakteristikleri açıklanmış ve bu konu ile ilgili değişik örnekler verilmiştir. Frekansın ve zaman aralığının ölçülme prensipleri, dijital-analog ve analog-dijital dönüştürücülerinin prensip ve mimarileri, dijital voltmetrelerin ve mültimetrelerin iç yapıları, yer değişimi gibi elektriksel olmayan işaretlerin yüksek bir doğruluk ve rezolüsyon ile ölçülme yöntemleri, ölçme sistemlerindeki hataların otomatik olarak düzeltilme prensipleri ve algoritmaları ile “Modern Ölçme Teknikleri” başlığı altında çok sayıda örnek devre verilmiştir.
Kitaptaki konuları izleyebilmek için; elektrik devreleri, elektrik ve elektronik ölçmeleri, analog ve dijital elektronik konuları ile ilgili bilgilere sahip olmak gerekir.
Kitaptaki konular ve verilmiş örnekler sayesinde bu kitap; elektrik, elektronik, bilgisayar, mekatronik ve kontrol mühendisliğinde okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ve mühendislerin faydalanabileceği şekilde hazırlanmıştır.
Kolektif "Büyük savaş gezegene karşı yürütülüyor. Bu savaşın kökleri, ekolojik ve etik sınırlara, yani eşitsizliğin, açgözlülüğün ve tekelleşmenin sınırlarına saygı göstermeyen bir ekonomiye uzanıyor."

Vandana SHİVA bu sözleri, "Yeryüzüne Karşı Savaşı Sona Erdirme Vakti" isimli makalesinde söylüyor ve yeryüzüyle barış yapmanın etik ve ekolojik bir zorunluluk olduğunu ifade ediyordu.

Su ortak bir mülktür, çünkü tüm yaşamın ekolojik temelidir ve suyun adil paylaşımı topluluk üyeleri arasındaki iş birliğine bağlıdır. Su, ancak kaynakları yenilenebiliyorsa ve yenilenebilirlik sınırları içerisinde kullanılıyorsa yaşayabilir. Kalkınma felsefesi, topluluk denetimini devre dışı bırakıp onun yerine su çevrimini ihlal eden teknolojileri desteklediği zaman kıtlık kaçınılmaz olur.

Kapitalizmin sınır tanımayan kâr hırsı, doğayı kirleten yapısı ekolojik dengeleri bozmaktadır. Kapitalizmin insanı sömüren ve yoksullaştıran karakteri, çevre için de geçerlidir. Kâr etme adına, çevreyi de yoksullaştırmakta ve sömürmektedir.

İnsan yaşamının vazgeçilmezi olan su, günümüzde piyasa mantığı içinde metalaşan bir değer olarak görülmekte, bu durum su kaynaklarına vahşice saldırılmasına neden olmaktadır.

Artan çevre sorunları günümüzün en önemli sorunlarındandır. Enerji üretim ve dönüşüm sistemleri ise kirlilik ve diğer çevre sorunlarının oluşmasında önde gelmektedir. Özellikle fosil kaynaklardan enerji üretimi, atmosferde sera gazı oluşumunun artmasına, dolayısıyla kirlilik ve iklim değişikliğine yol açmaktadır. Bu nedenle, özellikle yenilenebilir, çevreci alternatif enerji kaynakları tercih edilmektedir.

Rüzgâr, güneş gibi kaynakların yanı sıra, özellikle küçük çaplı hidrolik kaynaklar da yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde değerlendirilmekteydi. Elektrik üretiminde hidrolik potansiyelin çevreye uyumlu, temiz, yenilenebilir, yüksek verimli, yakıt gideri olmayan, enerji fiyatlarında sigorta rolü üstlenen, uzun ömürlü, işletme gideri çok düşük dışa bağımlı olmayan yerli bir kaynak olduğunu söylemekteydik.

Ancak, hidroelektrik santrallere (HES) yönelik artan tepkiler, HES'lerin çevreye uyumlu olduğu fikrinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Tarihsel mirasın hiçe sayılması, santral inşaatı hafriyatlarının derelere akıtılması, derelerin susuz kalması, doğal yaşam alanlarının yok edilmesi gibi gerekçelerle HES'lere karşı tepkiler var; ülkemizin dört bir yanında HES'lere isyan var. Doğaya zarar verdiği gerekçesiyle HES karşıtı eylemlere yenileri ekleniyor.

Bir taraftan HES potansiyelinin değerlendirilmesi gerekliliği, diğer taraftan ciddi çevre sorunları söz konusudur.

Diğer bir deyişle; bir yanıyla, enerjide dışa bağımlılık, enerji güvenliği ya da krizi şeklinde ifade edilen artan enerji ihtiyaçlarımız; bir yanıyla da içinde yaşadığımız dünyanın geleceğini tehlikeye atan ekolojik kriz, yaşam alanlarımızın tahrip edilmesi ve artan çevre sorunlarımız.

HES konusuna santralin tipi, türbin yapısı, kurulu gücü, şebekeye bağlantı şekli gibi sadece mühendislik projesi temelinde değil; tüm boyutları ile yaklaşmak zorundayız. Tümüyle özel sektörün kâr hırsına terk edilerek piyasalaştırılan enerji sektörü içinde, sularımızın 49 yıllık anlaşmalarla devredilmesi ciddi ekolojik sosyal tahribat yaşanmasına sebep olmaktadır.

Bugüne kadar Elektrik Mühendisleri Odası, enerjide artan dışa bağımlılığa karşı yerli yenilenebilir enerjiye yönelmemiz gerektiğini söyledi, söylemeye devam ediyor. Her yıl belli bir düzeyde artmaya devam eden elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere, kaynak çeşitliliği içinde yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, enerji politikasının esası olmalıdır. Oysa ülkemiz enerji politikası yıllardır piyasa önceliklerine göre oluşturulmaktadır.

Özelleştirme uygulamalarının 1984 yılında başladığı enerji sektörü, 2001 yılında çıkarılan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile tamamen piyasanın kontrolüne girmiştir. Bu tarihten sonra, her şey şirketlerin insafına bırakılmış, enerji şirketlerin plansız ve denetimsiz azgın kâr hırslarına terk edilmiştir. Yüksek kârlılık vaat eden, tahsilat garantili hale getirilen elektrik piyasası, kâr arayışındaki sermaye grupları için cazip bir alan olmuştur.

2003 yılından itibaren uygulanan Su Kullanım Anlaşmaları ile tüm nehirlerimiz 49 yıllığına şirketlere devredilmektedir. HES'lere karşı mücadele eden kesimlerin ilk dikkat çektikleri nokta, bu santrallerle suyun ve su havzalarının ticarileştirildiği gerçeğidir. Yurttaşların bu sulara erişimi kısıtlanırken şirketler suyu kullanarak hızlı bir sermaye birikimine ulaşmaktadır.

Hidroelektrik santraller, havza bütünlüğünde yapılacak bilimin ve tekniğin ışığındaki bir planlamayla ve yöre insanlarının onayıyla geliştirilecek projeler olmalıdır. Oysa toplumsal sorumluluk ve planlamadan uzak, şirketlerin kârlılığı temelinde geliştirilen projeler; doğal ve tarihi güzellikler, insan yaşamı ve kültürel yapı için olumsuz etkiler barındırmaktadır.

Doğal kaynakları koruyan, ekolojik dengeyi sağlayan bir yenilenebilir enerji üretiminin mümkün olduğunu belirtmek durumundayız. Ancak, enerjiyi metalaştıran, yani özel sektörün kârlılık insafına bırakan enerji politikaları ile bunu gerçekleştiremeyiz.

Ülkemizin dört bir yanında HES faaliyetleri sürmektedir. 2000'e yaklaşan sayıda HES projesi bulunmaktadır. Bu projeler topoğrafik yapısının dik ve su potansiyelinin fazla olduğu Doğu Karadeniz'de yoğunlaşmıştır. Geziyi yaptığımız tarihlerde, su kullanım hakkı anlaşması çerçevesinde, Trabzon'da 135, Rize'de 84 ve Artvin'de 24 adet HES yapımı planlanmıştı.
1. GİRİŞ 9
2. TEKNİK GEZİ 13
3. SU VE ENERJİ 15
3.1 HES Yapısı 15
4. SU YAPILARINDA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI 19
4.1 Su Yapılarında Mühendislik Hidrolojisi 19
4.2 Su Yapılarında Mühendislik Jeolojisi 21
4.3 HES Yapılarının Mühendislik Açısından Kontrolü 22
4.4 Akarsularda Can Suyu 24
4.4.1 Islak Çevre Metodu 25
4.4.2 Tennant Metodu 25
4.4.3 Aylık Ortalama Debi 26
4.4.4 Ülkemizdeki Can Suyu Uygulamaları 27
4.4.5 Ekosistem Su İhtiyacının Hedef Türler için Kontrolü 27
4.5 Lisans İşlemleri 28
5. YERİNDE YAPILAN GÖZLEMLER 31
5.1 Genel Gözlemler 31
5.1.1 Üretime Geçmiş Olan Tesisler 31
5.1.2 İnşaat Halinde Olan Tesisler 32
5.2 Planlanan ve Gerçekleşen Üretim Miktarları 32
5.3 Bağlantı Sorunları 33
5.3.1 Dağıtım Şebekeleri Açısından Durum 33
5.3.2 İletim Şebekeleri Açısından Durum 34
5.4 Kullanılan Teknoloji 34
5.5 HES Şirketlerinin Çalışma İlkeleri 36
5.6 HES Şirketlerinin Üretim Dışındaki Gelirleri 37
5.6.1 Karbon Ticareti 378
5.6.2 Emre Amade Bedeli 37
5.6.3 Frekans Katılım Bedeli-Yük Alma ve Yük Atma Bedeli 37
6.HALKIN YAKLAŞIMI 39
6.1 Yöre Halkı İle Buluşmalar 39
6.2 İlk Tepkiler 39
6.3 Hukuksal Mücadele 40
6.4 HES Karşıtı Mücadeleler 40
7.SONUÇ VE ÖNERİLER 41
KAYNAKLAR 43
TEKNİK GEZİ GÖRSELLERİ
Mahmood NAHVI , Joseph A. EDMINISTER, Mc Grew Hill Schaum serisi kitapları; basit anlatımı, çok sayıda çözümlü problemi ve alıştırma soruları ile uzun yıllardır öğrenciler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağıdır. Schaum’s serisinde yer alan bu kitap; elektrik mühendisliği bölümünde, Devre Analizine Giriş derslerinde ya da diğer mühendislik bilimlerinde yardımcı kitap olarak kullanılabilir. Kitabın her bölümünde ilk olarak tanımlar yapılmakta, gerekli ilkeler, kuramlar ve açıklayıcı örnekler verilmektedir. Bunları çözülmüş problemler ve ek problemler izlemektedir. Problemler farklı zorluk derecesinde olup, bazıları, öğrencilerin temel ilkeleri daha doğru biçimde uygulayabilmelerini sağlamak amacıyla ince noktalar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ek problemler daha çok sayısal olup, öğrencinin pratik kazanmasını sağlamaya yöneliktir.
Kitap temel tanımlar, bağımlı kaynakları içeren devre elemanları, devre yasa ve kuramları, düğüm gerilimleri yöntemi ve çevre akımı yöntemi gibi analiz tekniklerinin ele alındığı birçok konuyu içermektedir.
Nariman A. Şerifoğlu Elektrik Makinaları kitabı iki cilt olarak düzenlenmiştir.
Birinci ciltte transformatörler ve asenkron motorlar incelenmektedir. Kitabın birinci bölümünde; bir fazlı ve üç fazlı transformatörler ele alınmış; transformatörün eş değer şeması, parametreleri, temel bağlantıları, çalışma karakteristikleri ve paralel çalışma koşulları verilmiştir. İkinci bölümde ise kısa devre ve faz motorlu üç fazlı asenkron makinalarının parametreleri, eş değer şemaları, çalışma karakteristikleri ile yol verme yöntemleri, anormal durumlarda davranışı ve özel çalışma durumları anlatılmıştır. Çalışmada bir fazlı asenkron motorlar ise ayrıca ele alınmıştır.
İkinci ciltte ise senkron makinalar ve doğru akım makinaları ele alınmıştır. Kitabın birinci bölümünde senkron makinaların uyarma sistemi; generatör, motor ve kompansatör çalışma durumlarında senkron makinanın parametreleri, vektör diyagramı, temel bağlantıları, çalışma karakteristikleri verilmiş; senkron generatörün paralel bağlanması, yüklenmesi, gerilimin ayarlanması, moment karakteristiği ve kararlılık koşulları incelenmiştir. Senkron motorun yol alma süreci, çalışma karakteristikleri, ayar karakteristiği ve senkron kompansatör çalışma durumu ele alınmış, özel senkron makinalar tanıtılmıştır. İkinci bölümde ise doğru akım makinalarının uyarma şekilleri, parametreleri, temel bağıntıları, çalışma karakteristikleri, yol verme ve hız ayarı yöntemleri, paralel çalışma koşulları, kayıpları ve verimi anlatılmış, özel doğru akım motorları tanıtılmıştır.
Her iki kitapta konularla ilgili çözümlü problemler ile çeşitli sorular verilmiştir.
Elektrik–elektronik bölümü öğrencileri ve enerji sektöründe çalışan mühendis ve teknisyenlere yararlı olacak bir kitaptır.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1
TRANSFORMATÖRLER

TRANSFORMATÖRÜN YAPISI VE ÇALIŞMA İLKESİ
TRANSFORMATÖRÜN TEMEL BAĞINTILARI VE PARAMETRELERİ
ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖR
TRANSFORMATÖRÜN ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ
DİĞER TRANSFORMATÖR TÜRLERİ
TRANSFORMATÖRÜN ÖZEL ÇALIŞMA DURUMLARI
ÖZEL TRANSFORMATÖRLER

BÖLÜM 2
ASENKRON MOTORLAR
ASENKRON MOTORUN YAPISI VE ÇALIŞMA İLKESİ
ASENKRON MOTORUN ELEKTROMANYETİK MOMENTİ ve ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ
ASENKRON MOTORUN PARAMETRELERİ VE
KARAKTERİSTİKLERİ
ASENKRON MOTORUN YOL ALMA ÖZELLİKLERİ
ASENKRON MOTORUN DEVİR SAYISININ AYARLANMASI
ASENKRON MOTORUN ANORMAL DURUMLARDA DAVRANIŞ
ASENKRON MAKİNANIN ÖZEL ÇALIŞMA DURUMLARI
BİR FAZLI ASENKRON MOTOR

Nariman A. Şerifoğlu Elektrik Makinaları kitabı iki cilt olarak düzenlenmiştir.
Birinci ciltte transformatörler ve asenkron motorlar incelenmektedir. Kitabın birinci bölümünde; bir fazlı ve üç fazlı transformatörler ele alınmış; transformatörün eş değer şeması, parametreleri, temel bağlantıları, çalışma karakteristikleri ve paralel çalışma koşulları verilmiştir. İkinci bölümde ise kısa devre ve faz motorlu üç fazlı asenkron makinalarının parametreleri, eş değer şemaları, çalışma karakteristikleri ile yol verme yöntemleri, anormal durumlarda davranışı ve özel çalışma durumları anlatılmıştır. Çalışmada bir fazlı asenkron motorlar ise ayrıca ele alınmıştır.
İkinci ciltte ise senkron makinalar ve doğru akım makinaları ele alınmıştır. Kitabın birinci bölümünde senkron makinaların uyarma sistemi; generatör, motor ve kompansatör çalışma durumlarında senkron makinanın parametreleri, vektör diyagramı, temel bağlantıları, çalışma karakteristikleri verilmiş; senkron generatörün paralel bağlanması, yüklenmesi, gerilimin ayarlanması, moment karakteristiği ve kararlılık koşulları incelenmiştir. Senkron motorun yol alma süreci, çalışma karakteristikleri, ayar karakteristiği ve senkron kompansatör çalışma durumu ele alınmış, özel senkron makinalar tanıtılmıştır. İkinci bölümde ise doğru akım makinalarının uyarma şekilleri, parametreleri, temel bağıntıları, çalışma karakteristikleri, yol verme ve hız ayarı yöntemleri, paralel çalışma koşulları, kayıpları ve verimi anlatılmış, özel doğru akım motorları tanıtılmıştır.
Her iki kitapta konularla ilgili çözümlü problemler ile çeşitli sorular verilmiştir.
Elektrik–elektronik bölümü öğrencileri ve enerji sektöründe çalışan mühendis ve teknisyenlere yararlı olacak bir kitaptır.

İÇİNDEKİLER


BÖLÜM 1

SENKRON MAKİNALARIN YAPISI VE ÇALIŞMA İLKESİ
SENKRON GENERATÖRÜN PARAMETRELERİ VE KARAKTERİSTİKLER
SENKRON GENERATÖRÜN MATEMATİKSEL MODELİ
ÖZEL SENKRON MAKİNALAR
BÖLÜM 2
DOĞRU AKIM MAKiNALARI
DOĞRU AKIM MAKiNASININ ÇALIÞMA ÖZELLiKLERi.
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERi
DOĞRU AKIM MOTORLARI
DOĞRU AKIM MAKİNASININ KAYIPLARI VE VERİMİ
ÖZEL DOĞRU AKIM MAKİNALARI

Charles B. Fleddermann, Martin D. Bradshaw Bu kitap; elektrik ve bilgisayar mühendisliği mesleğini seçmenin yaşamınızı nasıl etkileyeceğini bir yol haritası olarak göstermektedir. Elektrik elektronik mühendisliğine temel kavramlar düzeyinde giriş ile başlayan çalışma, Elektrik ve bilgisayar mühendislerinin uzmanlıkları, Elektriksel kavramlar ve elemanlar, Aktif elemanlar ve tümleşik devreler, Elektrik ve bilgisayar mühendisleri için mühendislik araçları, Mühendislik problemlerini çözme, Mühendislik tasarımı, Akademik yaşam becerileri ve Mühendislik kariyeriniz bölümleri ile meslek seçme ve yaşama etkilerini mühendislik düzeyinde açıklayarak anlatımını sonlandırmaktadır. Kitap, özellikle elektrik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerine yeni başlayan ya da başlayacak olanlar için kaynak olacak bir çalışmadır.
Günyaz Ablay Elektrik ve Elektronik, günümüz teknolojisinin yapıtaşı olup, ev aletlerinden bilgisayarlara, telefonlardan robotlara, otomobillerden uzay teknolojilerine kadar teknolojinin olduğu her yerde kullanılmaktadır. Teknoloji bu alanda ilerleyerek hayatı daha otonom hale getirecektir, yani sürücüsüz araçlardan tamamen robotların işlettiği fabrikalara doğru bir gidişat olması bu alanın önemini daha da artırmaktadır.
Bu kitap, mühendislik alanına ilgi duyanlar ve mühendislik eğitimine başlayanlar için mükemmel bir kaynaktır. Yine, elektrik ve elektronik alanında çok fazla tecrübesi olmayan kişiler için sağlam bir rehber kitaptır. Elektroniğin temel teorisi ve pratiği ile gerçek hayat örnekleri arasında bağlantı kurularak temel kavramlar işlenmiştir. Kitaptaki materyal ilk prensiplerden geliştirilmiş olup, kitap mevcut temel bilgiyi yeterince derinlemesine açıklayarak sağlam bir mühendislik altyapısı oluşturmakta ve elektrik ve elektroniğin anlaşılmasını ve kavranmasını kolaylaştırmaktadır.
Elektrik ve Elektronik kitabı, alanda ihtiyaç duyulan bilgi ve içeriği temel bilgiden daha karmaşık bilgiye doğru sistematik olarak işlemektedir. Kitabın içeriği; elektrik devre elemanları, devre çözümlemesi, transistörler, işlemsel yükselteçler, dijital sistemler, programlanabilir cihazlar, haberleşme sistemleri, elektro-mekanik sistemler, kontrol ve enstrümentasyon sistemleri, elektrik tesisatı ve Arduino uygulamaları gibi elektrik-elektroniğin birçok güncel yönünü kapsamaktadır.
Halit PASTACI “Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri” adlı bu kitap, daha önce Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde ve hâlen Haliç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde vermekte olduğum derslerin bilgi birikimi ve yaptırmış olduğum laboratuvarların deneyim ve tecrübeleri sonucunda ortaya çıkmıştır.
Kitaptaki bölümler birbirinden bağımsız olduğu için sıra ile baştan sona kadar takip edilmesine gerek yoktur. Bölümler arasında değişiklik yapılabilir. Elektrik ve elektronik ölçmelerinin temel özelliği ve verilmiş olan çeşitli örnekler sayesinde bu kitap; sanat okulu, meslek yüksekokulu ve üniversite seviyesindeki geniş bir öğrenci kitlesinin faydalanabileceği şekilde hazırlanmıştır.
Kitapta 13 bölüm bulunmaktadır. Bölümlerin bir kısmı, elektroteknik bilgisi ile izlenebildiği hâlde, bazı bölümleri izlemek için temel elektronik bilgisine ihtiyaç vardır. Dijital cihazların anlatıldığı 11. Bölüm ile bilgisayar kontrollü ölçü sistemlerinin anlatıldığı 13. Bölüm’ü izlemek için, bilgisayar ve lojik devre ile ilgili temel konuların bilinmesi gerekir.
Joseph Edminister, Mahmood Nahvi Schaum serisi kitapları; basit anlatımı, çok sayıda çözümlü problemi ve alıştırma soruları ile uzun yıllardır öğrenciler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olmuştur. Schaum's serisinden çıkan bu kitapta problem çözme tekniklerine ağırlık verilmiştir. Her bölümde, önce konular ve temel ilkeler, basitçe, anahtarlarıyla verilmiş, daha sonra birçok problem ayrıntılı olarak çözülmüş, bölüm sonlarına çok sayıda yanıtlı sorular eklenmiştir. Kitapta, matematik olabildiğince basit tutulmuş için soyut yaklaşımlardan uzak durulmaya çalışılmış, bunun yerine somut örnekler kullanılmıştır.
Yazarın deneyimleri sonucunda kavramayı kolaylaştırmak için çözüm aşamasında çok sayıda çizim ve grafikten yararlanılmıştır.


İÇİNDEKİLERBölüm 1 VEKTÖREL ANALİZ
Bölüm 2 COULOMB KUVVETLERİ VE ELEKTRİK ALAN ŞİDDETİ
Bölüm 3 ELEKTRİK AKISI VE GAUSS YASASI
Bölüm 4 DİVERJANS VE DİVERJANS TEOREMİ
Bölüm 5 ELEKTROSTATİK ALAN: İŞ, ENERJİ VE POTANSİYEL
Bölüm 6 AKIM, AKIM YOĞUNLUĞU VE İLETKENLER
Bölüm 7 KAPASİTE VE DİELEKTRİK MALZEMELER
Bölüm 8 LAPLACE DENKLEMİ
Bölüm 9 AMPERE YASASI VE MANYETİK ALAN
Bölüm 10 MANYETİK ALANLARDA KUVVETLER VE TORKLAR
Bölüm 11 ENDÜKTANS VE MANYETİK DEVRELER
Bölüm 12 DEPLASMAN AKIMI VE ENDÜKLENEN EMK
Bölüm 13 MAXWELL DENKLEMLERİ VE SINIR KOŞULLARI
Bölüm 14 ELEKTROMANYETİK DALGALAR
Bölüm 15 İLETİM HATLARI
Bölüm 16 DALGA KILAVUZLARI
Bölüm 17 ANTENLER
Cathleen Shamieh Bilgisayarın, televizyonun, telefonun ve diğer elektronik cihazların içinde neler olduğunu merak ettiniz mi? Elektronik dünyasının tadını almak için bu kitaptaki projeleri yapın. Işığı ve sesi kontrol eden devreleri bir araya getirmek için basit adımları takip edin!
Cep Feneri: LED'li cep lambasını kurun ve kılıfını yapın.
Ses Efekti: Farklı sesler çıkaran devreyi yapın.
Radyo: Ev yapımı radyonuz ile bölgenizdeki radyo istasyonlarını dinleyin.
Teknolojik Gereksinimler
Projeler için ihtiyacınız olacak malzemeler, hırdavatçılardan veya hobi dükkanlarından bulunabilir. Bu malzemeler, 9-volt pil, kablo, krokodil, anahtar, direnç, kapasitör, transistor, diyot ve entegre devredir. Malzemelerin tam listesi dummies.com'da bulabilirsiniz (detayları veren bağlantı için ön kapağın içine bakın).
Yavuz Ege, Hakan Çıtak Bu kitap, meslek yüksek okullarının Elektrik ve Elektronik programlarında, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik Bölümlerinde, Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde ve Eğitim Fakültelerinin Fizik Öğretmenliği bölümlerinde okutulan analog ve sayısal elektronik derslerine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.
Kitabın ilk bölümünde, analog devre elemanlarının çalışması fizik bilimiyle desteklenerek anlatılmıştır. Kitabın diğer bölümlerinde ise sayısal elektroniğin teori ve uygulamaları bir arada sunulmuştur. Kitap, özellikle analog-sayısal elektronik konularını şekillerle basit ve temel düzeyde ayrıntılı olarak sunmasıyla ön plana çıkmaktadır.
Halit PASTACI “Elektronik” adlı bu kitap, daha önce Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde ve halen Haliç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde vermekte olduğum derslerin bilgi birikimi ve yaptırmış olduğum laboratuvar deneyleri ve tecrübeleri sonucunda ortaya çıkmıştır.
Kitaptaki bölümler birbirine bağlı olduğu için sıra ile baştan sona kadar takip edilmesi gerekir. Gerek verilen sayısal örnekler ve gerekse eklenmiş olan deneyler sayesinde bu kitap; elektrik, elektronik, bilgisayar, mekatronik ve kontrol mühendisliğinde okuyan öğrencilerin faydalanabileceği şekilde hazırlanmıştır.
Halit Pastacı Elektronik Devreler” adlı bu kitap, daha önce Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde ve halen Haliç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde vermekte olduğun derslerin bilgi birikimi ve yaptırmış olduğum laboratuvarların deneyim ve tecrübeleri sonucunda ortaya çıkmıştır.
Bu kitap, daha önce Nobel Yayınevi tarafından yayınlanmış olan “Elektronik” adlı kitabımın bir devamıdır. Dolayısıyla, önce “Elektronik” adlı kitabımın izlenmesi gerekir.
Kitap iki temel kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım Elektronik Devreler (Analiz, Tasarım ve Problem) başlığı altında 10 ayrı bölüm şeklindedir. İkinci kısım ise Elektronik Devreler Laboratuarı (Deney-Rapor) olarak 10 ayrı deney şeklinde düzenlenmiştir.
Buradaki deneyler, “Elektronik” adlı kitabımdaki deneylerin devamı şeklinde daha ileri seviyedeki deneylerdir.
Gerek verilen sayısal örnekler ve gerekse eklenmiş olan deneyler sayesinde bu kitap; elektrik, elektronik, bilgisayar, mekatronik ve kontrol mühendisliğinde okuyan öğrencilerin faydalanabileceği şekilde hazırlanmıştır.
Kolektif SUNUŞ 5
GİRİŞ 7
İKTİDARIN ELEKTRONİK GÖZLERİ 11
DİNLEME VE İZLEME YÖNTEMLERİ 14
TRAFİK İZLEME 14
KONUM BELİRLEME 17
İÇERİK TAKİBİ 19
İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI VE İSTİSNASININ SINIRLARI 28
TCY'DE HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇLARI 34
İLETİŞİMİN DENETLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER 37
İLETİŞİMİN DENETLENMESİNDE GÖREVLİ BİRİMLER 42
NASIL VE NELER YAPILMALI? 49
SOSYOLOJİK AÇIDAN TEKNOLOJİ ODAĞINDA GÜNCEL SORUNLARIN YORUMLANMASI Prof. Dr. Aytül KASAPOĞLU- Araş. Gör. Yonca ODABAŞ 51
Mustafa Ergin Şahin Bu kitap, daha önce yazar tarafından yazılan Devre Analizi ve Ölçme Bilgisi Laboratuvarı Deneyleri adlı kitabın devamı ve tamamlayıcısı özelliğinde olup, bu alanda görülen eksiklik üzerine oldukça kapsamlı ve titiz bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Kitabımız üniversitelerin çeşitli bölümlerinde Elektronik ve Sayısal Elektronik adı altında okutulan ders konularını ve buna ait deneyleri içermektedir. Aynı zamanda Elektronik I-II ve Sayısal Elektronik konularını içeren iki dönemlik ders müfredatına uygun olarak hazırlanmış yirmi adet deney bulunmaktadır. Deneylerden önce kısa konu anlatımları ve hazırlık soruları ile öğrencilerin konuyu araştırması ve deneye hazırlanması sağlanmıştır. Deneylerde kullanılan malzemeler, piyasada uygun fiyata kolayca bulunabilen ve tüm laboratuvarlarda yer alan ortak malzemelerden seçilmiştir. Kullanılan elemanlar ile bu deneylerin laboratuvar ortamında düzgün çalıştığı test edilmiştir. Deneyler seçilirken ülkemizde ve dünyada en faydalı ve en yaygın deneyler ele alınmıştır ve güç elektroniği gibi ileri çalışmaların da alt yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Uygulamada yaşanabilecek aksaklıklar ve deneyler kurulurken dikkat edilecek önemli noktalar özellikle belirtilmiştir.
Son olarak laboratuvar eksiği olan bölümler düşünülerek bilgisayar ortamında bu deneylerin benzetimleri yapılabilecek ve tekrarlanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu amaçla bu kitapta “Multisim” benzetim programının nasıl kullanılacağı detaylıca anlatılmış ve deneylerle birleştirilmiştir. Tüm deneyleri tam olarak gerçekleştiren kişi, kapsamlı bir elektronik bilgisi, sayısal elektronik bilgisi ve Multisim programını kullanma bilgi ve becerisini kazanır.
Bahattin KARAGÖZOĞLU Mühendisler, işlevleri sırasında çeşitli fiziksel büyüklükleri görüntülemek, onlarla ilgili büyüklükleri ölçmek, değişimleri tespit edip yorumlamak zorundadırlar. Günümüzde bu işlemler için elektronik ölçme ve görüntüleme cihazları kullanılmaktadır. Elinizdeki kitap, mühendislikte yaygın kullanılan ölçme ve görüntüleme cihazlarının temel yapı taşlarını, kullanım alan ve sınırlamalarını, çalışma ilkelerini ve elde edilen ölçümleri belirleme ve değerlendirme yöntemlerini genel hatlarıyla göstermek amacı ile yazılmıştır.
Kitabı okuyup, rahat anlayabilmek için önkoşul olarak temel fizik ve elektrik devreleri bilgileri yeterlidir. Elektronik Mühendisliği öğrencileri, ikinci veya üçüncü sınıfta alacakları elektrik/elektronik ölçmeler ile ilgili derslerde, ders kitabı veya yardımcı kitap olarak kullanabilirler. Şüphesiz, elektronik ölçme ve görüntüleme her mühendislik dalını ilgilendiren bir konudur. Kitapta sunulan bilimsel malzeme yeterince kapsamlı olduğundan, diğer mühendislik dallarındaki öğrenciler ve uygulamada çalışan mühendisler de kitaptan geniş bir biçimde yararlanabilirler.
Kolektif 1 Giriş1

•1.1 Giriş 1

•1.2 EMİ ve EMC 3

•1.3 Girişim kaynakları 4

•1.4 Standartlara ilişkin ihtiyaç 7

•1.5 EMC - temel faktörler 8

•1.6 Elektromanyetik bozulmalar 9

•1.7 EMC test kategorileri 11

•1.8 Uyumluluk aralığı 12

•1.9 Yayılım, dayanıklılık ve uyumluluk 13

•1.10 EMl'nın nedenleri ve sonuçları 13

•1.11 Uyumluluk seviyeleri ve EMC mühendislik uygulaması 14 2 EM ilkeleri 17

•2.1 Giriş 17

•2.2 Kuplaj yolları: kaynaklar ve mağdurlar 17

•2.3 Kuplaj mekanizmaları 20

•2.4 Elektrik şebekesi vasıtasıyla kuplaj 24

•2.5 Elektromanyetik alanlar 24

•2.6 Rayleigh/Maxwell yakın/uzak alanları 25

•2.7 Kuplaj modları 27

•2.8 PCB'den havaya-yayılan yayılım 29 (diferansiyel mod)

•2.9 Kablodan havaya-yayılan yayılım (ortak mod) 30

•2.10 Kuplaj yolları (iletkenlik yoluyla yayılım) 31

•2.11 Havadan yayılan alan kuplajına karşı duyarlılık ' 32

•2.12 Transiyent kaynakları 33

•2.13 Otomotiv transiyentleri 34

•2.14 Besleme gerilimi fenomeni 35 3 EM ilkeleri-2 37

•3.1 Giriş 37 •3.2 DM/CM dönüşümü 37

•3.3 Ortak mod reddetme oranı (CMRR) 39

•3.4 EMC mühendisliğinde kullanılan birimler 39

•3.5 Spektrum kullanımı ve oluşan enterferans 41

•3.6 Fourier analizi 42 •3.7 Lojik grubu seçimi 44

•3.8 Yıldırım ve ESD bant genişliği 45 4 Ekranlı koruma 46

•4.1 Giriş 46

•4.2 Ekranlı koruma ve Murphy'nin kanunu 48

•4.3 LF manyetik ekranlama 49

•4.4 Açıklıklar ve SE-ekranlı koruma etkililiği 50

•4.5 Dalga kılavuzları 51

•4.6 Contalama ve sızdırmaz hale getirme 52

•4.7 Pano ekranları ve klavyeler 53

•4.8 Havalandırma ve ekranlı koruma 54

•4.9 PCB-seviyesinde ekranlı koruma 56

5 Toprak hattı bağlama 58

•5.1 Giriş 58

•5.2 Toprak ve güvenlik toprak hattı 59

•5.3 Toprak hattı bağlama ve frekans 62

•5.4 Toprak hattı döngüleri 63

•5.5 Toprak hattı empedansı 65

•5.6 Toprak hattı topolojileri 65

•5.7 Toprak hattı bağlanmasına ilişkin ana bilgiler 67

6 Kablolar ve konnektörler 71

•6.1 Giriş 71

•6.2 Kablolar 71

•6.3 Kablo parametreleri ve anlamları 73

•6.4 Kablo tipleri ve frekans 74

•6.5 Kablo güzergahı ve ekranlı kablo 75

•6.6 Ekranlama tipleri 79

•6.7 Ekranlı ve ekransız konnektörler 80

•6.8 İletim hatları 82

•6.9 Alana yayılan radyasyona kablo kuplajı 84

•6.10 Referanslar 85 7 Devreler ve Bileşenler 86

•7.1 Giriş 86

•7.2 Pasif bileşenlerdeki parazit 87

•7.3 Saat besleme 88

•7.4 Lojik grubunun seçilmesi 89

•7.5 Tasarım ve bileşen seçimi 90

•7.6 Analog dayanıklılık ve demodülasyon 91

8 Koruma ve filtreleme 96

•8.1 Giriş 96

•8.2 Filtre tipleri ve çalışma 97

•8.3 Yumuşak ferritler 99

•8.4 Temel kurallar 100

•8.5 Filtre özellikleri 101

•8.6 Empedans uyumlandırma 102

•8.7 Filtreleme hassasiyeti ve filtre topraklama 104

•8.8 Filtreler ve ekranlı koruma 106

•8.9 SPD - Ani darbe koruma cihazları 107

•8.10 Ani darbe koruması ve veri bütünlüğü 108

•8.11 Ani darbe koruma beyan değerleri 109

•8.12 Ani darbe koruma sigorta bağlantıları 111

•8.13 SPD'lerin konumlandırılması 112

•8.14 Elektrostatik deşarj 113

•8.15 Yüzeysel kaçak hattı uzunluğu ve 115 yalıtma aralığı

•8.16 Ekranlı koruma 116

•8.17 Sinyal hattının korunması 118 9 Mühendislik Ölçümleri 120

•9.1 Giriş 120 •9.2 Tezgah ve test lâboratuvarı 120

•9.3 Ortak mod gürültüsünün belirlenmesi 122

•9.4 Alan propları 124

•9.5 Ortak mod ve diferansiyel mod akımlar 127

10 Güç Kaynakları 128

•10.1 Giriş 128

•10.2 Gürültü üreteçleri olarak PSU'lar 128

•10.3 Gürültü üreteci olarak 130 anahtarlamalı modlu PSU

•10.4 Kuplaj yolları, iletkenlik yoluyla yayılım 130

•10.5 Güç kaynakları 132

•10.6 SMPS'deki bileşen parazitleri 132

•10.7 Diyotların etkileri 133

•10.8 İndüktörlerle sağlanan iyileşme 133

•10.9 Şebeke filtresi 134

•10.10 PSU tehditleri 136

11 PCB Tasarımı ve Şeması 137

•11.1 Giriş 137

•11.2 EMC Mühendislik uygulama seviyeleri 138

•11.3 PCB tasarım hedefleri 139

•11.4 Diferansiyel mod kuplaj 139

•11.5 Ortak mod kuplaj 141

•11.6 Elektriksel ve fiziksel parametreler 142

•11.7 Kart şeması 143

•11.8 Bileşen ve yol şeması 143

•11.9 Kontrol altındaki bölgeler ve dış ortam 144

•11.10 Referans düzlemler 146

•11.11 Ekran düzlemi etkisi 147

•11.12 Düzlem bütünlüğünün sağlanması 148 ve ızgaralı toprak hattı

•11.13 Kart katmanlama 150

•11.14 Katman yığma 151

•11.15 Kartın toprak hattı bağlantısı 154

•11.16 0 V - Şase bağlantısı 157

•11.17 Dekuplaj kapasitörleri 157

•11.18 PCB'lerdeki iletim hatları 160

•11.19 İletim hattının sonlandırılması 162

•11.20 Çoklu kartlar ve arka düzlemler 163

•11.21 Gürültülü ve sessiz bölgeler arasında ara yüzün kurulması 164

12 EMC mühendislik yönetimi 165

•12.1 Giriş 165

•12.2 EMC kontrolü niçin gereklidir? 165

•12.3 Bekle! ve geç kal! 167

•12.4 EMC yönetimi 167

•12.5 Uyumluluk seviyeleri 170

•12.6 EMC'ninömrü 171

•12.7 Ömür akış çizeneği 173

•12.8 EMC kavramı 173

•12.9 Ne kadar çalışma gereklidir? 174

•12.10 Çalışmaların koordine edilmesi 174

•12.11 Tasarım uygulamaları 175

•12.12 EMC mühendislik uygulaması 175

•12.13 Proje yönetimi 176

•12.14 Kontrol planına ilişkin ihtiyaç 177

•12.15 Test planları 177

•12.16 Test raporları (dayanıklılık) 180

•12.17 Birimlerin test edilmesi ve kalibrasyonu 181

•12.18 Üretimde EMC'nin sağlanması 181

13 Sonuç 184

13.1 Giriş 184

13.2 EMC kuralları 186

Kılavuzlar: 187

EMC/EMİ Toprak hattı, Ekranlama ve PCB EMC/EMİ Uygulama Örnekleri 196

Sözlük/Dizin 211
Salman Kurtulan Kitap yazarın; İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Bölümünde Endüstriyel Kumanda Sistemleri ve Endüstriyel Otomasyon konularında verdiği derslerin derlenmesi, endüstriyel otomasyon eğitimi etkinlikleri sürecindeki katılımcıların istek, öneri ve eleştirilerinin değerlendirilmesi ile ortaya çıkmış bir çalışmadır. Kitap; Kumanda Devreleri, Simatic S7-200 Kontrol Birimi, Temel Kumanda Uygulamaları, Tasarım ve Gerçekleme, Program Denetim İşlemleri, Sayısal İşlemler, Gerçek Zaman İşlemleri, Kesmeli Çalışma ve Sorular başlıkları altında dokuz bölümden oluşmaktadır. Kitapta bir kumanda sisteminin tasarımına ilişkin elde edilen matematiksel ifadelerin standart (IEC 61131) PLC dilleri (LAD, FBD gibi) kullanılarak Simatic S7-200 ailesi PLC ile nasıl gerçekleştirildiği gösterilmiştir. Ancak, elde edilen mantık fonksiyonlarının standart PLC dillerindeki ifadesi aynı olduğundan tüm standart PLC dilleri ile programlanabilen diğer firmaların PLC modelleri için de geçerlidir. Kitaptaki birçok örnek basit düzenlemelerle diğer PLC modellerine kolayca uyarlanır ve uygulanabilir.
A. Nariman ŞERİFOĞLU Enerji sistemlerinde geçit süreçleri adlı bu kitap 2 cilt hâlinde düzenlenmiştir.
Birinci ciltte, kısa devre ve faz iletkenlerin kopması gibi durumlarda sistemden meydana gelen elektromanyetik geçit süreçleri ele alınmıştır. Enerji sistemlerinde, elektrik santrallerinin iç tüketim sistemlerinde, orta ve alçak gerilim dağıtım şebekelerinde meydana gelen kısa devre olayına ilişkin hesaplamalarda kullanılan pratik yöntemler tanıtılmıştır. Simetrik olmayan kısa devre ve faz iletkenlerinin kopması sonucu oluşabilecek çalışma durumları incelenmiş, kısa devre akımlarının sınırlandırılması ve yüksek gerilim koruma cihazlarının seçilmesi ile ilgili yöntemler verilmiştir.
İkinci ciltte, enerji sistemlerindeki elektro mekanik geçit süreçleri incelenmiş, statik ve dinamik kararlılık analizinin genel hesap yöntemleri anlatılmış, kararlılık analizinde kullanılan matematiksel kriterler açıklanmıştır. Tek makineli ve çok makineli enerji sistemi modelinde statik kararlılık analizi yapılmış, çeşitli faktörlerin statik kararlılığa etkisi incelenmiştir. En sade sistem modelinde dinamik kararlılık analizi yapılarak senkronizasyon süreçleri verilmiştir. Uyarma akımı otomatik regülatörünün statik ve dinamik kararlılığa etkisi incelenerek, ayar parametrelerinin seçilmesi metotları tartışılmıştır. Asenkron motorun, senkron motorun, motorlar grubunun ve düğüm yükünün statik kararlılık analizinde kullanılan çeşitli pratik kriterler verilmiştir. Asenkron motorun, senkron motorun, motorlar grubunun yol alma ve tekrar yol alma süreçleri ve bu süreç sırasında elektrik şebekesine etkileri incelenmiştir."
A.Neriman Şerifoğlu - Didem Erdoğan Bu kitapta; Enerji sistemlerindeki elektromekanik geçit süreleri incelenmiş, statik ve dinamik kararlılık analizinin genel hesap yöntemleri anlatılmış, kararlılık analizinde kullanılan matematiksel kriterler açıklanmıştır. Tek makinalı ve çok makinalı enerji sistemi modelinde statik kararlılık analizi yapılarak senkronizasyonun kaybı, asenkron gidiş ve tekrar senkronizasyon süreçleri verilmiştir. Asenkron motorun, senkron motorun, motorlar grubunun ve düğüm yükünün statik kararlılık analizinde kullanılan çeşitli pratik kriterler verilmiştir. Bunun yanında bu motor gruplarının yol alma ve tekrar yol alma süreçleri ve bu süreç sırasında elektrik şebekesine etkileri incelenmiştir. Çalışma elektrik elektronik mühendisliği bölümü öğrencileri ve enerji sektöründe hizmet veren çalışanlara faydalı olacak niteliktedir.
Bahadır KARASULU Yapay zekâ, insan zekâsına makineler üzerinden insana benzer bir biçimde düşünecek ve davranacak şekilde öykünmeyi hedeflemektedir.
Bu kavram, literatürde "zeki makinelerin oluşturulması için bilim ve mühendislik" olarak ifade edilmiştir. Hesaplamalı zekâ ise yapay zekâ'nın farklılaşmış bir halidir ve yapay sinir hücreleri, bulanık sistemler, evrimsel hesaplama ve bunların sinerjik kombinasyonları gibi eniyileme teknikleri ile sezgisel algoritmaların kombinasyonunu temel almaktadır. Temelde yukarıda anılan hesapsal araçları belirli bir sinerji oluşturmak için bir araya getirmeye çabalayan yaklaşımlar literatürde bolca mevcuttur. Esnek hesaplama aslında gitgide daha çok rağbet gören bu sinerjik yaklaşımın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Gerçek hayat problemlerine alternatif çözümler üretmek adına bu sinerjinin tesis edilmesini kendine ana uğraş konusu olarak edinmiştir. Karmaşık problemlerin çözülebilmesi ve karar verme gibi konularda hem birçok farklı bileşenden oluşan melez sistemlerin tasarlanması hem de her melez sistemin evrensel olarak her problem çeşidini çözemeyeceği gerçeğinin göz önüne alınması gerekir.
Kitap kapsayıcı ve sistematik bir literatür incelemesi sunmasının yanı sıra, ilgili konularda lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ve melez zeki sistemler alanına yeni giriş yapan araştırmacıların çeşitli düzeylerde faydalanabileceği algoritmik yaklaşımları, teknikleri, çeşitli örnek durum ve çalışmaları da içermektedir. Kitap genelden özele gidilmesi formasyonunu takip ettiği için öncelikle yapay zekâ, hesaplamalı zekâ, esnek hesaplama konularının detaylarına değinerek gerekli bilimsel altyapıyı oluşturmakta, daha sonra melez zeki sistemlerin sistematik olarak sınıflandırılmasına geçmektedir. Bu sınıflandırma uygun örnekler ile desteklenerek okuyucuya genel bir perspektiften konuya bakma imkânı sağlanılması düşünülmüştür. Bu kitap okuyucuya temel düzeyde bilgi kazandırmayı hedeflemektedir. Kitapta bahsi geçen çeşitli teknik ve yöntemlerin verilen duruma uygun bir örnek teşkil edeceği düşünülenleri için kaba kod (pseudo-code) örneklere de kitapta yer verilmiştir.
Kitabın yazarı, Bahadır Karasulu, Kocaeli Üniversitesi Fizik Bölümünden 2003 yılında Lisansını, Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2006 yılında Yüksek Lisansını ve Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2010 yılında Doktorasını almıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 2011 yılında Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış, 2015 yılında Doçent ünvanı almıştır. Yazar, Springer Verlag Yayınevi tarafından 2013 yılında yayımlanan "Performance Evaluation Software: Moving Object Detection and Tracking in Videos" isimli kitabın yazarlarından birisidir. Yazarın, yapay zekâ, eniyileme, esnek hesaplama, görüntü işleme, video işleme ve benzetim bilim alanlarında bir çok uluslararası ve ulusal yayını çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmıştır.
Mustafa Kemal Sarı Bölüm I
Genel İzahat 1
1.0 Kısa Tarihçe 3
2.0 Patlayıcı Ortam Nedir 5
3.0 Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması Tehlikeli Bölge Veya Zon Tanımlamaları 14
Bölüm II
Hukuki Dayanak Atex Ve Iecex 47
4.0 Patlayıcı Ortamlar Üzerine Son Gelişmeler 49
Bölüm III
Koruma Tipleri 85
5.0 Patlamaya Karşı Alınan Değişik Tedbirler Ve Koruma Tipleri 87
Bölüm IV
Kendinden Emniyetlilik Öz Güvenlik, İçsel Güvenlik 155
6.00 Kendinden Emniyetlilik 157
Bölüm V
Uygulama Örnekleri 293
7.00. Önemli Elektrik Aletlerinde Uygulanan Koruma Yöntemleri 295
8.00 Tehlikeli Bölge Tanımlama Örnekleri 329
Ekler 349
Ek 01: Yanıcı Parlayıcı Ve Patlayıcı Maddelerin Özellikleri 385
Ek 02: Amerikan Uygulamaları Özeti 394
Ek 03: Patlayıcı Ortamlarla İlgili Standartlar 397
Ek 04: Test Laboratuvarları, Onanmış Kuruluşlar Yetkili Sertifika Otoriteleri 403
Ek 05: Hidrojen Gazı Patlama Eğrisi 406
Ek 06: En Büyük Deneysel Açıklıklar Mesg Mıxımum Experımental Safe Gaps 407
Ek 07: Dırectıve 94/9 408
Ek 08: Atex 137 Dırectıve 99/9 438
Serkan Dereli Bu kitap, günümüzde gerçek zamanlı çalışan otomasyon veya elektronik sistemleri tasarlamak için kullanılan ve son zamanlarda yeni teknoloji gömülü sistem mimarisi olarak anılan FPGA aygıtlarının VHDL tasarım dili ile programlanmasını ele almaktadır. Bunun için programlama ara yüzü olarak gerçekleştirilen tasarımı hem sentezleme hem de simülasyon ekranında test etme becerisine sahip olan Xilinx Vivado IDE yazılımı tercih edilmiştir.
Sayısal tasarım mantığının gömülü sistemlere dönüşümüne odaklanan bu kitap başından sonuna kadar takip edildiğinde bu konudaki gelişim gözle görülür şekilde ortaya çıkacaktır. Özellikle FPGA aygıtı ile gerçekleştirilen uygulamaların video şeklinde çalışır şekillerine, kodlama kenarına konan kare kod ile ulaşılabilmektedir. Bu sayede ortaya konan tasarımın ne şekilde çalışması gerektiğine kolaylıkla odaklanılmaktadır.
Bu haliyle akademi dünyasında mühendislik ve teknoloji fakültelerinin Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinde gerek lisans ve gerekse de yüksek lisans eğitimlerinde ders kitabı olarak kullanılabilecek bir kaynak olarak kullanılabilecektir.
Kitabın öne çıkmasını sağlayan özel konular genel hatlarıyla şu şekildedir:
• IEEE-754 kayan noktalı sayı formatı
• LFSR tekniği ve sözde rasgele sayı üreteci
• PWM tekniği ve uygulamaları
• CORDIC IP ile trigonometrik hesaplamalar
• Floating IP ile ondalık sayı aritmetiği
• UART haberleşme protokolü tasarımı
• Xilinx Nexys 4 DDR kart uygulamaları
• 50+ VHDL tasarım örnekleri
• Xilinx Vivado tasarım arabirimi
Osman Nuri Uçan, A. Muhittin Albora, Onur Osman Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle görüntü işleme artık çok daha hızlı olabilmekte ve bundan dolayı da birçok uygulama alanı bulabilmektedir. Bu kitapta geleneksel iki boyutlu filtreler dışında yapay sinir ağları, rasgele sinir ağları, zorlamalı yapay sinir ağları, hücresel yapay sinir ağları, hücresel rasgele yapay sinir ağları, dalgacık dönüşümü, dalgacık hücresel yapay sinir ağları, Markov rasgele alan süzgeçleri, iteratif hücresel resim işleme algoritması, yönlendirme süzgeçleri, genetik algoritma ve görüntü iletimi gibi son derece güncel konular anlatılmaktadır. Bu yöntemler çeşitli sentetik verilere ve gerçek problemlere uygulanmış olup sonuçlar ve yöntemlerin performansları bu kitapta değerlendirilmiştir. Çalışma; mühendislik fakültelerinde elektrik elektronik, bilgisayar, bilişim mühendisliği ile jeofizik bölümlerinde verilen İşaret ve Görüntü İşleme dersinde kaynak kitap eksikliğini gidermek ve genç bilim adamlarını güncel konularla ilgilenmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Muhammad H. Rashid İlk yayımlandığı tarihten beri Güç Elektroniği derslerini alan öğrencilerin ve bu alanda çalışan mühendislerin en önemli kaynaklarından biri olan bu kitap, güç elektroniği alanının tüm temel konularını ayrıntılı olarak ele almaktadır. Güç elektroniğinin temel ilkeleri, güç dönüştürücü devreler ve bu devrelerde kullanılan yarıiletken elemanlar anlaşılır bir dille sunulmaktadır. Hızla yaygınlaşan güç elektroniği uygulamaları hakkında kapsamlı bilgi verilmektedir. Güç elektroniğinin; anahtarlamalı güç kaynakları, kesintisiz güç kaynakları, motor sürücüleri gibi klasik uygulamaları yanında özellikle güç sistemlerine ve yenilenebilir enerji sistemlerine yönelik uygulamalarının anlatıldığı bölümler, hem öğrenciler hem de mühendisler için son derece yararlı bilgiler içermektedir. İçerdiği çok sayıda örnek problemler, gözden geçirme soruları ve sonuçları verilen problemlerle kitabın dördüncü basımı da güç elektroniği öğrencilerinin ve mühendislerinin her an için elinde bulundurabilecekleri bir kitap olmaya adaydır.
Thomas Ackermann 1 Giriş 1
2 Rüzgar gücünün tarihsel gelişimi ve mevcut durumu 5
3 Güç Sistemlerindeki Rüzgar Gücü: Giriş 26
4 Rüzgar Türbinleri için Jeneratörler ve Güç Elektroniği 53
5 Rüzgar Türbinleri için Güç Kalite Standartları 79
6 Güç Kalite Ölçümleri 96
7 Rüzgar Çiftliklerinin Güç Sistemlerine Bağlanmasına ilişkin Teknik Düzenlemeler 114
8 Rüzgar Gücüne ilişkin Güç Sistemi Şartları 141
9 Rüzgar Gücünün Değeri 166
10 Danimarka Güç Sisteminde Rüzgar Gücü 193
11 Alman Güç Sisteminde Rüzgar Gücü: Kaynağın Kalitesinin Sağlanmasında Mevcut Durum ve Gelecekteki Sorunlar 227
12 Kaliforniya'daki ve ABD'nin Orta Batısındaki Zayıf Şebekelerdeki Rüzgar Gücü 250
13 İsveç Adası Gotland'daki Rüzgar Gücü 276
14 Rüzgar Gücüyle Yalıtımlı Sistemler 291
15 Hindistan'daki Zayıf Güç Şebekelerindeki Rüzgar Çiftlikleri 323
16 Rüzgar Gücü ve Güç Kalitesine ilişkin Pratik Tecrübeler 342
17 Alman ve Danimarka Şebekeleri için Rüzgar Gücü Tahmini 358
18 Güç Sistemlerinde Rüzgar Gücünün Ekonomik Yönleri 376
19 Rüzgar Gücü ve Gerilim Kontrolü 405
20 Sınırlı İletim Kapasitesine sahip Bölgelerdeki Rüzgar Gücü 425
21 Dağıtım Sistemlerinin Aktif Yönetiminin Faydaları 451
22 Denizden Az Uzaktaki Rüzgar Çiftlikleri için İletim Sistemleri 468
23 Rüzgar Gücü Üretimini Aktarma ve Dengeleme Aracı olarak Hidrojen495
24 Rüzgar Türbinlerinin Modellemesine Giriş 514
25 Rüzgar Türbinlerinin İndirgenmiş-derecedeki Modellemesi 543
26 Çift-beslemeli İndüksiyon Jeneratörlerinin Yüksek-dereceli Modelleri 574
27 Dinamik Rüzgar Türbini Modellerinin Tam-ölçekli Doğrulanması 591
28 Rüzgar Gücünün Güç Sistemi Dinamikleri üzerindeki Etkileri 616
29 Büyük Rüzgar Çiftliklerinin Toplam Modellemesi ve Kısa-dönemli Gerilim Stabilitesi 639
J. Duncan Glover, Mulukutla S. Sarma, Thomas J. Overbye Bu kitap Güç Sistem Analiz ve Tasarım metotlarını temel kavramlarla beraber derinleştirerek vermektedir. Sistem analiz konularında matematiksel tekniklere gerekli önem verilmiş ve fiziksel kavramlar üzerinde belirgin bir şekilde durulmuştur. Bilgisayar uygulamaları ve örnek problemlerle ilgili teorinin okuyucu tarafından anlaşılması sağlanmış, teori ve modelleme temel düzeyden ele alınarak yeni ve karmaşık durumlar için geliştirilmiştir.
Ayrıca, bölümler arasında Güç Sistem Koruması ile ilgili temel kavramlar ve güncel koruma uygulamaları yer almış ve Güç Dağıtımı güncel uygulamalarla ayrı bir bölümde incelenmiştir.
Bu kitap Güç Sistem Analizi alanında lisans, yüksek lisans öğrencilerine ve öğretim elemanlarına faydalı bir kaynak olacaktır.
Oğuz Bayat, Volkan Sevindik Teknolojinin günümüzde sahip olunabilecek en önemli evrensel güç olduğu herkes tarafından kabul edilmiştir. Gelecek nesilleri yine değişen/dönüşen teknolojinin şekillendireceği konusunda tüm insanlar aynı fikirdedir. Ülkemizde ise, yerli ve milli teknolojinin en önemli gündem konusu olduğu yılları yaşamaktayız.
“4G, 4.5G, 5G haberleşme teknolojileri ve ötesi nedir?” diye kime sorarsanız sorun, genel cümleler kurarak veya değişik pazarlama terimleri ile tarif etmeye çalışacaktır. İşte bu kitapta; konunun aslında çok daha teknik, önemli ve devrimsel nitelikte bir teknoloji olduğunu, 4.5G haberleşme network mimarisinin detaylarını anlatarak, okurlarımızla paylaştık. Kitabımızda; dünya standartlarına bakılarak teknolojinin geliştirildiğini ve bilim adamlarının kavramsal, simülasyon tabanlı çalışmaları/patentleri ile ortaya koyduğu gelişmeleri, firmalardan oluşan konsorsiyumlar ile haberleşme standartlarına nasıl dönüştürdüğüne değindik.
Amerika ve Türkiye'de önde gelen teknoloji şirketlerinde teknoloji, standart ve patent geliştirme süreçlerinde çalışmış, araştırma geliştirme süreçleri sonucunda geliştirilen yazılımları hem ABD'de hem de ülkemizde sahaya entegre edebilme tecrübesi edinmiş kişiler olarak, yeni nesil haberleşme teknolojisi mimarisini anlaşılabilir bir dil ile ifade etmeye çalıştık. Tüm haberleşme standart dokümanlarının İngilizce olması ve fazlası ile teknik terimler içermesi sebebi ile, ülkemizde daha kolay anlaşılması/paylaşılması için Türkçe dilinde ve standartlara atıf yaparak, en temel kavramlar ile açıklayıp, ülkemiz bilgi kazanımlarını arttırmayı hedefliyoruz.
Osman N. Uçan - Onur Osman Haberleşme Teorisi ve Mühendislik Uygulamalar kitabında geleneksel kodlama yöntemlerinin yanında son yıllarda geliştirilen turbo kodlama, çok seviyeli turbo kodlama, turbo kafes kodlamalı modülasyon ve düşük yoğunluklu parite kontrol kodları gibi yöntemler açıklanmıştır. Aynı zamanda haberleşme sistemlerindeki dik genlik modülasyonu ve faz kaydırmalı anahtarlama gibi modülasyon yöntemleri ile zaman bölmeli çoklu erişim, frekans bölmeli çoklu erişim ve kod bölmeli çoklu erişim gibi çoğullama yöntemleri kullanılmıştır. Kitapta çeşitli kanal modelleri tanımlanmış ve kodlama yöntemlerinin bu kanallardaki başarımları verilmiştir. Kanal bozulmaları için kanal dengeleyiciler geliştirilmiş ve başarıma olan etkileri gösterilmiştir. Kitabın sonunda görüntü iletimi için görüntünün sıkıştırılması ve turbo kodlama ile gönderilmesi anlatılmıştır.
Beycan İbrahimoğlu

Günümüzde evimizin başköşesinde yer almakta olan bazı teknolojiler biz istesek de istememekte zamanla kendi yerini daha gelişmiş modern teknolojilere terk etmek zorunda kalmaktadır. Bir zamanlar her evde bulunan radyo başköşeyi televizyona, fanlar ise klimalara terk etmiş durumdadır. Yakın gelecekte ise dünyamızın birinci problemi olan enerji alanında yeni bir teknoloji evimizin başköşesine yerleşecektir. Bu teknoloji evimizin tüm elektrik enerjisini, sıcak suyunu, hidrojen ve oksijenle ve aynı zamanda ucuz bir maliyetle üretmeyi vaat etmektedir. XXI yüzyıl, temiz enerjiler veya hidrojen yüzyılı olarak tarihe geçecektir. Tabii ki, hidrojenin yakıt olarak kullanılması için tamamen farklı teknolojilere ihtiyaç duyulacaktır. Son yıllarda enerji kaynağı olarak, çok hızlı bir gelişme gösteren HİDROJEN ve teknoloji olarak da "YAKIT PİLLERİ" Sizlere takdim edilmiş bu kitabın amacıdır. Kitap enerji dalında ilgili uzmanlar, örgenci ve araştırmacılar dikkate alınarak yazılmıştır.

Jon Duckett Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu olan CERN çalışanı bilim insanı Tim Berners-Lee’nin 1990 yılında web dokümanı işaretleme dilini, yani HTML’yi, geliştirmesi ve hemen bir yıl sonra 1991’de aynı organizasyonunun WWW’yu kamuoyuna açıklaması ile halk arasında internet diye bilinen, dünya çapında birbirine bağlı bilgisayar ağları üzerinden iletişim başlamış oldu. Bugün, gelişmiş ülkelerde neredeyse ülke nüfusunun tamamı, tüm dünya nüfusunun ise yarısına yakını rahatlıkla internete erişebiliyor. Bu erişim sayesinde dünya artık ufak bir köy hâline dönüşmekte, yani, isteyen herkes dünyanın diğer bir ucuna sanal ortamında rahatlıkla erişebilmektedir. Bunun sonucu olarak da her dünya vatandaşına erişebilme ve iletişime geçme imkânı oluştu. Bu durum özellikle, ticaret dünyası için inanılmaz fırsatlar doğurmuş durumdadır. 2017 yılı itibariyle 2,17 trilyon ABD doları civarında olan e-ticaret hacminin 2018 yılı itibariyle 2,49 trilyon ABD dolarına çıkması bekleniyor.
Yalnızca bir örneğini verdiğimiz bu internete bağlılık durumunun, hayatımızın artık ayrılmaz bir parçası hâline geldiği, sayısız iş fırsatı doğurduğu ve çok sayıda yeni mesleğin ortaya çıkmasına neden olduğu artık aşikâr ve bu durumun artarak devam edeceği de kesin. Tüm bunlar ise basit bir web sayfası ile mümkün.
Web sayfası geliştirme dili olan HTML ve daha iyi bir sayfa tasarımı, sayısız renk seçimi ve yönetebilme kolaylığı sağlayan CSS, bu kitabın temel konularını içermektedir.
Bahadır Başyiğit Radyo dalgaları ile yapılan ilk iletişimden günümüze kadar geçen sürede mobil haberleşme inanılmaz aşamalar kaydederek bizler için artık vazgeçilemez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Gün geçtikçe mobil kullanıcı sayısı ve beklentileri artmaktadır. Kullanıcıların farklı dönemlerdeki farklı ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişime göre şekillenen mobil haberleşme sistemleri değişmektedir. Günümüzde veri ve ses aktarımında LTE (2600 MHz) olarak bilinen 4.5G teknolojisi kullanılmasına rağmen, 900 MHz, 1800 MHz ve 2100 MHz frekans bölgeleri hem daha fazla kapsama alanı hem de çok yollu zayıflamalara karşı daha dirençli olması nedeniyle mobil operatörler tarafından ses iletiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Mobil haberleşmenin temeli olan GSM çalışma ilkelerinin anlatıldığı bu kitapta, bu teknolojinin içerdiği alt birimler ve sistemler tanıtıldıktan sonra ağ planlama çalışması ile içerik zenginleştirilmiştir. Gerek sektörde çalışan RF planlama mühendislerine gerekse de bu alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara faydalı bu çalışmanın dikkatli ve neden-sonuç ilişkisi göz ardı edilerek incelenmesi önemlidir. Bunun yanı sıra hücresel haberleşmenin temeli olan GSM çalışma prensipleri öğrenilmesi, gerek günümüz LTE gerekse gelecek 5G teknolojileri alanında lisansüstü çalışmalar yapmayı düşünen akademisyenler için konuyu daha etkin ele alma, daha hızlı kavrama ve daha doğru analiz etmede faydalı olacaktır.
John G. Proakis - Masoud Salehi Çevirenler: Halis Altun - Ertan Öztürk - Yusuf Erkan Yenice

“Bilgi Çağı” olarak adlandırılan ve “Bilgi Toplumu” gibi kavramların artık gündelik konuşmalarda yer ettiği Yirmi Birinci yüzyılın ilk çeyreğinde, şüphesiz ki iletişim sistemleri ve bu sistemlerin altyapısı, özellikle bilgi teknolojileri alanındaki gelişmelerin ortaya çıkması, yayılması ve yaşadığımız zaman dilimini şekillendir-mesinde ciddi bir ihtiyacı karşılamaktadır. Fakat aynı zamanda toplumun her ge-çen gün artan “bilgi bağımlılığının” bir sonucu olarak, iletişim sektörü daha yüksek performans beklentisini karşılamak için sürekli bir baskı altındadır. Dolayısı ile ile-tişim sistemlerinde yeni teknolojik gelişmeler için doyurulamaz bir açlık mevcuttur ve bu beklentiler iletişim teknolojilerinde son yıllarda gözlemlenen hızlı gelişmenin temel tetikleyicisidir. İletişim Sistemlerinin Temelleri, bu gelişme ve beklentilerin karşılamasında bir katkı sağlayacak şekilde, alanında oldukça saygın araştırmacılar olan John G. Proakis ve Masoud Salehi tarafından kaleme alınmıştır. Bu saygın çalışmayı Türkçemize kazandırmak için gelen teklif, doğrusu ter-cüme ekibi olarak bizleri heyecanlandırdı. Maalesef ülkemizde yüksek öğrenime olan yoğun talebe ve bu talebi karşılamak için yeni üniversitelerin açılmasına rağ-men kaynak kitaplar konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığı bir gerçektir. Bu açıdan oldukça saygın bir çalışma olan “İletişim Sistemlerinin Temelleri” adlı kitabı Türkçeye kazandırmak bizim için meşakkatli fakat zevkli bir uğraş oldu.

A. Muhittin Albora, Osman N. Uçan, Onur Osman Görüntü işleme teknikleri kullanarak Jeofizik Mühendisliğindeki birçok problemi çözmek son derece yeni bir yaklaşımdır. Bu yeni yaklaşım uyarınca hazırlanan kitabın amacı da, Jeofizik Mühendisliğinde kullanılan veri işleme yöntemleri ile potansiyel alan verilerinde yapılmakta olan çeşitli modelleme yöntemlerinin görüntü işleme teknikleri kullanılarak uygulamalarının yapılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda kitap; Temel filtre yöntemleri, Jeofizikte modelleme, Jeofizikte görüntüleme sistemleri başlıkları altında üç ana bölümden oluşturulmuştur. Son yıllarda Elektronik Mühendisliğinde oldukça fazla kullanılmaya başlanan çeşitli görüntü işleme yöntemleri ile sadece Jeofizik Mühendisliğindeki problemleri çözmek için geliştirilen özgün teknikler bu kitapta ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Şakir aydoğan Katıhal Elektroniği kitabı içeriği bakımından Malzeme konusunda çalışan ve Fizik, Kimya ayrıca ilgili Mühendislik alanlarında araştırma yapan lisansüstü seviyedeki araştırmacıların “malzeme karakterizasyon teknikleri” konusunda ihtiyaç duydukları temel konulardaki bilgilerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca yarıiletken aygıtların Güneş Pilleri gibi güncel uygulamalarına yönelik temel bilgilerin fiziği sunulmaya çalışılmıştır. pn eklemi, transistörler gibi yarıiletken tabanlı aygıtlar ile ilgili bilgilere çoğu temel Katıhal Fiziği veya elektronik ders kitaplarında ulaşmak mümkün olabildiğinden, benzer konular kitabın bu baskısı için konulara dâhil edilmemiştir.
Kitap 8 bölümden oluşmasına rağmen, “Katılarda Parçacık Dağılımlarının İstatistiği”, “Yarıiletkenlerin Karakterizasyonu” ve “Bazı Yarıiletken Aygıtların Uygulamaları” olmak üzere 3 temel kısımdan oluşmaktadır. Tüm konular mümkün olduğu kadar sadeleştirilmeye çalışılmıştır.
David J. GRIFFITHS, Pearson David J. Griffiths'in diğer iki kitabı (“IntroductiontoElementaryParticles” ve “IntroductiontoElectrodynamics”) gibi “Introductionto Quantum Mechanics” gerek ülkemizde gerekse yurtdışında birçok üniversitede ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Ülkemizdeki çoğu üniversitede eğitim dili Türkçe olmasına rağmen az sayıda Türkçe kaynak kitap bulunmaktadır. Öğrencilerimiz için kavramsal olarak anlaşılması zor olan Kuantum Mekaniği dalında David J. Griffiths'in artık klasik haline gelmiş lisans seviyesindeki kitabının çevrisi ile bu alandaki ihtiyacı gidermeye çalıştık. Bu çevirinin sadece Fizik ve Fizik Mühendisliği öğrencileri için değil, diğer mühendislik bölümlerinde Kuantum Mekaniğine ilgi duyan öğrenciler için de iyi bir kaynak oluşturacağını ve öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandıracağını umuyoruz.
Şirzat Kahramanlı, Muciz Özcan Bu çalışma, sayısal elektronik konusunda temel bilgilere sahip olan ve lojik düşüncesini geliştirmek isteyen öğrencilere ve sayısal tasarım hayatına yeni atılmış olan mühendislere yönelik olarak düşünülmüştür. Kitabın esas amacı, okurları lojik düşünceye davet etmek ve bu düşünceyi gittikçe pekiştirmektir. Bu amaçla kitapta teori ve pratiğin bir arada, tam olarak sunulmasına özen gösterilmiş, teorik iddiaların pratek yorumu ve pratik uygulamaların teorik dayanaklarının açıklanmasına dikkat edilmiştir.
Bu çerçevede kitap; sayısal lojikin temelleri, lojik devre tasarımına yönelik formal yöntemler, temel hafısasız lojik devreler, hafızalı devreler konusun giriş, flip floplar, sayaçlar, registerler, sayısal elektronikte kullanılan analog devreler, analog sayı ve sayı-analog dönüştürücüleri, mikroişlemcilerin fonksiyonel birimleri ve bellek çeşitleri başlıkları altında on bölümden oluşturulmuştur.
J. P. JAKUBOVICS “Magnetism and Magnetic Materials” kitabının çevirisini yapmak ile üniversitelerimizde gerek mühendislik fakültelerinin; bilgisayar, elektrik, elektronik , makine, malzeme, metalurji, kimya ve fizik mühendisliği bölümlerinde gerekse temel bilimlerin; fizik, kimya ve malzeme bölümlerinde ve de yüksek okullarımızın ilgili bölümlerinde çekilen Türkçe kaynak sıkıntısına katkıda bulunmayı amaçladık.
Manyetizma ve manyetik malzemeler kitabı ayrıca araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği temel manyetizma ve manyetik malzeme bilgileri içermektedir. Bazı yerlerde manyetizma ile ilgili terimlerin orijinaline sadık kalmaya çalıştık çünkü tam karşılığını verememenin yanı sıra yanlış algıya sebep vermek istemedik.
Ülkemizin üniversite öğrencilerinin ve de bilim insanlarının istifadesine sunduğumuz bu kitap manyetizma alanında duyulan ihtiyaca cevap verebileceği ümidini taşıyorum. Saygılarımla...
M. Oktay Alnıak Bu kitapta; makine, mekanik, mekatronik, malzeme, manufacturing (imalat), elektrik, elektronik konularında teknik bilgi verilmektedir. Teknik el kitabı gibi kabul edilebilir. Problemler özgün olarak hazırlanmıştır. Birimlerin kullanılması ve dönüştürülmesi çok faydalıdır. Teknoloji, hesap hatalarını insan aklı kadar düzeltemez! Bir iş yaparken aklınızın ermediği yerde frene basın ve durun. Aklınızı kullanın, bir bilene sorun, bu kitabı okuyun… Teknik işler hata kaldırmaz! Okuduğunu anlayan ve problem çözebilen teknik personel çok değerlidir. Bu bir uygulama kitabıdır. Teknik konularda sizlere çok faydalı olacaktır.