Bilgi ve Belge Yönetimi \ 1-1
Ali Kavak Bilgi, insanlığın gelişimine yön veren en güçlü araçtır; toplumları dönüştüren, problemleri çözen ve yeni ufuklar açan hayati bir kaynaktır. Bilgi, insanlığın evrimini ve sürekli ilerlemesini temel düzeyde etkileyen önemli bir güçtür. Bu nedenle bilginin değeri, artan bir oranda kabul görmektedir ve aynı zamanda bilgi güvenliğinin önemini artırmaktadır.
Elinizde tuttuğunuz kitap, bilgi güvenliği alanında önemli bir başvuru kaynağı ve rehber niteliğindedir. Bu kitap, üniversite kütüphanelerinin karşılaştığı bilgi güvenliği zorluklarına odaklanarak, bilgi güvenliği yönetiminin temel kavramlarını detaylı bir şekilde ele almaktadır.
Modern çağın getirdiği dijital dönüşümle birlikte, üniversite kütüphanelerinin dijital ortamda hızla büyüyen bilgi ve verilerin güvenliğini sağlama sorumluluğu da artmıştır. Bu zorlu süreçte, bilgi güvenliği yönetimi kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle kitap, bu alanda çalışan araştırmacılar, öğrenciler ve ilgi duyan herkes için ihtiyaç duydukları temel bilgileri sunmaktadır.
Kitaptaki bilgiler, güvenliği tehdit eden unsurları anlamak için okuyuculara bilgi güvenliği ekosisteminin önemli bileşenlerini detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Aynı zamanda, bilgi güvenliği politika ve standartlarının oluşturulması ve uygulanmasında rehberlik etmektedir. Teknik ve sosyal açıdan, kapsamlı bir yaklaşımla, bilgi güvenliği yönetiminin temel süreçlerini ele almaktadır.
Umarız bu değerli çalışma, sizler için bilgi güvenliği alanında yeni ufuklar açar ve güvenli bir bilgi ortamının oluşturulmasına katkı sağlar. Keyifli okumalar.
Özgür Polat Bilgi profesyonelleri tarih boyunca bilgi kaynaklarının bir araya getirilmesi, erişilebilir kılınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması konularında kritik roller üstlenmektedir. Dünyanın en köklü meslekleri arasında yer alan bu özel alanda çalışanların ilk günden günümüze çok farklı iş süreçlerini yerine getirmesi beklenmiştir. Türkiye'de çoğunlukla kütüphane, arşiv ve müzelerde istihdam olanağı bulan bilgi profesyonelleri bu kurumlarda bilgi ve becerileriyle bilgi merkezinin işlevsel olmalarını sağlarken, bir yandan da toplumsal hizmet anlayışı ile bu kurumların sürdürülebilirliğine önemli katkılarda bulunmaktadır.
Değişimin neredeyse her alanda artan bir ivmeyle devam ettiği günümüzde, mesleklerin ve çalışanların yetki, görev ve sorumluluk sınırlarının devamlı değişmesi gerekmektedir. Özellikle bilgi teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşması, bilgibilim alanında sürekli yeni yaklaşımların tartışılmasını ve kullanılmasını bir zorunluluk haline getirmiştir. Bilgi merkezlerindeki iş süreçlerine yansıtılan yenilikler ve paydaşların değişen ve çeşitlenen beklenti ve ihtiyaçlarına en hızlı biçimde uyum sağlamak, rekabet edebilmenin ana unsuru haline gelmiştir. En genel yaklaşımla, bilgi profesyonelleri bilgi ve becerilerini sürekli geliştirme bilinciyle meslek hayatına devam ederek, bilgi kaynaklarının gelecek kuşaklara aktarılmasını ve geniş kitlelerce erişilebilir hale gelmesini sağlayabilirler.
Bu çalışma, bilgi profesyonellerinin yetkinliklerinin alanın uzmanlarının görüşlerine dayanarak tanımlanmasının ürünüdür. Eğitim programları ve bilgi bilim alanında yer alan paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarıyla yakından ilişkili olan bu konu, çok yönlü değişimin hızının derinden hissedildiği çağımızda, kısa bir zaman diliminin özeti olarak değerlendirilebilir.
Ahmet Altay, Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, Aslan Kaplan, Aysel Köksal, Bahattin Yalçınkaya, Banu Fulya Yıldırım, Fatih Demircan, Fatoş Subaşıoğlu, Fevziye Bekar, Güssün Güneş, Halise Şerefoğlu Henkoğlu, Huriye Çolaklar, Lale Özdemir Şahin, Murat Esringü, Özlem Yalçınkaya, Perihan Şenel Tekin, Ruhid Kerimovi, Türkay Henkoğlu, Yasin Şeşen, Yusuf Yalçın Dijital çağda, sağlıkta kâğıt tabanlı sağlık kayıtlarının yerini elektronik sağlık kayıtları almıştır. Sağlıkta dijital dönüşümle birlikte sağlık hizmetlerinin sunulmasında, sağlık politikalarının oluşturulmasında, sağlık kurumlarında bilginin yönetiminde her açıdan önemli hâle gelen elektronik sağlık kayıtları, çok yönlü ele alınması gereken bir konudur. Bu anlamda bu kitap, elektronik sağlık kayıtlarını disiplinler arası bir yaklaşımla ele almaktadır. Kitabımız, sağlık profesyonelleri, sağlık yöneticileri, bilgi ve belge yöneticileri, bilgi teknolojisi uzmanları ve genel olarak sağlık alanındaki paydaşlar için faydalı bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.