Biyomedikal Mühendisliği-Biyomühendislik \ 1-1
C. Neal Stewart, Wiley Bitki Biyoteknolojisi ve Genetik kitabı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de son günlerde kamuoyunun oldukça dikkatini çeken temel bitki biyoteknolojisi ve genetikten, bitki yetiştirme ve bitki biyoteknolojisinin temelleri ve uygulamaları, tarımsal biyoteknolojide algı ve patente kadar bu konuda yetişen öğrenciler için bir kaynak ve ders kitabı niteliği taşımasının yanı sıra yapılacak araştırmalara da katkıda bulunması açısından önemli bir eserdir.
Bitki biyoteknolojisi öncüleri ve öğrencilerine adanmış olan kitabın orijinal basımı incelendiğinde kendi alanında önemli çalışmalar yapmış bilim insanlarının katkılarıyla hazırlandığı dikkat çekmektedir. Ayrıca her bölümün sonunda bitki biyoteknolojisine önemli katkılarda bulunmuş ve halen bulunmakta olan bilim insanlarının “Yaşam Hikayeleri” de yer almaktadır. Kitabın çevirisinde ülkemizde araştırmaları ile bitki biyoteknolojisinin gelişmesine katkı sağlamış ve katkı sağlamaya devam eden, bu konuda öğrenciler yetiştirmiş ve bitki biyoteknolojisi dersleri veren bilim insanları katkıda bulunmuşlardır.
Bitki Biyoteknolojisi ve Genetik kitabı ülkemizde bitki biyoteknolojisi alanında yetişen lisans ve lisansüstü öğrenciler ve konuyla ilgili tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak olarak önerilmektedir.
Atilla Levent Tuna, Aynur Gürel, Aysu Besler, Bengi Erdağ, Betül Bürün, Damla Ekin Özkaya, Emel Yılmaz Gökdoğan, Ergun Kaya, Filiz Altan, Filiz Altan, Hatice Çölgeçen, Meltem Bayraktar, Mert Metin, Nazan Dağüstü, Onur Çelik, Pervin Güntürkün, Selin Galatalı, Sultan Köşkeroğlu, Ülkü Emiroğlu, Yonca Surgun Acar Bitki doku kültürü, bitkilerin klonal çoğaltımı, ıslahı (haploid ve triploid bitkilerin üretimi, in vitro döllenme, melez embriyo kurtarma, somatik melezler, varyant seçimi), virüs eliminasyonu, germplazm muhafazası, sekonder metabolitlerin üretimi ve rekombinant DNA teknolojisi (genetik mühendisliği) ile genetiği değiştirilmiş hücrelerden bitkilerin rejenerasyonu gibi birçok alanda yararlanılan teknolojileri sunmaktadır.
Temel ve uygulamalı bilim alanı olan bitki doku kültürü çalışmaları 1900'lü yıllarda başlamış ve bitki büyüme düzenleyicilerinin keşifleri ile hız kazanmıştır. İlk bölümü Bitki Doku Kültürlerinin Tanımı ve Tarihçesi olan bu kitabın devamında Bitki Doku Kültürlerinde Laboratuvar Organizasyonu ve Laboratuvar Alet-Ekipmanları, Besin Ortamları Bileşimi ve Hazırlanması, Sterilizasyon ve Kültürlerin Başlatılmasını, Doku Kültürünün Uygulama Alanlarını, Mikroçoğaltım, Somatik Embriyogenez ve Sentetik (Yapay) Tohum Üretimi, Meristem Kültürü, Embriyo Kültürü, Endosperm Kültürü, Anter ve İzole Mikrospor Kültürü, Protoplast Kültürü, Kallus Kültürü, Hücre Süspansiyon Kültürü, Sekonder Metabolit Üretimi–Biyoreaktörler, Bitkilerde In Vitro Seleksiyon, Somaklonal ve Gametoklonal Varyasyonlar, Bitki Doku Kültürlerindeki Problemler, Bitki Doku Kültürü Araştırmalarında Planlama, Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi ile Biyoçeşitliliği Koruma bölümlerini içermektedir.
Bitki Doku Kültürü Teknolojisi kitabı bölümleri, teorik bilgiler laboratuvar uygulamalarıyla desteklenerek, güncel ve daha önceden yapılmış pek çok biyoteknolojik çalışma, çizelgelerde sunularak ve anlaşılabilirliği güçlendirmek adına renkli resimlerle görsel açıdan zenginleştirilerek hazırlanmıştır. Biyoloji, ziraat, biyomühendislik, tarımsal biyoteknoloji gibi bitki bilimine dayalı tüm bilim dallarında lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler ve genç araştırmacıların yararlanacağı bir kitap olarak önerilmektedir.
Adnan Ünalan İstatistik bilimi; merak edilen belli bir konuda araştırma fikrinin ortaya koyulması, bilimsel bir araştırmanın tüm aşamalarının doğru bir şekilde planlanarak yürütülmesi, araştırmadan elde edilen verilerin objektif olarak değerlendirilerek anlamlı/anlaşılır sonuçlar hâline getirilmesi, sonuç olarak da bilimsel bilgiye ulaşılmasını sağlayan son derece önemli bir bilim dalıdır.
Bu kitapta; istatistiğin temel konularıyla birlikte sağlık bilimlerine ilişkin istatistik yöntem ve uygulamaları içeren biyoistatistiğin temel konuları ele alınmıştır. Ayrıca bilimsel araştırmalarla ilgili temel bilgiler de ayrı bir bölüm olarak verilmiştir. Kitapta istatistik/biyoistatistik yaklaşımlar; genel olarak tüm bilim dallarındaki, özel olarak da sağlık bilimlerindeki bilim insanları ve öğrenciler ile diğer disiplinlerde araştırma yapan araştırmacılara ve istatistik bilimine ilgi duyan kişilere yeni bir kaynak olabilecek üslup ve içerikte hazırlanmaya çalışılmıştır.
Kitapta birbirini tamamlayan bölümler şeklinde ele alınan konuların ilk olarak kısa tarihçesi verilmiş, sonra bu konulara ait çeşitli kavram ve yöntemlerin tanımları alana özgü güncel örneklerle açıklanmış, son olarak da farklı tipteki verilerin istatistik analizinde güncel olarak kullanılan SPSS programına ait uygulamalar anlaşılır bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır.
Kitapta yer alan her bölümün sonunda o bölümle ilgili edinilen bilgilerin ölçülmesi amacıyla toplam 600 sorudan oluşan “Çoktan Seçmeli Test Soruları” verilmiş ve böylece ilgili bölümün kısa bir tekrarının yapılarak kazanılan bilginin bellekte kalıcılığının artırılması amaçlanmıştır. Elbette ki tüm bu öngörü, tahmin ve ifadelere ilişkin değerlendirme ve takdir, bu kitabı kaynak olarak kullanan siz değerli okuyuculara aittir.
Birol Kayişoğlu, Türkan Aktaş Biyokütle Enerjisi Dönüşüm Teknolojileri kitabı ile günümüzde uygulanmakta olan önemli biyokütle dönüştürme teknolojilerine genel bir bakış sunulmaya ve bu teknolojilere ilişkin temel esaslar verilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, işlenmemiş ya da atık durumda olan biyokütle kaynaklarının dönüştürme teknolojileri tanıtılmış ve bu dönüştürme sonucu oluşan çıktıların ısı, buhar ve elektrik üretimi vb. için yenilenebilir, yerel enerji kaynakları olarak veya fosil yakıtlar yerine geçmeye uygun katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak değerlendirilme potansiyelleri ele alınarak bu çıktılara yönelik temel bilgiler verilmiştir. Kitabın içeriğinde yer alan bölümler, sırasıyla Biyokütle, Fiziksel İşlemler, Biyokütlenin Doğrudan Yakılması, Torrefaksiyon, Piroliz, Hidrotermal Dönüşüm Teknolojileri, Biyokütlenin Gazlaştırılması, Biyogaz, Biyoetanol, Biyodizel, Ön İşlemler bölümleridir. Kitabın, ilgi duyan tüm kişi ve kuruluşlara faydalı olması dileğiyle...
Adil M. Allahverdiyev, Ali Karagöz, Aylin Şendemir, Aysel Kantürk Figen, Ayşe Kalemtaş, Ayşe Willke Topcu, Birgül Benli, Burak Günaydın, Burcu Karakuzu İkizler, Cem Özel, Ceren Emir, Deniz Sakarya, Dilan Altan, Ecem Tiryaki, Eda Güney, Emine Yapıcı, Emrah Şefik Abamor, Erdi Buluş, F. Seniha Güner, Fatma Demirci, Gökhan Gürbüz, Gönenç Kocabay, Hacer Ceren Tokgöz, Hatice Kübra Büyükbayraktar, Işıl Kutlutürk Karaöz, İmran Göker, Kürşat Yıldız, Mehmet Murat Özmen, Melahat Bağırova, Melda AltıkatoğluYapaöz, Mesut Karahan, Muhammet Ü. Kahveci, Nurettin Heybeli, Öznur Özge Özcan, Pelin Pelit Arayıcı, Pınar Çakır Hatır, Pınar Terzioğlu, Sahar Dinparvar, Salim Karavelioğlu, Sevil Yücel, Sibel Erkal İlhan, Tayfun Acar, Tuğçe Şen, Yeliz Başaran Elalmış, Yeşim Müge Şahin, Zeynep Akdeste, Biyomalzemeler kitabı ülkemizde üniversitelerimizin mühendislik fakültelerinin özellikle Biyomühendislik ve Biyomedikal Mühendisliği bölümleri başta olmak üzere pek çok bölümde ve ilgili enstitülerinde verilen biyomalzemeye yönelik derslerde Türkçe kaynak olması adına hazırlanmıştır.
Kitapta, öğrenciler için faydalı olacak biyomalzemelerle ilgili temel konular ve güncel yaklaşımlar yalın bir yaklaşımla verilirken gerekli görülen bölümler şekillerle desteklenmiştir. Kitapta temel malzeme bilgileri olan atomik yapılar, kristal yapılar, malzemelerin özellikleri, karakterizasyon metotları ve sınıflandırılması gibi kavramlar anlatılmıştır. Kitapta öğrencinin malzeme ve biyomalzemelere giriş ile ilgili temel kavramları anlamlı öğrenmesi, biyomalzemelerin özelliklerini, performanslarını ve kullanım alanlarını öğrenerek kavramların birbirleri ile ilişkilendirmesi hedeflenmiştir. Öğrenciler bu kitapta tüm biyomühendislerin ve malzeme bilimcilerin kullanabileceği seviyede biyomalzemelerin özellikleri, performansları ve kullanım alanlarıyla ilgili gerekli bilgilere ulaşabileceklerdir. Bölüm sonlarında okuyanların bilgilerini pekiştirmeleri adına ev ödevi problemleri sunulmaktadır.
Bu kitap biyomalzeme alanına ilgi duyan öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyenler için önemli bir bilimsel kaynak olarak katkı sağlaması umuduyla hazırlanmıştır.
Mehlika Karamanlıoğlu, Hakan Akça Biyomedikal Enstrümantasyona Giriş isimli bu kitap biyomedikal enstrümantasyon sistemlerinin temellerini tanıtan bir ders kitabıdır. İnsan-Enstrümantasyon Sistemi'nin blok yapısının elemanları esas alınarak 7 bölüm şeklinde düzenlenmiştir. Öncelikle bu sistemin unsuru olan insandaki sinyal kaynakları tanımlanmakta, temel elektrik kavramları ve yasaları soru çözümlü örnekleriyle anlatılmaktadır. Enstrümantasyon sisteminin diğer unsurları ise ayrı bölümlerde ele alınmıştır. Gelişen teknoloji ile ilerleyen biyomedikal cihaz örnekleri, temel ve güncel araştırmalarla kitapta verilmiştir. Ayrıca bu kitap Biyomedikal Mühendisliği giriş sınıflarında, Elektrik Elektronik Mühendisliği gibi çeşitli mühendislik alanlarında, Biyoloji gibi temel bilimlerde ve meslek yüksek okullarında ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin yaralanabileceği şekilde hazırlanmıştır.
Abdullah Tahir Şensoy, Alpaslan Koç, Aysel Koç Demir, Bahar Nazlı, Cihan Topcu, Coşku Öksüz, Çiğdem Dönmez Güngüneş, Fatih Alibeyoğlu, Harun Tekneci, Hayriye Altural Özkan, Kemal Akyol, M. Kemal Temel, Mustafa Ünal, Nihal Ermiş, Nuray Emin, Nuri Furkan Kerpiç, Orhan Kavuncu, Özge Özcan, Özge Şahin, Salih Özkan, Sıtkı Kocaoğlu, Tuba Şeker, Ümit Atila, Yasemin Gedik Biyomedikal bilimlere ilgi duyan herkese hitap edecek şekilde hazırlanmış bu eser, okuyucuların biyomedikal alanında bilgi birikimlerini artırmak ve bilimsel araştırmalarına katkı sunmak için multidisipliner yaklaşımla alanında uzman ve deneyimli akademisyenler ve mühendisler tarafından bilimsel bir kitap olarak hazırlanmıştır. Kitabımızda, Biyomedikal Mühendisliğine Giriş, Biyomedikal Mühendisleri için Ahlak ve Etik, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Biyomalzemeler, Doku Mühendisliği, Biyomekanik, Biyomekatronik ve Robotik Sistemler, Biyomedikal Enstrümantasyon, Biyomedikal Sinyal İşleme, Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Tıbbi Görüntü İşleme, Biyomedikal Optik ve Lazerler, Genetik, Biyosensörler, İlaç Uygulama Teknolojileri: Kontrollü İlaç Salım Sistemleri ve Akıllı İlaçlar, Biyoistatistik, Makine Öğrenmesi, Klinik Mühendisliği alt disiplinlerine ait konular yer almaktadır. Farklı konulara ve kapsamlı içeriğe sahip bu kitabın, okuyucuların biyomedikal mühendisliği alanında bilimsel araştırmalarına rehber olmasını ve bilgi birikimlerinin artırılmasına önemli katkılar sunmasını temenni ediyoruz.
Ahmet Aykaç, Başak Kandemir, Betül Ertural, Betül Taşdelen, Bora Büyüksaraç, Bora Garipcan, Burcu Tunç, Büşra Nur Çiçek, Büşra Sirek, Ekin Sönmez, Elif Hocaoğlu, Elife Zerrin Bağcı, Emel Bakay, Engin Baysoy, Ertuğrul Karakulak, Fatih Karaaslan, Fatma Zehra Erkoç Biradlı, Fikri Seven, Görkem Serbes, Gülşah Sunal, Günnur Pulat, Hakan Solmaz, Hamza Osman İlhan, Hilal Er, Işıl Aksan Kurnaz, İsmail Devecioğlu, İzel Ok, Kamer Tomaoğlu, Kenan Ensarioğlu, Melis Savaşan Söğüt, Mine Aydın Kurç, Mustafa Şen, Nermin Topaloğlu, Nihan Şahin, Oya Arı Uyar, Ozan Karaman, Ömer Pars Kocaoğlu, Sarkis Sözkes, Sedat Odabaş, Serda Sözkes, Serkan Ayan İnsan sağlığını merkezine alan biyomedikal mühendisliği birçok mühendislik ve bilim dalındaki uygulamaları bünyesinde barındırır. Bundan dolayı da disiplinler arası bir mühendislik dalı olarak kabul edilir. Bu alanda eğitim gören bireylerden de başta insan anatomi ve fizyolojisi olmak üzere algılayıcılar, enstrümantasyon, sinyal işleme, biyomalzeme, görüntüleme, biyomekanik, biyoinformatik, optik, sinirbilim, modelleme, klinik mühendislik vb. birçok alanda kendilerini geliştirmeleri ve pek çok durumda da bu alanlardan birinde uzmanlaşmaları beklenir. Bu durum göz önünde tutularak, mevcut hâliyle biyomedikal mühendisliği şemsiyesi altındaki başlıca alanlar önemli kaynak eserleri ve çalışmaları da işaret edilerek, uzmanları tarafından okuyucusunun mesleki gelişimine yön verecek ve ona rehberlik edecek bir eser olan bu kitapta bir araya getirilmiştir. Anlaşılır bir dille yazılmış, okuması kolay ve Türkçe literatüre katkı sağlayan bu kitap aynı zamanda mesleğin geleceğine de okuyucusu için ışık tutmaktadır.
Ahu Soyocak, Akın Yiğin, Akife Dalda Şekerci, Dicle Dönmez, Didem Turgut Coşan, Dilek Pirim, Emine Güven, Fulya Doğaner, İlknur Dağ, Kevser Karaman, Mehmet Demirci, Mehmet Karataş, Muhammad Asım, Muhsin Konuk, Musab Abdukadir Isak, Mustafa Ünal, Özhan Şimşek, Safiye Elif Korcan, Seda Ekici, Sevinç Akçay, Tuğba Ünsal Sapan Biyoteknoloji, biyoloji ile teknolojinin kesişim noktasında, yaşam bilimlerinde devrim niteliğinde değişikliklere yol açan bir disiplindir.
Bu kitap, biyoteknolojinin temel prensiplerinden başlayarak, Rekombinant DNA teknolojisi, Hücre biyolojisi, nanobiyoteknoloji, bitki biyoteknolojisi, hayvan biyoteknolojisi, Mikrobiyal ve enzim biyoteknolojisi, Medikal biyoteknoloji, Gıda biyoteknolojisi, Adli biyoteknoloji, Biyoinformatik, Etik ve biyoteknoloji gibi çeşitli konuları detaylı bir şekilde ele almaktadır. Bölüm yazarlarımız, karmaşık konuları anlaşılır bir dilde açıklarken, okuyuculara geniş bir perspektif sunmaktadırlar.
Biyoteknoloji kitabı, alanında en son yenilikleri veren ve potansiyeli keşfetme fırsatı sunan bir rehberdir. Bu kitap, bilim meraklılarından öğrencilere, profesyonellerden genel okuyuculara kadar herkesin biyoteknolojiye olan ilgisini tatmin edecek nitelikte bir kaynaktır.
Havva Türkben, Furkan Ayaz Biyolojik çalışmalara ciddi bir ivme kazandıran PCR tekniği ile başlayan bu kitap başta biyoteknoloji olmak üzere; biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik, mikrobiyoloji, histoloji, genetik mühendisliği gibi birçok bilim dalında kullanılan teknikleri, bu tekniklerin kullanım amaçlarını ve protokollerini en anlaşılır ve detaylı bir şekilde alanla ilgililere yardımcı bir el kitabı olarak sunmayı amaçlamaktadır.
Ahmet Çağatay Çilingir Mekanik, fiziğin bir çalışma alanıdır ve kuvvet ve yer değiştirme uygulanan nesnelerin hareketini ve deformasyonunu inceler. Biyomedikal mühendisliğinin bir dalı olan biyomekanik ise klasik mekaniğin biyolojik ve fizyolojik sistemlere uygulanmasını ifade eder. Sürekli ortamlar mekaniği, farklı yükleme koşullarında malzemelerin makroskobik seviyedeki tepkisini inceler. Sürekli ortamlar biyomekaniği ise daha geniş bir çalışma alanı olan ve biyolojik sistemlerin mekanik kuvvetlere olan tepkisini inceleyen mekanobiyoloji biliminin bir parçasıdır. Bu kitabın amacı öncelikle eklemleri meydana getiren kemik, eklem kıkırdağı, kaslar, tendonlar ve bağlar gibi dokuların anatomik ve biyomekanik özellikleri tanımlamak ve sürekli ortamlar mekaniği temelinde bu dokuların matematiksel modellerini formüle eden metotları göstermektir. Böylece okuyucular, biyolojik dokuların gerek basitleştirilmiş izotropik modellerini gerekse daha karmaşık çok fazlı anizotropik modellerini oluşturarak temel mühendislik prensipleri üzerinden analiz yapabilirler.
Akın Oğuz Kaptı Biyomekanik; tıp ve mühendisliğin ortak çalışma alanı olarak mekanik prensiplerinin ve mühendislik metotlarının biyolojik sistemlere uygulanması şeklinde tarif edilebilir. Hareketler sırasında ortaya çıkan kuvvet-moment sistematiğinin ve eklem-uzuv paternlerinin incelenmesi, hareket anormalliklerinin sebep-sonuç ilişkilerinin belirlenmesi, yeni tedavi yöntemleri ve ortez-protez tasarımları geliştirilmesi anlamında her geçen yıl daha da genişleyen bir ilginin odağında yer alan interdisipliner bir çalışma alanıdır. Bu kitap, biyomekanik çatısı altında daha özel bir alan olarak üst ve alt ekstremitelerin anatomik, fizyolojik, ortopedik, antropometrik ve mekanik özelliklerini konu almaktadır. Biyomekanik modelleme ve analiz çalışmalarının temelini oluşturan ve hepsi de kütle, boyut ve zamanın farklı tezahürleri olan 60 temel fiziksel büyüklük, sistematik olarak incelenmiş ve sayısal uygulamalarla desteklenmiştir. Kitap kapsamında antropometri, yürüme analizi, ekstremite hareketleri, biyomekanik modelleme yaklaşımları, ekstremiteleri oluşturan yapılar, protezler ve biyomekanik enerji hasadı konularına yer verilmiştir. Biyomekaniğin kendisine has terminolojisine yönelik olarak alfabetik sıraya göre hazırlanmış kapsamlı bir ekstremite biyomekaniği terimleri sözlüğü, kitabın sonuna eklenmiştir.
Pradeep Fulay, Jung-Kun Lee Bu kitapta; malzemelerin elektronik, magnetik ve optik özelliklerinin temelleri yanı sıra bunların uygulamaları disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmıştır. Malzemelerin bu özelliklerini günümüz teknolojisiyle ilişkilendirerek ele alan bu kitap fizik, kimya, malzeme bilimi, elektrik, ve makine mühendisliği bölümü öğrencileri ile farklı disiplinlerden yüksek lisans öğrencilerine ve araştırmacılara hitap etmektedir.
Üniversitelerimizin Mühendislik ve Fen fakültelerinin Fizik ve Kimya bölümlerinde okutulan Elektrik Malzemeleri, Yarıiletkenler ve Malzemelerin Fiziksel Özellikleri gibi birçok ders için iyi bir kaynak olan bu kitapta malzemelerin elektrik, magnetik ve optik özellikleri konularında kapsamlı bilgilerin yanı sıra konuların okuyucu tarafından pekiştirilmesi için bölüm içinde verilen örnek çözümlü problemlere ek olarak hemen hemen her bölümün sonunda çözümü okuyucuya bırakılan problemler ve özet bilgiler verilmiştir.
Rahmi Köseoğlu, Fevzi Köksal Optik ve Fotonik kitabı bugün Fen ve Mühendisliğin temeli olan mercekler, aynalar, teleskoplar, girişim, kırınım, kutuplanma ve bu olayların getirdiği yenilikleri, teknolojide kullanılışlarını inceler. Ayrıca optik teller (fiberoptik), fotoiletkenlik, lazerler, holografi, fotovoltaiklik ve fotoesneklik olaylarını sade bir dille açıklar. Olayların Fen, Mühendislik, Tıp ve Biyolojide kullanılışları belirtilmiştir. Kitabın her konusunda örnek çözümlü alıştırmalar ve bölüm alıştırmalarının çözümleri ise, kitabın sonunda verilmiştir. Kitap, tüm konuları, temel fizikte okunan optik düzeyinin biraz üstünde, lisans düzeyinde kısa olarak içermektedir.
Ahmet CANBAŞ Ayşe KARADAĞ, Bahar KASAPGİL İNCE, Barbaros ÖZER, Beraat ÖZÇELİK, Candan TAMERLER, Dilara Nilüfer ERDİL, Dilek BOYACIOĞLU, Emel ORDU, Emrah YELBOĞA, Esra ÇAPANOĞLU GÜVEN, Güzin KABAN, Hasan TANGÜLER, Haşim KELEBEK, Hüseyin ERTEN, Levent DAĞAŞAN, Murat YILMAZTEKİN, Mükerrem KAYA, Necla ARAN, Nermin GÖZÜKIRMIZI, Neşe Şahin YEŞİLÇUBUK, Nevin Gül KARAGÜLER, Nilgün AYMAN ÖZ, Orhan İNCE, Said Koray YEŞİLADALI, Şükriye ÇELİKKOL, Turgut CABAROĞLU, Volkan KALENDER KÖSEOĞLU, Zeynep ÇETECİOĞLU, Zeynep Petek ÇAKAR, Gıda Biyoteknolojisi kitabı, benzer Türkçe kaynaklar arasında içeriği ve kapsamı bakımından ilk ve öncü bir eser olma özelliği taşımaktadır. Kitapta gıda biyoteknolojisi kapsamında yer alan temel bilimler ve bunların biyoteknolojik uygulamalarının bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Kitap, lisans / yüksek lisans düzeyinde bir ders kitabı niteliğinde olup temel bilgilerin yanı sıra ilgili uygulama alanlarındaki son gelişmeleri de kapsamaktadır. Bu açıdan öğrencilerin yorum ve sorgulama kabiliyetlerinin gelişmesine de katkıda bulunması hedeflenmektedir. Ayrıca gıda biyoteknolojisi alanında bilimsel çalışma yapmak isteyen genç araştırmacılara temel kaynak olabilecek niteliktedir. Ülkemizin farklı üniversitelerinden, farklı disiplinlerden ve endüstrilerden her biri alanlarında uzman bilim insanları tarafından hazırlanmış olması, ülkemize özgü uygulamaları da içermesi, kitabı güçlü ve farklı kılan önemli özelliklerdir.
A. Kadir Gül, Ardahan Eski, Aşkın Tekin, Atife Tuba Beken, Aydın Yeşilyurt, Ayşe Cebeci, Damla Zeydanlı, Dönüş Gençer, Ebru Güney Aydın, Ekrem Cem Çankırılıgil, F. Şeyma Gökdemir, Galip Usta, Mehtap Usta, Meriç Demeli, Onur Gökhan Yıldırım, Osman Tolga Özel, Serpil Uğraş, Şule Ceylan, Zehra Duygu Düzgüneş, Zeynep Bayramoğlu Her Yönüyle Biyoteknoloji kitabı, harika bir yazar ordusunun ciddi emekleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Eserde; güncel kaynaklar ışığında, biyoteknoloji çalışmalarına özgü birçok konu ele alınmış olup ilgili konular görsellerle desteklenmiştir. Toplam 16 bölümden oluşan eserdeki başlıklar şöyledir:
• Biyoteknolojiye Giriş
• Rekombinant DNA Teknolojisi
• Mikrobiyal Biyoteknoloji
• Bitki Biyoteknolojisi
• Hayvan Biyoteknolojisi
• Tıbbi Biyoteknoloji
• Akuatik Biyoteknoloji
• Moleküler Biyoteknolojide Kullanılan Yöntemler
• Biyoteknolojik İlaçlar ve Farmasötik Biyoteknoloji Ürünleri
• Gıda Biyoteknolojisi
• Enzim Biyoteknolojisi
• Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Biyoteknolojide Kullanımı
• Modern Biyoteknoloji Uygulamaları
• Biyoteknoloji Uygulamaları ve Etik Boyutu
• Biyoteknoloji Ürünleri ve Patent Süreci
• Biyotekonoloji Şirketleri ve Geleceğimiz
Geniş kapsamıyla bu kitabın; biyoloji, biyoteknoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji bölümleri başta olmak üzere bu alanla ilişkili diğer lisans ve lisansüstü öğrencileri ile akademisyenlerin her zaman yanında bulundurmak isteyeceği bir kitap olacağı düşünülmekte ve temenni edilmektedir.
Neslihan GÜNDOĞAN Kozmetik ürünlerin kullanımı; eski çağlarda doğanın sunduğu malzemelerden, günümüzde modern teknolojiler kullanılarak üretilen ürünlere kadar, uzun bir tarihi kapsamaktadır. Bugün piyasada, çok çeşitli kozmetik ürün satılmakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu çeşitlilik ve yaygın kullanım beraberinde birtakım tehlikeler getirmektedir. Kozmetik ürünler, çok sayıda kimyasal madde içermelerinin yanında, yapıları bakımından bazı mikroorganizmalar için oldukça kolay üreme ve kontamine olma özelliğine sahiptirler. Kullanılan kozmetik ürünlerin içeriklerinin ve bu ürünlerde halk sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların bulunabileceğinin bilinmesi, güvenilir ürünlerin üretilmesi ve bilinçli tüketilmesi açısından önemlidir. Bu düşünceden hareketle, kitabın yazılma amacı, kozmetikler ve kozmetik mikrobiyolojisi ile ilgili var olan kaynakları bir araya getirerek toplu bir eser halinde sunmak olmuştur. Sonuç olarak bu kitabın, kozmetik ve kozmetik mikrobiyolojisi ile ilgili en temel bilgilere sahip olmak isteyen herkes için faydalı olabileceği düşünülmektedir.
Şuayb Çağrı Yener, Muhammed Kürşad Uçar Mühendislik alanında yapılan araştırmaların her aşamasını kapsayan kapsamlı bir rehber niteliğinde olan bu kitap; makale, bildiri ve tez hazırlama başta olmak üzere bilimsel araştırma süreçlerinin yürütülmesine dair bilgi altyapısını hızlı ve etkin biçimde sunma amacı taşımaktadır. Bu çerçevede araştırmacıların gerekli kavramları ve yöntemleri eksiksiz bir şekilde anlamalarını sağlamak, bu alandaki bilgi birikimlerini hızlı ve etkili bir şekilde artırmak öncelikli hedeftir.
Kitapta; araştırmacıların, çalışmaları hazırlarken temel yazım ortamlarını standart biçimde kullanmaları yerine akademik düzeyde uzun dokümanları sistematik bir şekilde hazırlamaları için gerekli olan araçlar tanıtılmakta, önemli ipuçlarına vurgu yapılmaktadır. Kitap, bu alanda lisansüstü düzeyde eğitim almak isteyen öğrencilerden deneyimli akademisyenlere kadar geniş bir akademik kitlenin başvurabileceği bir kaynak olarak tasarlanmıştır. Bu bağlamda araştırmacıların, hem kendi bilimsel çalışmalarını planlayıp yürütmelerine hem de ülke genelindeki araştırma kalitesini artırmalarına yardımcı olmak temel hedef olarak benimsenmiştir. Bu kitabın, her seviyeden akademik araştırmacı için vazgeçilmez bir kaynak olmasını umuyoruz.


Abdullah Atılgan, Abdullah Yıldız, Ahmet Uçar, Aliakbar Ebrahimi, Araz Norouz Dizaji, Aslı Yılmaz, Begüm Ünveroğlu Abdioğlu, Ender Yıldırım, Fatma Doğan Güzel, Gökhan Demirel, Hamed Ghorbanpoor, Haşan Göçmez, Haşan Turan, Hediye Aydın, Hülya Biçer, Hüseyin Avcı, İremnur Akçakoca, Mehmet Yılmaz, Mustafa Tuncer, Nimet Yıldırım Tirgil, Polat Narin, Recep Zan, Reza Didarian, Reza Mohammadigharehbagh, Yasin Öztürk Nanoteknolojik gelişmelerle sıklıkla günlük yaşamımızda karşılaşmaktayız. Bu gelişmelerin temelinde nano düzeyde üretim üzerine çalışmaların büyük bir rolü vardır. Bu kitap, litografiye dayalı nanoüretim tekniklerini ayrıntıları ile inceleyen Türkçe özgün bir kaynak olarak hazırlanmıştır. Farklı aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya nanoüretim teknikleri de kitap kapsamında okuyucuya fikir vermesi amacı ile işlenmiştir. İlk iki bölüm sırasıyla nanoteknolojiye ve nanomalzemelere genel bir bakış açısı sunmaktadır. Takip eden bölümlerde sıvı temelli, moleküler kendiliğinden düzenlenme ve mekanik yaklaşımlar ile nanomalzemelerin üretimi incelenmiştir. Daha sonra klasik litografinin temellleri, nano düzeyde üretime olanak sağlayan bazı ileri litografi teknikleri, atomları manipüle ederek atomik düzeyde üretim sağlayan taramalı prob litografisi, avantajları ve dezavantajları ile birlikte verilmiştir. Kaplama, dağlama ve farklı entegre devrelerin/malzemelerin bağlanmasını işleyen bağlama teknikleri de son olarak detaylı olarak ele alınmıştır.
Kitap, çok disiplinli bir yaklaşım ile hazırlanmış olup nanoteknolojideki gelişmelere ilgi duyan kimya, fizik, biyoloji gibi temel bilimler ile mühendislik okurlarına hitap etmektedir. Nano ile ilgili birçok farklı yaklaşımı ve uygulamayı bir arada sunması açısından okutulması ve okunması önemlidir. Özellikle Türkçe ders kitabı olarak öğrencilerimiz ve eğiticilerimiz için faydalı olmasını diler ve ilgilenen araştırmacılarımıza da ayrıca araştırmalarında yol göstermesini temenni ederiz.

Peggy Stanfield, Nanna Cross, Y.H. Hui Bu kitap, başta tıp öğrencileri olmak üzere sağlık alanında eğitim alan tüm öğrencilere hitap eden bir eserdir. Tıbbi terminolojinin temel prensiplerini ihtiva etmektedir. İçerdiği bilgiler sade, kullanışlı ve günlük pratiğe uygundur. Her bölüm sonunda yer alan alıştırmalar sayesinde öğrenilen bilgilerin pratikte kullanımı sağlanmakta böylece işlenen ders pekiştirilmektedir. Tablolar ve renkli resimler ile metnin anlaşılırlığı artırılmaya çalışılmıştır. Öğretim elemanları tarafından ders kitabı olarak müfredata dâhil edilmesi gereken bir eser olduğu kanaatindeyim. Ayrıca pratik yapmak ve kendini geliştirmek isteyen her sağlık çalışanı veya öğrencisinin ders dışında da eğitimine katkı sağlayacağına inanıyorum.
Tüm sağlık emekçilerine ve geleceğin sağlık emekçilerine, geleceğimiz olan kıymetli öğrencilerimize meslek hayatlarında başarılar temenni ediyorum.